Výročná členská schôdza ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých

Výročná členská schôdza ZO SZTP prebehla 27.marca 2017 v znamení volieb. Voľby sa konali po odvolaní výboru predsedníčkou Okresného centra Rimavská Sobota pani Martou Hencovou. Toto sa udialo na základe listu pána Viktora Vargu, ktorý podal na Krajské centrum (KC) ako i na Republikové centrum (RC). Mal výhrady proti práci výboru. Na základe tohto nás navštívili pracovníci KC zo Zvolena a pracovníci RC z Bratislavy. [čítajte ďalej…]

Jubilejná výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov

Výročná členská schôdza Základnej organizácie v Jesenskom sa konala 6. marca 2017 v reštaurácii Nostalgia. Prečo je jubilejná? No za to, lebo v tomto roku oslavuje organizácia 25. výročie založenia. Zo zakladateľov ešte žijú a pracujú v organizácii dve členky. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnil starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi. Prvý krát sme mohli privítať na členskej schôdzi predsedu nadriadeného orgánu Mgr. Jozefa Reizingera, ktorý vysoko hodnotil činnosť tejto organizácie, čo vyjadril aj odovzdaním ďakovného listu. Schôdze sa zúčastnilo 58 členov. Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie Margita Feledyová. [čítajte ďalej…]

Vianočné posedenie ŤZP

A zase sa nám pomaly snúbi rok s rokom a nastal čas na bilancovanie a rozlúčku so starým rokom. Toto obdobie adventu využila i Základná organizácia ŤZP a dňa 12. decembra 2016 v reštaurácii Nostalgia uskutočnila vianočné posedenie svojich členov. Po privítaní všetkých prítomných ako i hosťa pána starostu obce Mgr. Gabriela Mihályiho, zazneli vianočné melódie, ktoré si zanôtili sami členovia a taktiež zarecitovali vianočné koledy. Po krátkych, ale milých príhovoroch od pani predsedníčky Evy Medveďovej, ktorá vo svojom príhovore zhodnotila celý rok 2016, a starostu obce Mgr. GabrialaMihályiho sa rozprúdila diskusia. Pre spestrenie sa predávala tombola, kde bolo vyžrebovaných dvadsať výhercov. Po prípitku a konzumácii slávnostného obeda tu bol priestor na spomienky a vzájomnú debatu. O tom, že tu panovala dobrá nálada svedčí aj fakt, že sa naše stretnutie nezaobišlo bez tanca. [čítajte ďalej…]

Vianočné stretnutie dôchodcov

Po tretej adventnej nedeli, pár týždňov od ukončenia roka, 13. decembra 2016 sa zišli seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom v reštaurácii Nostalgia, aby sa spoločne tešili na príchod Ježiška a Nového roka. Seniori veľmi čakali na toto stretnutie, čo sa odzrkadlilo v účasti, veď podujatia sa zúčastnilo 49 členov. Hosťom vianočného stretnutia boli starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi a prednosta obecného úradu Ing. Tibor Borbás.

Slávnostnú schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie pani Margita Feledyová. Po privítaní všetci prítomní spievali slávnostné piesne a členky predniesli krátky, ale obsažný kultúrny program, pod názvom,Seniori seniorom.Po pekných slávnostných príhovoroch v jazyku slovenskom a maďarskom sa podaktorým zaleskli slzyv očiach a spomienky na sviatky v minulosti vracali prítomných do mladosti, čomu sa veľmi tešili. Finančnú situáciu si dôchodcovia vylepšili aj predávaním tomboly. Boli vyžrebované pekné darčekové predmety, čomu sa mohli tešiť deviati výhercovia. Po skonzumovaní dobrého obeda sa poďakovalo dôchodcom za peknú účasť, že i napriek malým- väčším chorobám sa zúčastnili stretnutia, za sponzorovanie, za sladkosti, nápoje a vecné darčeky. Obecnému úradu patrilo poďakovanie za finančnú podporu, lebo bez nej by sa nedalouskutočniť toľko akcií. [čítajte ďalej…]

Vianočné trhy

V piatok 9.12.2016 nás miestny rozhlas príjemnými vianočnými melódiami pozýval na už tradičné Vianočné trhy v našej obci. Na námestí pred MKS rozžiarený stromček a vôňa kapustnice a iných dobrôt lákala ľudí na toto milé podujatie. Na zahriatie v chladnom počasí sa predávalo varené vínko a medovina. Vo vestibule bola možnosť zakúpenia rôznych vianočných dobrôt a iných ozdôb s vianočnou tematikou. Na spestrenie akcie pred MKS žiaci Základnej školy Viktora Szombathyhopredviedli Betlehem. [čítajte ďalej…]

