Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2012

Dodatok č. 1 k VZN č. 15/2012 o určení výšky nájomného za nájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Stiahnuté: 99x | 31.12.2012

Dodatok č. 2 k VZN Obce Jesenské č. 15/2012 o určení výšky nájomného za nájom nehnuteľnosti a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Stiahnuté: 110x | 31.12.2012

VZN č. 14/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom Stiahnuté: 177x | 19.06.2018

VZN č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Jesenské Stiahnuté: 144x | 19.06.2018

Dodatok č.1 k VZN č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve obce Jesenské Stiahnuté: 97x | 31.12.2012

VZN č.12/2012 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Stiahnuté: 173x | 19.06.2018

2011

VZN č.5/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o povodňových plánoch záchranných prác osôb a fyzických osôb podnikateľoch na území obce Jesenské Stiahnuté: 109x | 19.06.2018

VZN č.4/2011-Všeobecné záväzné nariadenie ochove,držaní a ochrane zvierat na území obce Jesenské Stiahnuté: 277x | 19.06.2018

VZN č.3/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Jesenské a Trhový poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 110x | 19.06.2018

VZN č.2/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o verejnom poriadku na území obce Jesenské Stiahnuté: 105x | 19.06.2018

Príloha k ÚPN - Zmena č. 1 k VZN č. 28/2005 Stiahnuté: 113x | 04.07.2018

2008

VZN č. 38/2008 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky Stiahnuté: 160x | 19.06.2018

2005

VZN č. 28/2005 – ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Jesenské Stiahnuté: 164x | 19.06.2018

Príloha k ÚPN - VZN č. 28/2005 Stiahnuté: 70x | 04.07.2018

2004

VZN č. 25/2004 o určení školského obvodu základných škôl na území obce Jesenské Stiahnuté: 103x | 19.06.2018

1993

VZN č. 08 Obecného zastupiteľstva v Jesenskom o postupe pri prevode bytov Stiahnuté: 115x | 19.06.2018

Stránka