Navigácia

Obsah

Miestna občianska poriadková služba - MOPS

Od 1.12.2017 aj v našej obci funguje miestna občianska poriadková služba so šiestimi členmi.

Výška NFP: 143 646,16 EUR                             

Začiatok realizácie projektu:  12/2017                                                                  

Ukončenie realizácie projektu:  11/2020

www.mvsr.sk, www.esf.gov.sk

Názov projektu:

Podpora komplexného poskytovania miestnej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

 

Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja ľudských zdrojov obce Jesenské a zlepšenie ich sociálnej situácie prostredníctvom zvýšenia zamestnanosti, bezpečnosti, poriadku, ochrany ŽP v obci  a poskytovania asistenčných služieb.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“