Aktivity KomPaS s.r.o.

Multifunkčné ihrisko

Po dlhej a tuhej zime sa naši pracovníci KomPaS s.r.o. a zamestnanci obce pustili do prestavby bývalého tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko. Prevádzali tu výkopové práce, kde odstraňovali antuku až do hĺbky 30 cm, po vymeraní osádzali a zabetónovali obrubníky. Po týchto prípravných prácach navážali makadám a šotolinu. Prepravu materiálu zabezpečil bezplatne miestny podnikateľ Alexander Agócs. Tieto práce trvali skoro mesiac. [čítajte ďalej…]

Šanca pre životné prostredie – základ zodpovedné rodiny

O prvej  fáze prípravy na výstavbu kanalizácie a ČOV sme  my ako bežní občania ani nevedeli , nakoľko išlo o vybavenie projektovej dokumentácie. Táto práca bola na pleciach nášho starostu. Po jej vybavení došlo 15. januára 2011 už k samotnej realizácii. Asi netreba nikomu pripomínať kedy to bolo, pretože na rozkopané ulice si všetci veľmi dobre spomíname. Stavba mala trvať 36 mesiacov a tak sa aj stalo, je tu rok 2014 a po stavbe a rozkopaných uliciach niet ani stopy. Čo nám dnes túto veľkú stavbu pripomína je už len budova čističky odpadových vôd a práce na prípojkách pri jednotlivých domoch. V našej obci bez pustatín je približne 520 obývaných domov. Ku koncu mája 2014 je evidovaných 134  žiadostí na pripojenie. Je to 25 %. Obec a jej obyvatelia už dlhé roky znečisťovali životné prostredie vrátane nelegálneho vypúšťania splaškov do dažďovej kanalizácie. Preto vyzývame každú domácnosť, aby sa napojila na verejnú kanalizačnú sieť do októbra 2014. Po tomto dátume Obecný úrad pristúpi ku kontrole nepripojených domov, bytov a objektov, následne sa bude tvoriť aj systém sankcionovania. Preto žiadame každého, aby k ochrane životného prostredia pristupoval zodpovedne. Veríme, že občania Jesenského svoju zodpovednosť cítia a splnia svoju povinnosť v stanovenom čase a kvalitne zvládnu pripojenie svojich obydlí k vybudovanej kanalizačnej sieti a ČOV.

Postup na pripojenie sa k verejnej kanalizačnej sieti:

  1. Tlačivo : Ohlásenie drobnej stavby- vyplnené odovzdať sekretárke starostu.
  2. Zaplatiť správny poplatok: fyzické osoby 10 €, právnické osoby 30 €.
  3. Po doručení oznámenia Obce Jesenské, že proti stavbe nemá námietky- realizácia stavby- výkop a pripojenie sa.
  4. Oznámenie správcovi ČOV Štefanovi Élimu t.č. 0911 202 110, kvôli zdokumentovaniu stavby.
  5. Ukončenie stavby- zasypaním

Esély a környezetvédelemre- alapja a felelősségteljes családok

A kanalizáció és a tisztító állomás építésének első szakaszáról nekünk, egyszerű polgároknak, tudomásunk sem volt, mivel ez a projektdokumentáció kidolgozásának szakasza volt. Ez a munka a polgármester vállát nyomta. Ennek elintézése után 2011. január 15-én kezdődött a megvalósítás szakasza.Talán senkit sem kell erre az időre emlékeztetni, mert a felásott utcákra mindnyájan emlékezünk. Az építkezés 36 hónapra volt ütemezve, s most 2014 van, s a feltúrt utcáknak nyoma sincs, az építkezés befejeződött. Ami ma erre a nagy építkezésre emlékeztet,  az a tisztító állomás épülete és az egyes háztartások bekötése. Községünkben,  a puszták kivételével, közel 520 lakóház van. Május végéig 134 kérvényt vettek nyilvántartásba, melyeet a kanalizációra való kapcsolásra nyújtottak be. Ez mindössze 25 %.

A falu lakosai hosszú éveken keresztül szennyezték a környezetet, beleértve a szennyvíz bevezetését a csatornahálózatba. Ezért felhívjuk minden háztartás figyelmét, hogy  2014 októberéig csatlakozzanak a kanalizációs hálózatra. Ezután a dátum után a Községi Hivatal megkezdi a nem csatlakozott háztartások, házak, lakások ellenőrzését, s fokozatosan megállapítja  a büntetések mértékét is. Ezért kérünk mindenkit, hogy felelússégteljes módon álljon a környezetvédelem kérdéséhez. Reméljük, hogy Feled polgárai átérzik felelősségüket és időben teljesítik kötelességuket, s háztartásaikat a kiépített kanalizációs hálózatra és szennyvíztisztítóra kötik.

A kanalizációs hálózatra és a szennyvíztisztítóra való csatlakozás menete:

  1. Nyomtatvány: apró építkezés bejelentése –kitöltve átadni a polgármester titkárnőjének.
  2. Az illeték befizetése: fizikai személyek 10 €, jogi személyek 30 €.
  3. Feled község értesítése, hogy az építkezés ellen nincs kifogása – az építkezés realizálása – a vezeték csatlakoztatása.
  4. Ěrtesítés Éli Istvánnak a tisztító állomás felügyelőjének  a következő telefonszámon: 0911 202 110. Ez a dokumentáláshoz szükséges.
  5. Az építkezés befejezése – a vezeték betakarása.

Kultúrne pamätihodnosti v našom okolí

V našom okolí sa nachádzajú tri múzeá a dve  Pamätné izby ľudového umenia.
Najstaršie múzeum je v Rimavskej Sobote. Je piate najstaršie múzeum na Slovensku. Jeho vznik sa datuje od 3. septembra 1882. Po usporiadaní veľkolepej umelecko-archeologickej výstave jej organizátori položili základy budúceho župného múzea. Od roku 1910 múzeum sídli na námestí Mihálya Tompu v budove ktorá pôvodne slúžila ako delostrelecké kasárne. Bola postavená v roku 1850. Jej priečelie dostalo novú podobu v roku 1910. Prvá expozícia bola sprístupnená 18.mája 1913. Vlastivedná expozícia múzea bola nainštalovaná v roku 1979 a člení sa na dva prírodovedné a ďalšie chronologicky usporiadané celky, ktoré dokumentujú historicko – spoločenský vývoj regiónu. Geologicko-minerálna časť je doplnená o nálezy z paleontologického výskumu v lokalite Hajnáčka. Pozoruhodné sú aj časti z archeologickej expozície nálezy z doby bronzovej, urny predstavujúce božskú trojicu zo Včeliniec zo zač. 2. tisícročia pr.Kr. vari najatraktívnejší exponát je kompletná múmia ženy so sargofágom z lokality Abusír el Melek z obdobia 21.-25. dynastia ( 1087-664 pred Kr.)

Ďalším múzeom je Vodný mlyn Veľké Teriakovce bol otvorený v roku 2011. Má dve podlažia sprístupnené pre návštevníkov. Mlyn bol postavený v roku 1800, prestavaný v roku 1917 a zrekonštruovaný v roku 2008 až 2010. Je to národná kultúrna pamiatka a jeho unikátom je, že ako jediný na Slovensku mal vodné koleso postavené horizontálne. Nachádza sa v ňom viac ako 200 predmetov. Prezentujú tu nielen mlynárstvo, ale aj roľníctvo, pekárstvo a remeslá ako pradenie a tkanie. Je tu i unikátna zbierka kyjatických hračiek a tradičná teriakovská izba a kuchyňa.

V novembri 2012 otvorili ďalšie múzeum v našom okolí a to v Hodejove. V múzeu sa nachádzajú vzácne unikáty ako hlava tretieho najväčšieho losa, najstaršie kubánske cigary na svete z roku 1889a je tu i najväčšia zbierka jelenieho a danielieho parožia z destinácií Srbsko, Morava, Maďarsko či Nový Zéland. Múzeum zachytáva i históriu ôsmych okolitých obcí z okresu Rimavská Sobota a každá z nich má vytvorenú vlastnú miestnosť.

Pamätná izba ľudového umenia v Studenej materiál začali zbierať na začiatku 70-tych rokov20 storočia. Iniciátorkou bola Elza Mag grúber, členka Csemadoku. V roku 2012 zakúpili kompletný sedliacky dvor , ktorý pozostával z rodinného domu, hospodárskych budov dedinskej pece a studne. Po menšej rekonštrukcii boli v nich vystavené pozbierané predmety ľudovej tradície. Pamätná izba ľudovej kultúry v Studenej bola otvorená v roku 2013. Exponáty slúžia na zachovanie remeselníckej a sedliackej tradície.

Pamätná izba ľudového umenia z Čierneho Potoku je presťahovaná do múzea v Hodejove. Nachádzajú sa v nej exponáty z 20 storočia ako krosná, kolovrátky, a drobné predmety kuchynského náradia. Sú tu i knihy z Národnej ľudovej školy od roku 1928 ako i písomnosti o padlých v koncentračnom tábore Dachau.

V neposlednom rade Vám chceme predstaviť zámer o vybudovaní nového múzea v Jesenskom. Ide o starý bunker ktorý sa nachádza v obci pri strážnom domku Lipovcov v bezprostrednej blízkosti železnice. Bunker bol postavený v roku 1938 ako súčasť pevnostného pásma, ktoré sa tiahlo skoro celou vtedajšou Československou republikou. Slúžilo na ochranu hraníc. Pevnostný úsek pod názvom RS1 v počte objektov 63 sa vtedy nazýval Feledince ako sa do roku 1948 Jesenské nazývalo. Po mníchovskej dohode boli takmer všetky bunkre zničené, zachoval sa len tento jeden č. 24 pod názvom ROPÍK. Na prvý pohľad je bunker v dobrom stave, ale po prehliadke sa zistilo že je do značnej mieri poškodený. Na jeho záchranu sú potrebné rozsiahle záchranné práce ako oprava vrchnej izolácie, nová omietka s dobrou kamuflážou, kompletné očistenie interiéru, ošetrenie a náter všetkých kovových častí, doplnenie interiéru chýbajúcim inventárom a osadenie dreveného obkladu. Po dohode s rodinou Lipovcou a ŽSR by bolo upravené i tesné okolie bunkra a osadenie náučnej tabule s podrobným popisom histórie, okolností a jeho osudom. Cieľom zámeru je aby bunker slúžil ako atrakcia v obci o ktorú je vo svete veľký záujem, školám ( vzdelávacia funkcia), turistom a všetkým ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo nové.

 

Környékünk kulturális látványosságai

Környékünkön három múzeum és két tájház található.

A legrégebbi múzeum Rimaszombatban van. A Gömör-Kishonti Múzeum Szlovákia ötödik legrégebbi múzeuma. 1882. szeptember 3-án nyitotta meg a kapuit. A nagyszabású művészeti és archeológiai kiállítással a szervezők a jövendő megyei múzeum alapjait teremtették meg. 1910-től a múzeum a Tompa Mihály téren székel, a volt tüzérségi kaszárnya épületében, melyet 1850-ben építettek, s 1910-ben kapott új arculatot. Az első állandó kiállítást 1913. május 18-án  nyitotta meg a múzeum igazgatója Fábry János. A honismereti állandó kiállítás 1979-től  látogatható, két természettudományi részből  és további időrendet követő egységekből áll, melyek  a régió történelmi-társadalmi fejlődését dokumentálják. A geológiai-ásványtani rész az ajnácskői térség paleontológiai kutatásainak eredményeivel bővült. Figyelemre méltóak az archeológiai állandó kiállítás bronzkori leletei, a három istenséget szimbolizáló urnák Méhiből a Krisztus előtti 2. évezred elejéről. A legatraktívabb kiállítási tárgy az egyiptomi női múmia és szarkofág   Abusír el Melek térségéből a 21.-25 dinasztia idejéből ( 1087-664 Krisztus előtt).

A következő múzeum a Nagytöréki Vízimalom, melyet 2011-ben nyitottak meg a  látogatók számára. Két szint tekinthető meg. A malmot 1800-ban építették, s 1917-ben átépítették, majd 2008 és 2010 között ujították fel. Nemzeti kulturális emlék és különlegessége, hogy Szlovákiában egyetlen olyan malom, melynek vízíkerekeit vízszintesen építették. Több mint 200 tárgy található benne. Nemcsak a molnárságot mutatják be, hanem a földművelést, pékséget a fonó és szövő kézművességet is. Különleges gyűjtemény található itt a kijétei kultúra játékaiból és egy hagyományos töréki konyha és szoba berendezése is.

2012  novemberében nyitották meg környékünk további múzeumát, a Gortva-völgyi Múzeumot Várgedén. A múzeumban olyan különlegességek találhatók mint a harmadik legnagyobb jávorszarvas fej, a világ legrégebbi kubai szivarja 1889-bl, vagy a legnagyobb szarvas és dánvad trófeák Szerbiából, Morvaországból, Magyarországról vagy Új-Zélandról. A múzeum felöleli a Rimaszombati járás környező nyolc községének történelmét is.

A két tájház Hidegkúton és Feketepatakon  található.

Hidegkúti Tájház anyagának a gyűjtése az  1970- es évek elején kezdődött el

Mag Guber Elza  a CSEMADOK oszlopos tagjának kezdeményezésére. Az összegyűjtött  tárgyakat, eszközöket, a volt helyi  iskola épületeiben helyezték el. 2002-ben a község  megvásárolt egy komplett gazdasági /parasz/ udvart, amely egy családi házból, gazdasági épületekből, ólakból, kenyérsütő kemencéből, kútból áll.

Kisebb renoválás után 2003-ban lettek a már összegyűjtött anyagok elhelyezve az úgynevezett Faluházban, melynek feladata a helyi kézművessség és a régió életterének felelevenítése.

Feketepataki Tájház   néphagyományokat őrző anyaga éveken keresztül a községi hivatal termeiben volt kiállítva. 2012-ben anyagát a várgedei múzeumba költöztették. Azóta itt tekinthetők meg a népi kultúra hagyományait felelevenítő állandó kiállításon a 20. századból származó szátyvák ( szövőszékek), rokkák, kisebb konyhai felszerelések, eszközök.

A gyűjteményben szerepelnek az 1928-ban alapított nemzeti népiskola megőrzött könyvei, valamint a Dachauba elhurcolt polgárok iratai, akik a koncentrációs táborban hunytak el.

S nem utolsó sorban szeretnénk Önöknek bemutatni egy új múzeum alapításának szándékát is Feleden. Egy régi bunkerről van szó, amely a falu bakterházának tőszomszédságában található. A bunkert 1938-ban építették annak az erődvonalnak a részeként, amely a csehszlovák határ védelmét szolgálta. Az erődrendszer az akkori Csehszlovák Köztársaság határvonalán húzódott. Az RS1 erőd 63 objektummal együtt  az akkori Feledincén épült, ahogy 1948-ig Feledet nevezték. A müncheni szerződés után a bunkerek nagy részét megsemmisítették, csak  a 24-es számú maradt meg FÉSZEK néven. Első látásra a bunker jó állapotban van, de a részletes feltárás alapján megállapították, hogy jelentős mértékben károsodott. Állapotának megőrzésére kiterjedt állagmegóvási  munkálatokra,  tetőszigetelésre, új vakolatra, a beltér teljes megtisztítására, az összes fémszerkezet megtisztítására és festésére, a hiányzó tárgyak  pótlására és a beltér faburkolatának helyreállítására van szükség. A Lipovec család és a Szlovák Államvasutakkal való megegyezés után rendbe lett téve a bunker közvetlen környezete és el lett helyezve egy tájékoztató tábla a bunker történetéről, körülményeiről és sorsáról. Mindezzel az a cél, hogy a bunker a falu atrakciójaként szolgáljon, mely iránt nagy a világban az érdeklődés, az iskoláknak és a turistáknak pedig ismereteket nyújtson.

Zmluva o partnerskej spolupráci – „Pracuj doma-Dolgozz itthon“

Partneri medzinárodného projektu „Pracuj doma /Dolgozz itthon“ Obchodná a priemyselná komora župy Heveš, Banskobystrická regionálna komora SOPK, Obec Jesenské, Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, uskutočnili akciu Burza vzdelávania, pod názvom „Burza informácii o trhu práce , ktorá sa uskutočnila v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej sobote, dňa 28.októbra.

Na akcii sa uzavrel i PAKT ZAMESTNANOSTI– ZMLUVA O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAMESTNANOSTI MEDZI MAĎARSKÝMI A SLOVENSKÝMI REGIÓNMI. V zmysle zmluvy majú kľúčoví činitelia a organizácie informácie pre informačné zdroje a záujem o dosiahnutie významného vplyvu v oblasti integrácii pracovnú silu a o podporu zvyšovania miery zamestnanosti v krajoch Heves a Banská Bystrica.
Za vystavovateľov na „Burze informácií“sa zúčastnilo 25 stredných škôl z banskobystrického kraja. Akcia bola veľmi dobre zorganizovaná a úspešná nakoľko tam bolo viac ako 700 účastníkov.

Partneri együttműködési szerződés –„ Pracuj doma – Dolgozz itthon!

A „Pracuj doma – Dolgozz itthon“ nemzetközi projekt partnerei, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Besztercebányai Regionális Kamara ( SOPK) , Feled község, az Első Kontaktus Vállalkozói Központ Poltár, a Munka- Szociális és Családügyi Hivatal Rimaszombat, ismeretterjesztő börzét szerveztek „ A munkapiac információinak börzéje“ címmel, amelyre a Rimaszombati Kultúrközpontban került sor október 28-án.
Az akción megkötötték a Foglalkoztatási Szerződést – Szerződés a partneri együttműködésről a foglalkoztatottság területén a magyar és a szlovák régiók között. A szerződés értelmében a kulcsszereplők és a szervezetek információkkal rendelkeznek és a munkaerő integrálására és a foglalkoztatottság mértékének emelésére törekednek Heves és a Besztercebányai megyékben.
Az „Információs börzén“ mint kiállító 25 középiskola vett részt a Besztercebányai kerületből.
Az akció jól szervezett és sikeres volt, mivel több mint 700 résztvevője volt.

Zmluvu si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku…

 

PRACUJ DOMA! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania

Obec Jesenské od 1.11.2012 v rámci cezhraničnej spolupráce, spoločne s partnermi ako sú Obchodná a priemyselná komora župy Heveš, Slovenská obchodná a priemyselná komora – Banskobystrická regionálna komora SOPK , Centrum prvého kontaktu v Poltári a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota spolupracuje v rámci projektu PRACUJ DOMA! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania.
Hlavným cieľom projektu je znížiť negatívne vplyvy migračných procesov v prihraničnej oblasti zastaviť klesajúcu ekonomiku a zabezpečiť hospodársky rozvoj pomocou aplikácii efektívnych nástrojov trhu práce. Hlavným zámerom a cieľom projektu je vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovanie zamestnanosti v Severomaďarskom a Stredoslovenskom regióne. [čítajte ďalej…]

Realizované projekty v roku 2011

K už zrealizovaným projektom v roku 2011 patria hlavne tieto väčšie projekty. Rekonštrukcia materskej školy (malá škôlka), ktorá sa zaradila medzi nízkoenergetické budovy vďaka výmene okien, dverí a obnove fasády. Je  už podaná aj žiadosť na jej plynofikáciu. Ďalšou bodovou je požiarna zbrojnica, kde sa taktiež previedla výmena okien, obnovila sa fasáda a zrekonštruovala sa jej vnútorná časť, čím vznikli dva vhodné priestory na prenájom ako kancelárie. V súčasnosti sú už obe prenajaté. Jednu má prenajatú Hydroecol (výstavba kanalizácie) a druhú Páll Attila. Obnovila sa i bývalá strelnica, pripravil sa územný plán. Ďalším  významným projektom je príprava  stavebných  pozemkov na Ulici školskej, kde už boli vyhotovené geometrické plány. Pozemky sa nachádzajú na ľavej strane ulice za zákrutou,  kde sa napája na ulicu družstevnú. Nejedná so o pozemky pri materskej škole. [čítajte ďalej…]

Protipovodňové opatrenia

Druhý realizačný projekt (ďalej 2. RP) Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011 je naplnením bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 744/2010 zo dňa 27.10. 2010. Financovanie druhého realizačného projektu je zabezpečené v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR a Európskeho sociálneho fondu, spravovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. [čítajte ďalej…]

Práca Komunitného centra

V komunitnom centre pracuje štvorčlenný tím a to menovite Hedviga Trifontyová, Mária Danyiová, Alexander Berki a Margita Hroncová.
V súčasnosti pokračujeme v práci ktorú sme začali pred dvoma rokmi. Robíme aktivity pre každú vekovú skupinu. [čítajte ďalej…]

Výstavba bytov v obci Jesenské

So začatím výstavby štandardných nájomných bytov sa plánuje ešte v roku 2010. Jedná sa o 2 x 4-bytové jednotky (trojizbové byty). Byty sa budú stavať pre pracujúcich, mladé a vzdelané rodiny, aby neodchádzali z našej obce.   [čítajte ďalej…]

Rekonštrukcia centrálnej zóny v obci Jesenské

Rekonštrukcia centrálnej zóny v obci Jesenské ja naplánovaná od roku 2009 – príprava projektov. Samotné práce sú naplánované na jar v roku 2011. Rekonštrukcia sa bude prevádzať od Malej zastávky ŽSR na ulici Sobotskej, Námestie Slobody a pokračovať bude na ulicu Pekárenskú a Mieru až po MKS.

[čítajte ďalej…]