15. Deň obce Jesenské

Samospráva Obce Jesenské každoročne usporadúva v druhý júlový týždeň Deň obce. Tento rok to vyšlo na sobotu ôsmeho júla. Zmena oproti predchádzajúcich rokov bola v tom, že tento rok sa slávnostné otvorenie konalo o 13-tej hodine na detskom ihrisku. Deň obce otvoril starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi. Celým programom nás sprevádzali moderátorky Mgr. Andrea Szekfű a AnetaCvachová z Rimavskej Soboty. [čítajte ďalej…]

Rozlúčka v materskej škole

Skončil sa ďalší školský rok. Naši predškoláci sa rozlúčili s materskou školou, s kamarátmi, s pani učiteľkami a s celým personálom MŠ. Pripravili sme pre nich záhradnú rozlúčkovú party na školskom dvore, kde si predškoláci prevzali od riaditeľky MŠ pamätný list a dostali aj krásnu veľkú tortu, ktorú im upiekla pani Macúriková.

Školský rok 2016/2017 sme ukončili slávnostným kultúrnym programom v miestnom kultúrnom stredisku. Predškoláci svojou prezentáciou dokázali, že sú pripravení a schopní plniť si povinnosti, ktoré ich čakajú v základnej škole. [čítajte ďalej…]

Poznávací a oddychový zájazd seniorov

Seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov sa rozhodli, že dňa 14.06.2017 sa autobusom vyberú na obhliadku obnovenej Synagógy do Lučenca.

Synagóga bola budova cirkevných obradov židovského náboženstva. Budova bola počas druhej svetovej vojny na viacerých miestach rozstrieľaná a veľmi zničená. [čítajte ďalej…]

Športový deň invalidov

Tohtoročná sezóna sa začala výletom v máji do Egru a pokračovala športovým dňom, ktorý sa konal 15.6.2017. Akcie sa zúčastnili členovia v hojnom počte. Podujatie sa začalo veselou scénkou členiek organizácie, na spestrenie boli rozprávané aj vtipy.  Súťažilo sa v piatich disciplínach. Prvenstvo si vybojoval Štefan Szolnoky, ako najlepší športovec, druhé miesto sa ušlo Venczúgovej Márii a tretiu priečku obsadila Hanáková Marta. [čítajte ďalej…]

Akcie ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Viktora Szombathyho v Jesenskom v II. polroku školského roka 2016/2017

Uplynulé obdobie v II. polroku v živote v ZŠ s Vjm Viktora Szombathyho bolo charakterizované naplňovaním úloh výchovno – vzdelávacieho procesu.

Jedným cieľom našej školy je pestovanie a chránenie materinského jazyka. Práve preto sme sa zúčastnili na zopár súťaží, ktoré posilnili u našich žiakov úctu a lásku k maďarskému jazyku. Na našej škole sa usporiadala recitačná súťaž v maďarskej reči, a do semifinále sa dostali žiačky zo siedmeho ročníka. K. Zagyiová a Ch. Ruszóová sa dostala až na pódium krajského kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu. [čítajte ďalej…]

Zbierka Biela pastelka

biela pastelka Zbierka Biela pastelka 2017,  je určená na pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Aj vďaka jej výťažku môžeme nevidiacim a slabozrakým klientom poskytovať bezplatne sociálne služby a pomôcť im tak zaradiť sa do bežného života. [čítajte ďalej…]

Aktivity Základnej školy na Ulici mieru 154 v Jesenskom

Projekty školy
Dňa 26. 9. 2016 spoločenskovedná Predmetová komisia(PK) organizovala podujatie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa si celý týždeň pripravovali prezentácie o krajinách EU spojené s ochutnávkou typických jedál, spevom a tancom.  V máji pripravila prírodovedná PK pre žiakov II. stupňa projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti pod názvom Deň mlieka. Našou už tradičnou akciou je Beh Janka Jesenského, ktorý tento rok poctili svojou účasťou športoví nadšenci z celého regiónu.

