Akcie ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Viktora Szombathyho v Jesenskom v II. polroku školského roka 2016/2017

Uplynulé obdobie v II. polroku v živote v ZŠ s Vjm Viktora Szombathyho bolo charakterizované naplňovaním úloh výchovno – vzdelávacieho procesu.

Jedným cieľom našej školy je pestovanie a chránenie materinského jazyka. Práve preto sme sa zúčastnili na zopár súťaží, ktoré posilnili u našich žiakov úctu a lásku k maďarskému jazyku. Na našej škole sa usporiadala recitačná súťaž v maďarskej reči, a do semifinále sa dostali žiačky zo siedmeho ročníka. K. Zagyiová a Ch. Ruszóová sa dostala až na pódium krajského kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu.

Na našej škole rastie záujem o rozprávanie rozprávok. Už ôsmykrát usporiadali celoštátnu súťaž v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho, kde D. Bobáľ sa umiestnil v zlatom pásme, Ch. Ruszóová, M. Nagy, M. Singlár, E. Zagyiová sa umiestnili v striebornom pásme.

15. marca sme spomenuli o našom národnom sviatku „ Boj za slobodu v revolučných rokoch 1848-49“ , uctievali sme ho s pekným kultúrnym programom.
Na súťaži ,,Poznaj slovenskú reč“ sa zúčastnili zo školy aj žiaci I. a II. stupňa, a naše žiačky, B. Fejesová a A. Vargová nám priniesli pekné miesta z krajského kola. Dokonca, naša tretiačka Bíborka Fejesová sa dostala aj na celoštátnu súťaž a umiestnila sa v striebornom páse.

Na krajskom kole „ Pekná maďarská reč“ sme znova dokázali naše schopnosti. Naše očakávanie nám splnilo, keď Máté Nagy sa umiestnil v bronzovom pásme.
Zväz maďarských učiteľov na Slovensku už 10. krát usporiadal projektový deň, pod názvom „ Básnici, ktorí žijú s nami“. Prednáška našim siedmakom a šiestakom bola o priateľstve troch veľkých osôb. Redakcia časopisu Katedra uzavrela literárnu – dopisovaciu súťaž, ktorá bola veľkým ohlasom u našich žiakov. Našu školu reprezentovali ôsmaci, no a  svedomitá spoločná práca priniesla svoje ovocie, lebo na medzinárodnej úrovni získali 7 .miesto.

Už je nám aj zvykom, že každý rok sa zapojíme so žiakmi skoro z každého ročníka do dopisovacej súťaže anglického jazyka English Star. Anglická olympiáda bola tiež úspešnou akciou našej školy, našu školu reprezentovali na okresnom kole žiaci: Cs. Zagyi a Ch. Ruszóová. Marec sa nám začínal s testovaním deviatakov, tzv. Monitorom, ktorý aj úspešne zvládli.Unavujúci februárový mesiac nám skončil so zábavou na maškarnom plese, kde žiaci z  I. stupňa si obliekli vtipné a zaujímavé maškary. Žiaci s dobrým logickým myslením dokázali svoje spôsobilosti na súťažiach z matematiky. S pekným počtom sa zapojili do matematických súťaží „Klokan“, „Ilona Zrínyi“ a „ Pytagoriáda“. Na súťaži „Pytagoriáda“ vynikali žiaci D. Barta so svijim 2. miestom a M. Singlár s 1. miestom. Na súťaži „Klokan“ boli vynikajúci nasledujúci žiaci: D. Barta, M. Miskeiová zo 4. ročníka, B. Tóth a M. Singlár z 3. ročníka.Privítali sme žiakov a pedagógov z rôznych základných škôl  Maďarska. Bolo nám potešením, že vybrali našu školu, a mohli sme im ukázať naše prostredie a okolie, kde sa prebieha každodenné vyučovanie.Tí žiaci, ktorí preferujú kreslenie, mohli svoje kreativity rozvíjať v rôznych súťažiach.Zapojili sme sa do výtvarných súťaží: „Vesmír očami detí“ – 1.miesto získala M. Lakatoš, FIKIV / súťaž na škole Istvána Ferenchyho/ – 1.miesto získala K. Zagyiová. Pre našich žiakov boli veľmi zaujímavé výtvarné súťaže: “Bocian, Najkrajšia protidrogová nástenka, Marťankovia, Záchrana osôb z výšok, Farebný svet, Ego versus eko“. Pod názvom „Fašiangy v  Malohonte“ bola uskutočnená súťaž, kde Ch. Ruszóová nám získala 3. miesto. Zorganizovali sme výstavu Júliusa Punku , ktorá je vlastne aj súťaž v dvoch kategóriách pre našich žiakov a  pre žiakov z okolitých škôl.Jeden májový piatok bol venovaný všetkým mamičkám. Naša ZŠ zorganizovala pekné podujatie, na ktorom sa prezentovali aj žiaci našej školy zaujímavým kultúrnym programom. Veríme, že program oslovil všetky prítomné mamičky.Zápis do I. ročníka – v tento veľký deň preukázali predškoláci svoje vedomosti a zručnosti pri vypracovávaní pracovných listov, prednese básničiek a veľmi pekne zodpovedali na zvedavé otázky pani učiteľky. Ako poďakovanie si od nás odniesli malý darček. Tešíme sa na vás v septembri!24.4. – 30.4. Týždeň venovaný pamiatke J. Aranyovi – škola sa zapojila do tohto projektu s cieľom zdokonaľovať literárne poznatky o spisovateľovi. Žiaci čítali alebo kreslili podľa vlastného výberu a popritom plnili zadané úlohy.5. júna sme usporiadali „ Deň Viktora Szombathyho“, na ktorom žiaci sa mohli súťažiť na rôznej súťaži, ako literárno-vlastivednej, výtvarnej, športovej a  na remeselníckej . Začiatkom júna bol usporiadaný festival družín „Detský úsmev“, na ktorom sa zúčastnili žiaci z našej školy v hojnom počte. Menší žiaci sa  zúčastnili na športovom dni. Obecná športová hala sa zaplnila deťmi prvého stupňa. Na výber mali hneď z niekoľkých športových disciplín. Ovládala dobrá nálada a spokojnosť pedagógov. Žiaci 6. ročníka a 3. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku, kde sa deti naučili plávať, a iní zase zdokonalili svoje plavecké schopnosti. Pre ôsmakov prišiel aj očakávaný venček Posledný mesiac sa nám otvoril s  úspechom našej pýchy bábkovej skupiny „Meseláda“. Po úspešnom vystúpení v Tornali sa dostali na „ Podunajskú jar „ do Dunajskej Stredy. Ich predstavenie donieslo tak veľmi vytúžené miesto v striebornom pásme. Jeden júnový piatok sme venovali finančnej gramotnosti. Plnili sme s deťmi zaujímavé úlohy, oboznámili sme sa s funkciou peňazí, hospodárením, ich využitím a pod.V tomto školskom roku bol zrealizovaná tzv. Škola v prírode  pre žiakov z nižšieho stupňa v Krokave. Podľa referátov detí – pobyt bol príjemný.

Všetky naše aktivity smerujú k skvalitňovaniu práce a prinášajú žiakom potešenie a radosť z príjemne prežitých chvíľ.

/Mgr. Andrea Szekfűová/

A Szombathy Viktor Alapiskola tevékenysége a 2016/17-es tanév II. félévében

Iskolákon a mindennapos oktató-nevelő munka mellett pedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden tanuló megtalálja azt a területet, amiben a legtehetségesebb, és amiben sikereket érhet el. Az első félév rendszeres munkája, a pedagógusok türelme és irányítása, a tanulók kitartása és tudása a második félévre hozta meg gyümölcsét.Ruszó Chiara és Zagyi Klaudia 7.A osztályos tanulók Ipolyszécsénkére , a Tompa Mihály Országos Verseny kerületi fordulójára nyertek meghívást , ahol Chiara ezüst-, Klaudia pedig bronzsávos besorolást kapott. A vers- és prózamondó versennyel szinte egyidőben zajlott a Szép magyar beszéd c. verseny, melyen Nagy Máté 4. osztályos tanuló képviselte iskolánkat a kerületi fordulón.

Az idei matematika versenyek alsó tagozatos diákjainknak kedveztek. Singlár Máté járási első, Barta Dániel pedig járási második hellyel büszkélkedhet a Pitagorasz versenyen, de sikeres megoldói a Kenguru matematikai versenynek is Miskei Margaréta és Tóth Balázs mellett.A tél, a hó utolsó napjait élvezhették ki sítanfolyamosaink Kokaván, mivel visszatértükkor tanulóink a kiszehajtást hagyományát élesztették újra, mely a tél, s vele együtt minden rossz eltemetését jelenti. Március 15-én kilencedikes tanulóink megható műsorával emlékeztünk meg a forradalomról, mely az előző évektől eltérően most Petőfi szemszögéből ismertette az eseményeket.

