Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

Príloha č. 3 k VZN 35/2016 Stiahnuté: 265x | 22.11.2017

VZN č. 36/2017 – Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 557x | 19.06.2018

VZN č. 37/2017 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jesenské Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 528x | 19.06.2018

VZN č. 39/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 440x | 27.09.2018

Príloha č. 4 k VZN 35/2016 Stiahnuté: 423x | 02.01.2018

VZN č. 38/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z Stiahnuté: 605x | 27.09.2018

2016

VZN č. 35/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení ( školský klub pri ZŠ slovenskej a školský klub detí pri ZŠ Viktora Szombathyho), školskej jedálni a na žiaka ZUŠ so sídlom na území obce Stiahnuté: 344x | 19.06.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 240x | 31.12.2016

VZN č.34/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 2×4 bytové jednotky na Ulici záhradnej Stiahnuté: 352x | 19.06.2018

VZN č.33/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 326x | 19.06.2018

VZN č. 32/2016 o úhradách za služby poskytované obcou Stiahnuté: 488x | 19.06.2018

VZN č. 31/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 204x | 19.06.2018

VZN č. 29/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jesenské Stiahnuté: 315x | 19.06.2018

VZN č.28/2016 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jesenskom Stiahnuté: 189x | 19.06.2018

VZN č.27/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jesenské Stiahnuté: 465x | 19.06.2018

2015

VZN č.25/2015 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 190x | 19.06.2018

2014

VZN č.23/2014 O zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov Stiahnuté: 214x | 19.06.2018

2013

VZN č.22/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 182x | 19.06.2018

VZN č.21/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania vôd a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody Stiahnuté: 119x | 19.06.2018

VZN č. 20/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 834x | 19.06.2018

Stránka