Divadelné predstavenia
Žiaci sa v tomto školskom roku  zúčastnili rôznych divadelných predstavení, muzikálov, výchovných koncertov  a dokonca mali možnosť vidieť aj 3D premietanie v tzv. sférickom kine o podmorskom svete a vesmíre.

Festivaly, akadémie a iné vystúpenia
Žiaci špeciálnych tried sa zúčastnili VI. ročníka festivalu tanca, hudby a spevu Život v pohybe. V decembri sme opäť organizovali vianočnú akadémiu a 7. júna sme v spolupráci so Základnou školou Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským,  pod taktovkou Spoločného školského úradu v Jesenskom organizovali festival školských klubov detí Detský úsmev a 27. júna sa žiaci predstavili svojimi ročníkovými prácami na koncoročnej akadémii.

Charitatívne  zbierky
Zapojili  sme sa do viacerých charitatívnych zbierok: Deň narcisov pre Ligu proti rakovine, Biela pastelka  pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenka, Deň slnečníc pre  Medzinárodnú federáciu sklerózy multiplex  a zbierku sladkostí  pre nadáciu Úsmev ako dar.  

Farebné dni
V priebehu školského roka sme už tradične organizovali tzv. „farebné dni“, počas ktorých sa učitelia a žiaci obliekajú do typických farieb a riešia rôzne úlohy spojené s témou, ktorá je typická pre daný deň. Konkrétne išlo o Žltý deň – príprava ovocných a zeleninových mís a nátierok, Biely deň – súťaž v zimnej výzdobe školy, Zelený deň – Deň Zeme, Modrý deň –  Deň vody, Červený deň – Deň sv. Valentína.

Predmetové súťaže a olympiády
V prednese rozprávky „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“ v okresnom kole získala 1. miesto žiačka 8. ročníka Kristínka Nagyová. a 3. miesto žiačka 6. ročníka Janka Auxtová. V prednese pôvodnej slovenskej prózy  „Timravina studnička“ sa  v okresnom kole umiestnila na  2. mieste žiačka 5. ročníka Simonka Makóová. Na súťaži v prednese povesti „Šaliansky Maťko“ obsadila 1. miesto a postúpila do krajského kola opäť žiačka 5. ročníka Simonka Makóová a na súťaži  Hviezdoslavov Kubín   sa v regionálnom kole umiestnilo  päť našich žiakov. V prednese poézie na  2. mieste Adamko Gombala, na 3. mieste Simonka Makóová, v prednese prózy na 2. mieste Janka Auxtová, na 3. mieste Jarko Jamnický a Kristínka Nagyová. Zapojili sme sa aj do súťaže v tvorbe komiksu Dobšinského rozprávkový svet, kde žiačka Janka Auxtová obsadila 2. miesto v regionálnom kole. Zúčastnili sme sa viacerých športových súťaží:  v cezpoľnom behu, vo viacboji všestrannosti, ale  aj vo futbale „O pohár starostu“, kde sa naši žiaci 4.A triedy umiestnili na 1. mieste. Ďalej sme sa zúčastnili biologickej olympiády, pytagoriádyzemepisnej olympiády, kde žiak 5. ročníka Adamko Gombala obsadil druhé miesto,  okresnej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, olympiády z anglického jazyka, súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, viacerých literárnych súťaží vo vlastnej tvorbe, napr. Zlatá krajina a  rôznych výtvarných súťaží, na ktorých naše žiačky  CyntiaPelleová a Lucka  Kisantalová  obsadili popredné miesta.

Exkurzie a výlety a ostatné akcie
V septembri  navštívili žiaci 3. a 4. ročníka Dopravné ihrisko v Hnúšti. V novembri sme opäť  organizovali v ŠKD Halloween a v decembri navštívil žiakov 1. stupňa Mikuláš. Na Jar sme vynášali Morenu a zabávali sme sa na Karnevale.  13. a 15. júna sa žiaci zúčastnili školských výletov. Žiaci 1. stupňa navštívili ZOO v Bojniciach a žiaci II. stupňa technické múzeum Atlantis v Leviciach. Žiaci I. stupňa  boli v I. polroku  v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote a žiaci   špeciálnych tried v Ekorelaxe.    Prostredníctvom exkurzie sa žiaci II. stupňavydali po stopách Pavla Dobšinského aj  do Drienčan. Na začiatku  a tiež na konci roka sme organizovali pre žiakov I. stupňa  didaktické hry v prírode a pre žiakov II. stupňa účelové cvičenie. Športovým aktivitám sa žiaci venovali okrem iného aj v rámci Dňa detí.

 

A Feledi Béke-utcai Alapiskola tevékenysége

Az iskola projektjei
A társadalomtudományi tantárgyi bizottság az Európai nyelvek napja alkalmából 2016. 9. 26-án a felső tagozaton tanuló diákok számára szervezett rendezvényt. A diákok egész héten az EÚ országairól készítettek prezentációkat, a rendezvényt jellegzetes ételek kóstolásával, énekkel és tánccal kötöttek egybe. Májusban a természettudományi tantárgyi bizottság szintén a felsősöknek készített projektet a Tej napja néven, mely a pénzügyi ismeretek fejlesztésére irányult. Már hagyományosnak mondható rendezvényünk a Janko Jesenský futás, melyre idén az egész régióból érkeztek futók.

Színházi előadás
Ebben az iskolaévben a diákok különböző színházi előadásokon, musicaleken, koncerteken vettek részt és lehetőségük volt a földalatti világról, valamint a világűrről szóló 3D film megtekintésére is.

Fesztiválok, díszünnepségek és egyéb fellépések
A speciális osztály diákjai a „Mozgásban az élet” elnevezésű tánc, zene és ének fesztivál hatodik évfolyamán vettek részt. Decemberben karácsonyi díszünnepséget rendeztünk. Ez év június hetedikén a Szombathy Viktor Magyar Tannyelvű Alapiskolával és a Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatallal karöltve került megrendezésre a Gyermekmosoly fesztivál, melyen több község iskoláinak napközis gyerekei léptek fel. Június 27-én az évvégi díszünnepségen a gyerekek az egész éves munkáikat mutatták be.

Jótékonysági gyűjtés
Iskolánk több jótékonysági gyűjtésben is részt vett: Nárciszok napja a Rákellenes Ligának, Fehér pasztell a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetségének, Napraforgó napja a Sklerosis Multiplex Nemzetközi Szövetségének és édességek gyűjtése a Mosoly mint ajándéknak.

Színes napok
Ebben az iskolai évben is megrendeztük a „Színes napokat”, melyeken a gyerekek és a tanárok tipikus színekbe öltöznek és az adott napra megadott téma feladatait végzik el. Ebben az esetben a „Sárga napról” volt szó, melyen gyümölcs és zöldséges tálakat, pástétomokat készítettek, a „Fehér napon” az iskola téli díszítésében versenyeztek, a „Zöld nap” a Föld napja, a „Kék nap” a víz napja, a „Vörös nap” pedig Bálint nap.

