Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2012

VZN č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Jesenské Stiahnuté: 121x | 19.06.2018

Dodatok č.1 k VZN č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve obce Jesenské Stiahnuté: 80x | 31.12.2012

VZN č.12/2012 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Stiahnuté: 144x | 19.06.2018

2011

VZN č.5/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o povodňových plánoch záchranných prác osôb a fyzických osôb podnikateľoch na území obce Jesenské Stiahnuté: 94x | 19.06.2018

VZN č.4/2011-Všeobecné záväzné nariadenie ochove,držaní a ochrane zvierat na území obce Jesenské Stiahnuté: 243x | 19.06.2018

VZN č.3/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Jesenské a Trhový poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 93x | 19.06.2018

VZN č.2/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o verejnom poriadku na území obce Jesenské Stiahnuté: 93x | 19.06.2018

Príloha k ÚPN - Zmena č. 1 k VZN č. 28/2005 Stiahnuté: 75x | 04.07.2018

2008

VZN č. 38/2008 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky Stiahnuté: 144x | 19.06.2018

2005

VZN č. 28/2005 – ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Jesenské Stiahnuté: 133x | 19.06.2018

Príloha k ÚPN - VZN č. 28/2005 Stiahnuté: 55x | 04.07.2018

2004

VZN č. 25/2004 o určení školského obvodu základných škôl na území obce Jesenské Stiahnuté: 86x | 19.06.2018

1993

VZN č. 08 Obecného zastupiteľstva v Jesenskom o postupe pri prevode bytov Stiahnuté: 98x | 19.06.2018

Stránka