Navigácia

Obsah

Spoločný školský úrad Jesenské


Školský úrad Jesenské bol založený Krajským školským úradom dňa 15.októbra 2004 s pôsobnosťou od 18. októbra 2004 pod názvom Spoločný školský úrad Jesenské.

Zriaďovateľom SŠÚ je Obecný úrad Jesenské.

Počet zamestnancov školského úradu – 1

Náplň činnosti odborného zamestnanca stanovuje Zákon NR SR č. 596/200 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernica č.7/2004-E, ktorou sa určuje vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy.

 

Odborný zamestnanec školského úradu

  • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie,
  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, najmä v oblasti

a) riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu

b) ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, centrách voľného času a v základných umeleckých školách,

c) ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

  • iné oblasti činností podľa potrieb a pokynov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. a zákonom č. 597/2003 Z.z.

Územná pôsobnosť Spoločného školského úradu Jesenské

Do pôsobnosti SŠÚ Jesenské patria:

Základné školy:
ZŠ Blhovce, ZŠ Dubovec, ZŠ Gortva, ZŠ Hajnáčka, ZŠ Hodejov, ZŠ Jesenské,
ZŠ Viktora Szombathyho s vjm Jesenské, ZŠ Šimonovce, ZŠ Širkovce, ZŠ Rimavské Janovce

Materské školy:
MŠ Blhovce, MŠ Dubovec, MŠ Gortva, MŠ Hajnáčka, MŠ Hodejov, MŠ Jesenské,
MŠ Šimonovce, MŠ Širkovce, MŠ Rimavské Janovce

Základné školy s materskou školou:
ZŠ a MŠ Gemerské Dechtáre, ZŠ a MŠ Gemerský Jablonec, ZŠ a MŠ Hostice,
ZŠ a MŠ Nová Bašta, ZŠ a MŠ Tachty