Tantárgyi versenyek és olimpiászok
Az „Arany patkó, arany toll, arany haj” verseny járási fordulójában első helyet ért el a nyolcadikos Kristínka Nagyová és harmadik helyet a hatodikos Janka Auxtová. A „Timrava kutacskája” prózamondó verseny járási fordulójában második helyet szerzett az ötödikes Simonka Makóová. A „Šaliansky Maťko” versenyen szintén első helyet szerzett és továbbjutott a kerületi fordulóba az ötödikes Simonka Makóová. A Hviezdoslav Kubinja versenyen öt diákunk is helyezést ért el: versmondásban Adamko Gombala második, Simonka Makóová harmadik lett, prózamondásban második lett Janka Auxtová, harmadik helyen végzett Jarko Jamnický és Kristínka Nagyová. A Dobšinský mesevilága versenybe is bekapcsolódtunk, ahol Janka Auxtová második helyet ért el. Természetesen sportversenyeken is részt vettünk: terepfutásban, többtusában. A „Polgármester serlegéért” kiírt tornán a 4.A osztály az első helyen végzett. Több olimpiászon is részt vettünk: biológiai olimpiász, pitagórász, földrajzi olimpiász, ahol az ötödikes Adamko Gombala a második helyen végzett, Ezen kívül tanulóink részt vettek a Szlovákia pacsirtája népdal verseny járási fordulóján, az angol nyelvi olimpiászon, a Štúr Zólyoma versenyen, több irodalmi versenyen, mint az Arany ország és egyéb képzőművészeti versenyeken, melyeken tanulóink Cyntia Pelleová és Lucka Kisantalová előkelő helyezéseket értek el.

Tanulmányi kirándulások és egyéb akciók
Szeptemberben a harmadikos és negyedikes tanulók ellátogattak a nyústyai közlekedési játszótérre. Novemberben a napköziben ismét Halloweent rendeztünk és decemberben az elsős tanulókat meglátogatta a Mikulás. Tavasszal elűztük Morenát és álarcosbálon szórakoztunk. Június 13-án és 15-én a gyerekek kirándultak. Az alsó tagozatos tanulók a bajmóci állatkertet látogatták meg, a felsősök pedig a lévai Atlantis technikai múzeumot. Az első félévben az alsós gyerekek a Rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtárba, míg a speciális osztály tanulói az Ekorelaxba látogattak el. A felsős diákok Pavol Dobšinský nyomában meglátogatták Derencsényt. A gyermeknap alkalmából a gyerekek egyebek mellett sportoltak is.

Cyklistické preteky v Jesenskom

Dňa 7. mája tohto roka o 10.45 hod sa v Jesenskom pred miestnym kultúrnym strediskom odštartoval už tretí ročník cyklistických pretekov „Jarná cena“. Trať merala 103,7 kilometrov a najlepší pretekári ju absolvovali za dve a pol hodiny. Na trať sa vydalo 123 pretekárov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska či Veľkej Británie a všetci prišli do cieľa po svojich. Jazdci prešli južnou časťou regiónu cez obce Martinová, Dubovec, Jestice, Hajnáčka, Fiľakovo a Buzitka. Cez Rimavskú Sobotu trať iba prechádzala a cieľ bol tiež v Jesenskom. [čítajte ďalej…]

Detský úsmev

Dňa 7. júna 2017 zorganizoval Spoločný školský úrad Jesenské v spolupráci so Základnou školou na Ulici mieru 154 v Jesenskom a Základnou školou Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským 8. ročník festivalu školských klubov detí „Detský úsmev“.

Podujatia sa zúčastnili školské kluby detí z celého regiónu a nadšenému publiku predviedli tance, spevy, prednesy poézie a prózy, rôzne dramatizácie či etudy, ktoré si „malí umelci“ pripravili pod vedením skúsených pedagógov. Aj deti školského klubu Základnej školy na Ulici mieru 154 v Jesenskom sa predviedli temperamentnými ľudovými a rómskymi tancami a prispeli k dobrej nálade, ktorá sa pretavila do úsmevov nielen detí, ale aj všetkých dospelých. [čítajte ďalej…]

Deň Rómov a ochutnávka tradičných rómskych jedál

Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia.
Na počesť tohto dňa sme v našej obci zorganizovali Deň Rómov spojený s ochutnávkou tradičných rómskych jedál. Dátum sme vytýčili na 06.04.2017.

Na túto udalosť sme pozvali predstaviteľov z okolitých obcí, ako Širkovce, Pavlovce, Šimonovce a Gortva. Tímy mali za úlohu navariť zemiakovú polievku na kyslo, perkelt a upiecť bodak, následne ich esteticky naservírovať. [čítajte ďalej…]