Úradná tabuľa


Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jesenskom za rok 2017, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jesenské zo dňa 20.04.2017 si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jesenské zo dňa 23.03.2017 si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení

Návrh VZN  obce Jesenské ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Návrh VZN obce Jesenské ktorým sa vydáva Požiarny poriadok obce Jesenské, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Všeobecné oznamy

Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odňatí rodinných prídavkov, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odňatí rodinných prídavkov, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Pozvánka, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Rozhodnutie vo veci prídavku na dieťa, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Oznámenie o začatí správneho konania, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Elektronické služby pre občanov, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Výzva ČOV, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jesenské na roky 2015-2024-Oznámenie o strategickom dokumente, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Ohlásenie drobnej stavby-kanalizačná prípojkatlačivosi môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Povolenie na ambulantný predaj výrobkov:  oznamovacia povinnosť obcíoznámenie o vydaní povolenia-tlačivo tlačivá si môžete stiahnuť kliknutím na jednotlivé linky
Jesenčania, obecné noviny 19. vydanie – December 2016
Felediek, obecné noviny  19 vydanie – December 2016

Výška poplatku za odvoz komunálneho odpadu za rok 2017si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
PLÁN ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU v obci Jesenské za rok 2017 – si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
PLÁN ZBERU TKO v obci Jesenské za rok 2017, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
CENNÍK  POPLATKOV A  SLUŽIEB OcU platný od 12.12.2016,
 si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

OZNAM – Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku a dvor v roku 2017 si môžete pozrieť  kliknutím na túto linku

Cenová špecifikácia služieb KomPaS s.r.o. platnosť od 01.01.2017 do 31.12.2017, si môžete pozrieť kliknutím na túto linku

Verejné vyhlášky

Opatrenia zamerané na predchádzanie zaburinenia pozemkov – upozornenie – verejná vyhláška, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Protest prokurátora – Oboznámenie s obsahom protestu prokurátora a výzva na vyjadrenie-verejná vyhláška, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s miestnym zisťovaním-verejná vyhláška, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním-verejná vyhláška, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

ROZPOČET :

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 2017 (tabuľková časť), dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
2017 – návrh rozpočtu obce Jesenské (funkčná a ekonomická klasifikácia) – Príjmová časť, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Rozpočet 2017,2018,2019, schválený, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
Programový rozpočet 2017, schválený, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku