Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

Príloha č. 4 k VZN 35/2016 Stiahnuté: 395x | 02.01.2018

2016

VZN č. 35/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení ( školský klub pri ZŠ slovenskej a školský klub detí pri ZŠ Viktora Szombathyho), školskej jedálni a na žiaka ZUŠ so sídlom na území obce Stiahnuté: 295x | 19.06.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 218x | 31.12.2016

VZN č.34/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 2×4 bytové jednotky na Ulici záhradnej Stiahnuté: 319x | 19.06.2018

VZN č.33/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 280x | 19.06.2018

VZN č. 32/2016 o úhradách za služby poskytované obcou Stiahnuté: 375x | 19.06.2018

VZN č. 31/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 184x | 19.06.2018

VZN č.30/2016 o poskytnutí príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 236x | 19.06.2018

VZN č. 29/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jesenské Stiahnuté: 292x | 19.06.2018

VZN č.28/2016 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jesenskom Stiahnuté: 174x | 19.06.2018

VZN č.27/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jesenské Stiahnuté: 405x | 19.06.2018

VZN č.26/2016 o nakladaní a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 344x | 19.06.2018

2015

VZN č.25/2015 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 170x | 19.06.2018

2014

VZN č.23/2014 O zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov Stiahnuté: 194x | 19.06.2018

2013

VZN č.21/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania vôd a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody Stiahnuté: 103x | 19.06.2018

VZN č.22/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 161x | 19.06.2018

VZN č. 20/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 177x | 19.06.2018

2012

VZN č.17/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jesenské Stiahnuté: 158x | 19.06.2018

VZN č. 16/2012 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii SHR Stiahnuté: 132x | 19.06.2018

VZN č. 15/2012 o určení výšky nájomného za nájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Stiahnuté: 313x | 19.06.2018

Stránka