Výzva k ochrane životného prostredia

Obec Jesenské týmto vyzýva verejnosť k ochrane životného prostredia a k zodpovednosti obyvateľstva v súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd.

Upozorňujemevlastníkov nehnuteľností v obci, že najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu a tým spoločne chránime naše vodné zdroje, ako aj svoje zdravie a najmä zdravie svojich detí!

OBEC PONÚKA RIEŠENIE:

Pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu!

V čistiarni odpadových vôd (ČOV) v profesionálnej správe obce sa postupne odbúravajú všetky nečistoty tak, aby z ČOV, spĺňajúc nesmierne prísne limity, mohla vypúšťať odpadové vody späť do prírody. Osobitne sa sledujú hodnoty dusíka, fosforu, ale i ďalších látok.

Vlastníci nehnuteľností, ktorí ste sa ešte nepripojili na verejnú kanalizáciu neváhajte, termín 30. septembra 2017 je onedlho tu a zbytočne by ste platili pokutu (do 331,- eur), ktorú Vám uloží okresný úrad za nepripojenie sa k verejnej kanalizácii.

Zároveň obec prostredníctvom KomPaSs.r.o. Jesenské, za výhodných podmienok zabezpečí všetky odborné činnosti vrátane výkopových prác.

POSTUP:

 1. Tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby – vyplnené odovzdať sekretárke starostu.
 2. Zaplatiť správny poplatok: fyzické osoby 10 €, právnické osoby 30 €.
 3. Po doručení oznámenia Obce Jesenské nasleduje realizácia stavby – výkop a pripojenie sa.
 4. Oznámenie správcovi ČOV – tel.č. 0911 202 110, kvôli zdokumentovaniu stavby.
 5. Ukončenie stavby – zasypanie.

Stačí urobiť len týchto jednoduchých päť krokov a urobíme veľa pre životné prostredie!!!

ĎAKUJEME!

Štát zákonom č. 364/2004 o vodách (Vodný zákon) obyvateľov zaväzuje sa pripojiť, ak je v obci vybudovaná kanalizácia.

 • 36 ods. 2) Vodného zákona:

Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy.

 • 36 ods. 4) Vodného zákona:

Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude.

 • 80 ods.3 – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2015

Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 30. septembra 2017 uviesť s ním do súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť.

 • 40 ods. 1 písm. e) Vodného zákona – Priestupky:
 1. e) vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2.

Podľa § 40 ods. 2 písm. b) Vodného zákona okresný úrad uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do 331 eur.

Najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka je: pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.

Tisztelt polgárok!

Feled község ezúton hívja fel a lakosság figyelmét a környezetvédelem fontosságára és a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos jogszabályok betartására.

Felhívjuk a község ingatlantulajdonosainak figyelmét, hogy környezetvédelmi szempontból akkor döntenek helyesen, ha rácsatlakoznak a kiépített szennyvízcsatorna-rendszerre, mert ezzel óvjuk vízkészletünket és nem utolsó sorban védjük egészségünket, főként pedig gyermekeink egészségét!

A KÖZSÉG A KÖVETKEZÖ MEGOLDÁST JAVASOLJA:

Csatlakozzanak a kiépített nyilvános szennyvízcsatorna-rendszerhez!

A szennyvíztisztító telepen, szakmai felügyelet mellett, fokozatosan eltávolítódik az összes szennyeződés, így a szennyvíztisztító-telepről tiszta víz kerül vissza a természetbe. Kiemelt figyelemmel ellenőrzik a nitrogén, foszfor, valamint más anyagok értékeit.

Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik még eddig nem csatlakoztak rá a szennyvízcsatorna-rendszerre, ajánljuk, hogy ne habozzanak, mert közeleg a 2017.9.30-i határidő és feleslegesen fizetnének akár 331,- eurós pénzbírságot, melyet a rácsatlakozás elmulasztása végett a járási hivatal szabhat ki.

A község a szakmai munka elvégzésére felajánlja a KomPaS kft. segítségét.

ELJÁRÁS:

 1. Nyomtatvány: Kisméretű építkezés bejelentése – a kitöltött nyomtatványt a községi hivatal titkárságán kell leadni.

2.Illeték befizetése:természetes személyek 10 €, jogi személyek 30 €.

 1. A község jóváhagyása/értesítésének kézhezvétele után következik az építkezés végrehajtása.
 2. A munkálatok befejezését a szennyvíztisztító alkalmazottjának a 0911202 110-es telefonszámon kell bejelenteni.
 3. Az építkezés befejezése – behantolás.

Elég megtenni ezt az öt egyszerű lépést és máris sokat teszünk környezetünk védelméért!

KÖSZÖNJÜK!