Kilencedikeseink éppen csak megpihentek a műsor után, mikor egy újabb próba, a Monitor várt rájuk, melyen szintén sikeresen helytálltak. Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából iskolánkon Arany János hetet tartottunk. A hét témája természetesen a híres író élete és munkássága volt. A tanulók érdeklődésüktől függően különböző versenyszámokba kapcsolódhattak be. Volt versmaraton, kreatív versírás, poszter készítés, kincskeresés és portré rajzolás.A májusi hónapot a Katedra Irodalmi Verseny országos fordulójával indítottuk, ahol a 8.A osztályos tanulók csapata képviselte iskolánkat. A tekintélyes verseny levelező fordulói után diákjaink Dunaszerdahelyen is bizonyítottak és a 7. helyen végeztek.Az édesanyákról sem feledkeztünk meg. Szeretetüket és gondoskodásukat színes műsor- kavalkáddal köszöntük meg, mellyel nemcsak kellemes délután okoztunk nekik, hanem könnyeket is csalogattunk a szemükbe. Az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny iskolai fordulójától egészen az országos döntőig meneteltek a 6.A osztály tanulói. A rozsnyói megmérettetést Bobál Dániel aranysávos minősítéssel zárta.Nyolcadikos és kilencedikes tanulóink márciustól igyekeztek elsajátítani a modern és társastáncok alapjait. A tánciskola ún. záró eseményére, az első bálra május 20-án került sor. Még a nagyobbak táncolni tanultak, fiatalabb tanulóinkat sem hagytuk tétlenkedni. A 3. és 6. évfolyamnak úszótanfolyamot szerveztünk, illetve 25 alsó tagozatos tanuló számára a tanulás egy másik, gyakorlatiasabb formáját mutattuk be az erdei iskola keretein belül.A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség immár X. alkalommal rendezte meg a projektnapot , mely idén Tompa Mihály, a velünk élő költő címet kapta. A rimaszombati bemutatón 6. és 7. osztályos tanulóink a nagy triász barátságát mutatták be.Meseláda bábcsoportuk évek óta vendége a Duna Menti Tavasz országos gyermek báb- és színjátszófesztiválnak. A 7. és 8. évfolyamból alakult új csapat először állt a dunaszerdahelyi színpadon, ennek ellenére műsorukat a zsűri ezüstsávval jutalmazta.Iskolánk diákjai a szlovák nyelvű versenyektől sem hátrálnak meg. Ezt bizonyítja Fejes Bíborka eredménye is, aki a Poznaj slovenskú reč elnevezésű versenyen az ország legjobbjaival mérhette össze tudását és ezüstsávos minősítést kapott. A felső tagozat sem sokkal maradt le mögötte, hiszen Varga Alexandrának a verseny kerületi fordulóján a zsűri a negyedik helyet ítélte oda.Az idei tanévben több angol nyelven folyó versenybe is bekapcsolódtunk. Az angol olimpiászon Ruszó Chiara és Zagyi Csaba képviselte iskolánkat, valamint második alkalommal vettünk részt az English Star nemzetközi versenyen, amibe több mint húsz felső tagozatos diák kapcsolódott be. Névadónkról a Szombathy Viktor napon, vagyis a gyermeknapon emlékeztünk meg, mely rendszerint helyet ad a Punka Gyula rajzverseny megnyitójának is. Az iskolai versenyen kívül diákjaink számos rajzversenybe bekapcsolódtak, ahol a helyezések sem maradtak el. A Ferenczy István Képzőművészeti Versenyen Zagyi Klaudia első helyezett lett.

Ugyancsak első helyen végzett Lakatos Miklós a Világűr gyermekszemmel c. versenyen, ahol Bobál Szofia munkája is elnyerte a zsűri tetszését.A tartalmas, sikerekben gazdag tanévet pedagógusaink és diákjaink kitartó munkájának köszönhetjük, akiknek ezúton is szeretnénk kellemes pihenést, jó szünidőt kívánni, hogy a következő tanévben hasonlóan szép eredményeket érhessünk el.