Archív

Voľné pracovné miesta, Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským : Pedagogický asistent, Špeciálny pedagóg, Školský psychológ
Návrh VZN  obce Jesenské ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
Návrh VZN obce Jesenské ktorým sa vydáva Požiarny poriadok obce Jesenské, si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
Návrh záverečného účtu 2016, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
KomPaS,s.r.o. cenová špecifikácia služieb – platnosť od 01.02.2013 do 31.12.2014si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
Voľba hlavného kontrolóra obce Jesenské, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

 1992 – č. 04/1992 zo dňa 30.04.1992 – Požiarny poriadok obce Jesenské

č. 37/2008 o prevádzkovaní cintorína  a domu smútku na území obce Jesensk
Dodatok č. 1 k VZN Obce č. 37/2008, zo dňa 14.02.2008 o prevádzkovaní cintorína a domu smútku na území obce Jesenské

14 vydanie novín Jesenčania slovensky, noviny si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
1
4 vydanie novín Felediek maďarsky, noviny si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku