XV. Dni obce

Pozývame Vás na 15. Dni obce Jesenské, ktoré sa budú konať 8.7.2017. Podrobnejší program a ďalšie informácie nájdete na plagátoch nižšie.

Mindenkit szeretettel meghívunk a 15. Falunapra, amely 2017.7.8-án lesz megtartva. Részletesebb információkat és a programot a plakáton találják. [čítajte ďalej…]

Informácie o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2017

Informácie o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2017 si môžete pozrieť tu…

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností v roku 2017

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností v roku 2017 si môžete stiahnuť tu…

Upozornenie pre občanov

Obecný úrad v Jesenskom upozorňuje občanov obce, že na verejných priestranstvách a aj v rodinných domoch  dochádza ku zvýšenému počtu  krádeži a poškodeniu majetku. Preto žiadame od občanov zvýšenú opatrnosť a ostražitosť pri ochrane svojho majetku. Zároveň žiadame občanov, že v prípade zistenia krádeži alebo poškodeniu majetku ihneď treba volať políciu na čísle 158. Na toto číslo môžete volať aj vtedy, ak vo vašom okolí spozorujete podozrivé cudzie osoby alebo maloleté deti, ktoré nemajú v blízkosti trvalý pobyt a ktoré by mohli páchať protizákonné činnosti.

Zvýšenú opatrnosť žiadame od občanov staršieho veku, hlavne ktorí žijú osamelo a ich príbuzných, nakoľko pred blížiacimi sviatkami je predpoklad pohybu osôb, ktorí podvodným konaním sa snažia vylákať od osôb vyššieho veku peniaze, rôznymi klamstvami. Pri návšteve alebo kontakte cudzích ľudí aj v neskorších nočných hodinách, je potrebné preveriť uvedené osoby cez príbuzných alebo volať políciu na čísle 158 a v žiadnom prípade ich nepúšťať do obydlia alebo poskytnúť im finančnú hotovosť. V žiadnom prípade nepúšťajte cudzích ľudí do svojho obydlia.

Ďalej upozorňujeme občanov na ulici Družstevnej, ale aj v iných častiach obce, že držiteľ psa je povinný svojho psa zabezpečiť tak, aby sa nemohol voľne pohybovať na verejných priestranstvách obce a zároveň ohrozovať občanov a návštevníkov obce. V prípade zistenia takéhoto skutku môže obec držiteľovi psa uložiť pokutu až do výšky 165,- eur. V prípade potreby obec vykoná aj ďalšie opatrenia vrátane odchytu týchto psov na to určenou osobou, pričom všetky vzniknuté náklady budú v plnej miere preúčtované držiteľom psov.

 

Felhívás

A Feledi Községi Hivatal figyelmezteti a község lakosságát, hogy a község területén több lopás ésvagyon elleni bűncselekmény fordult elő az utóbbi időben. Ezért kérjük a lakosságot szenteljenek nagyobb figyelmet tulajdonaik védelmére és megóvására. Ha mégis ilyen esetet észlelnek, kérjük,azonnal hívják a 158-as számot és a történtekről értesítsék a helyi rendőrséget. Erre a számra hívjanak akkor is, ha környezetükben ismeretlen gyanús egyént – egyéneketlátnak, lehetnek idegenek, de fiatalkorú gyerekek is, akik nem a környezetükben laknak és törvénysértést követhetnek el.

Külön felhívjuk a magányosan élő idősebb polgárok és azok hozzátartozóinak figyelmét, hogy az ünnepek közeledtével gyakrabban előfordulhat, hogy idegenek jelennek meg, akik a hozzátartozókra, vagy egyéb kitalált történetekre hivatkozva próbálnak kicsalni az idősebbektől kisebb – nagyobb pénzösszegeket, akár a késő esti vagy éjszakai órákban. Ilyen esetben mindenekelőtt azonnal értesíteni kell a legközelebbi hozzátartozókat, vagy egyenesen a rendőrséget a 158-as számon, még az előtt, hogy bármilyen nagyságú pénzösszeget átadna az idegeneknek. Semmi esetre sem szabad idegeneket a lakásba beengedni.

Továbbá figyelmeztetjük a Szövetkezeti, de más utcákban, lakó kutyatulajdonosokat, hogy kutyáik felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a község nyilvános területein, fenyegetve ezzel a község lakosságát és az ide látogatókat. Ennek elmulasztása esetén a község a kutya tulajdonosának akár 165 euró pénzbírságot is kiszabhat. Ha szükséges, a község egyéb intézkedéseket is bevezet a rend helyreállítása érdekében, akár a kutyák megfelelő személy általi befogását is kérni fogja, ennek anyagi vonzatát pedig teljes mértékben átruházza a kutya tulajdonosára.

Výzva k ochrane životného prostredia

Obec Jesenské týmto vyzýva verejnosť k ochrane životného prostredia a k zodpovednosti obyvateľstva v súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd.

Upozorňujemevlastníkov nehnuteľností v obci, že najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu a tým spoločne chránime naše vodné zdroje, ako aj svoje zdravie a najmä zdravie svojich detí!

OBEC PONÚKA RIEŠENIE:

Pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu!

V čistiarni odpadových vôd (ČOV) v profesionálnej správe obce sa postupne odbúravajú všetky nečistoty tak, aby z ČOV, spĺňajúc nesmierne prísne limity, mohla vypúšťať odpadové vody späť do prírody. Osobitne sa sledujú hodnoty dusíka, fosforu, ale i ďalších látok.

Vlastníci nehnuteľností, ktorí ste sa ešte nepripojili na verejnú kanalizáciu neváhajte, termín 30. septembra 2017 je onedlho tu a zbytočne by ste platili pokutu (do 331,- eur), ktorú Vám uloží okresný úrad za nepripojenie sa k verejnej kanalizácii.

Zároveň obec prostredníctvom KomPaSs.r.o. Jesenské, za výhodných podmienok zabezpečí všetky odborné činnosti vrátane výkopových prác.

POSTUP:

 1. Tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby – vyplnené odovzdať sekretárke starostu.
 2. Zaplatiť správny poplatok: fyzické osoby 10 €, právnické osoby 30 €.
 3. Po doručení oznámenia Obce Jesenské nasleduje realizácia stavby – výkop a pripojenie sa.
 4. Oznámenie správcovi ČOV – tel.č. 0911 202 110, kvôli zdokumentovaniu stavby.
 5. Ukončenie stavby – zasypanie.

Stačí urobiť len týchto jednoduchých päť krokov a urobíme veľa pre životné prostredie!!!

ĎAKUJEME!

Štát zákonom č. 364/2004 o vodách (Vodný zákon) obyvateľov zaväzuje sa pripojiť, ak je v obci vybudovaná kanalizácia.

 • 36 ods. 2) Vodného zákona:

Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy.

 • 36 ods. 4) Vodného zákona:

Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude.

 • 80 ods.3 – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2015

Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 30. septembra 2017 uviesť s ním do súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť.

 • 40 ods. 1 písm. e) Vodného zákona – Priestupky:
 1. e) vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2.

Podľa § 40 ods. 2 písm. b) Vodného zákona okresný úrad uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do 331 eur.

Najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka je: pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.

Tisztelt polgárok!

Feled község ezúton hívja fel a lakosság figyelmét a környezetvédelem fontosságára és a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos jogszabályok betartására.

Felhívjuk a község ingatlantulajdonosainak figyelmét, hogy környezetvédelmi szempontból akkor döntenek helyesen, ha rácsatlakoznak a kiépített szennyvízcsatorna-rendszerre, mert ezzel óvjuk vízkészletünket és nem utolsó sorban védjük egészségünket, főként pedig gyermekeink egészségét!

A KÖZSÉG A KÖVETKEZÖ MEGOLDÁST JAVASOLJA:

Csatlakozzanak a kiépített nyilvános szennyvízcsatorna-rendszerhez!

A szennyvíztisztító telepen, szakmai felügyelet mellett, fokozatosan eltávolítódik az összes szennyeződés, így a szennyvíztisztító-telepről tiszta víz kerül vissza a természetbe. Kiemelt figyelemmel ellenőrzik a nitrogén, foszfor, valamint más anyagok értékeit.

Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik még eddig nem csatlakoztak rá a szennyvízcsatorna-rendszerre, ajánljuk, hogy ne habozzanak, mert közeleg a 2017.9.30-i határidő és feleslegesen fizetnének akár 331,- eurós pénzbírságot, melyet a rácsatlakozás elmulasztása végett a járási hivatal szabhat ki.

A község a szakmai munka elvégzésére felajánlja a KomPaS kft. segítségét.

ELJÁRÁS:

 1. Nyomtatvány: Kisméretű építkezés bejelentése – a kitöltött nyomtatványt a községi hivatal titkárságán kell leadni.

2.Illeték befizetése:természetes személyek 10 €, jogi személyek 30 €.

 1. A község jóváhagyása/értesítésének kézhezvétele után következik az építkezés végrehajtása.
 2. A munkálatok befejezését a szennyvíztisztító alkalmazottjának a 0911202 110-es telefonszámon kell bejelenteni.
 3. Az építkezés befejezése – behantolás.

Elég megtenni ezt az öt egyszerű lépést és máris sokat teszünk környezetünk védelméért!

KÖSZÖNJÜK!