Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Jesenské.Dokumenty sú stiahnuteľné, vo formáte .pdf.

1993 – č. 08 Obecného zastupiteľstva v Jesenskom o postupe pri prevode bytov

2004 – č. 25/2004 o určení školského obvodu základných škôl na území obce Jesenské

2005 – č. 28/2005 – ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Jesenské

2008 
č. 38/2008 o  poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky

2011 
č.2/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o verejnom poriadku na území obce Jesenské
č.3/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Jesenské a Trhový poriadok obce Jesenské
č.4/2011-Všeobecné záväzné nariadenie ochove,držaní a ochrane zvierat na území obce Jesenské
č.5/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o povodňových plánoch záchranných prác osôb a fyzických osôb podnikateľoch na území obce Jesenské

2012 
č.12/2012 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Jesenské
Dodatok č.1 k VZN č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve obce Jesenské
č. 14/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom
č. 15/2012 o určení výšky nájomného za nájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Dodatok č. 1 k VZN č. 15/2012 o určení výšky nájomného za nájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Dodatok č. 2 k VZN Obce Jesenské č. 15/2012 o určení výšky nájomného za nájom nehnuteľnosti a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce
č. 16/2012 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii SHR
č.17/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jesenské

2013
Dodatok č.2 k VZN č. 18
Dodatok č. 4 k VZN č. 18/2013
Dodatok č. 8 k VZN č. 18/2013
č. 19/2013 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Jesenské
č. 20/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce
č.21/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania vôd a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody

č.22/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp

2014
č.23/2014 O zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov
2015- č.25/2015 o organizácii miestneho referenda
2016
č.26/2016
o nakladaní a zneškodňovaní odpadových vôd
č.27/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jesenské
č.28/2016 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jesenskom
č. 29/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jesenské
č.30/2016 o poskytnutí príspevku na stravovanie dôchodcov
č. 31/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
č. 32/2016 o úhradách za služby poskytované obcou
č.33/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
č.34/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 2×4 bytové jednotky na Ulici záhradnej
č. 35/2016  o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení ( školský klub pri ZŠ slovenskej a školský klub detí pri ZŠ Viktora Szombathyho), školskej jedálni a na žiaka Základnej umeleckej školy so sídlom na území obce Jesenské
P
ríloha č. 2 k VZN č. 35/2016

2017
č. 36/2017 – Požiarny poriadok obce Jesenské
č. 37/2017 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jesenské Prevádzkový poriadok pohrebiska