Jesenný športový deň ŤZP

9.11. 2016 sa už tradične konal jesenný športový deň ŤZP v miestnom kultúrnom dome. Naši seniori sa na tejto milej akcii zúčastnili v hojnom počte. Súťažilo sa v piatich disciplínach. Tí športovo najzdatnejší boli odmenení peknými upomienkovými darčekmi. Prvenstvo získala Júlia Barcziová so 600 bodmi, druhú priečku obsadil Ladislav Bartha taktiež so 600 bodmi, tretie Ondrej Hriň s 590, štvrté Eva Melicherová s 515 , piate Mária Pádárová s 505 a šieste miesto Anna Hanzlíková s 495 bodmi. Na spestrenie a pobavenie celej akcie sa predávala  tombola. Zúčastnení s napätím sledovali, či bude vylosované ich číslo. Šťastlivci sa potešili pekným cenám. Po týchto milých aktivitách sa seniori a hostia občerstvili dobrým guľášom z dielne Petra Vinczeho. Na akcii nechýbali ani pán starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi a prednosta úradu Ing. Tibor Borbás, ktorí krátkym príhovorom popriali zúčastneným veľa zdaru pri športových výkonoch a zaželali im ešte veľa takýchto vydarených podujatí. [čítajte ďalej…]

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší dvor a predzáhradku

V tomto roku sme opäť mali vyhlásenú súťaž o Najkrajší dvor a predzáhradku. Prihlásila sa do nej len jedna súťažiaca a to pani Marta Strapková z Ulice družstevnej č.99 a tak získala prvé miesto.
Výherkyňu sme odmenili diplomom a malým upomienkovým darčekom, ktorý využije pri skrášľovaní svojej záhradky. Touto cestou jej srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa radosti pri práci a pohľade na jej očarujúce záhradkárske umenie. [čítajte ďalej…]

Jesenná guľáš párty ZO JD

Dňa 10. októbra 2016 Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Jesenskom usporiadala už tradične „Jesennú guláš párty“ v miestnom kultúrnomdome. Po privítaní prítomných seniori spoločne zaspievali pekné ľudové pesničky, vzťahujúce sa na nich. Po skonzumovaní kávy a čaju sa predávali lístky na tombolu a šťastní výhercovia si prevzali pamiatkové darčeky.  Toto podujatie sa líšilo od ostatných tým, že sami seniori si pripravili program, čo sa každému páčil. Výborný guláš uvaril ŠtefanÉli. Výdavky na tento deň sponzorovali O. Kisantal, J. Mihályi a samotný výbor, za čo im ďakujeme. Guláš párty sa zúčastnilo 47 členov a prednosta obecného úradu.  Vestibul kultúrneho domu sa ozýval od pekných pesničiek, ktoré rozveselili všetkých prítomných. Vo večerných hodinách každý spokojne  odchádzal  domov. [čítajte ďalej…]

Október mesiac úcty k starším

Október je  mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť.

Obec Jesenské tiež nezabúda na svojich seniorov. Každoročne s veľkou láskou pripravujeme pre skôr narodených posedenie s kultúrnym programom a menším  pohostením.

Tento rok to padlo na 26. október.  Už pred 14- tou hodinou sa sála Kultúrneho domu začala zapĺňať staršími ľuďmi a dôchodcami nad 65 rokov. [čítajte ďalej…]

XIV. Deň obce

Samospráva Obce Jesenské každoročne usporadúva v druhý júlový týždeň Deň obce. Tento rok to vyšlo na deviateho júla.

Počasie sa nám vydarilo a tak sa návštevníci mohli do sýtosti pokochať rôznymi programami. Slávnostné otvorenie bolo v Miestnom kultúrnom dome o 10-tej hodine, ktoré otvoril starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi. Potom nás kultúrnym programom sprevádzali moderátorky Andrejka Szekfűa Kristínka Borbášová. Základná škola Jesenské sa predstavila folklórnym súborom Lipka, ZŠ Viktora Szombathyho bábkarským vystúpením Meseláda, Základná umelecká škola nám predstavila svojich virtuózov hrou na klavíry a manželia Verébovci sa prezentovali folklórnym súborom Boglárka. V neposlednom rade nám svoje umenie predviedol aj detský spevácky súbor z Kokavy Čercheňora. Veľmi milou vložkou kultúrneho programu bolo vystúpenie materskej školy Jesenské a   veľkú pozornosť si získal Komorný folklórny súbor Szőttes a folklórny súbor Háj. [čítajte ďalej…]