Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2013

VZN č. 19/2013, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Jesenské Stiahnuté: 12x | 16.10.2019

2012

VZN č. 16/2012 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii SHR Stiahnuté: 149x | 19.06.2018

VZN č. 14/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom Stiahnuté: 217x | 19.06.2018

VZN č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Jesenské Stiahnuté: 176x | 19.06.2018

Dodatok č.1 k VZN č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve obce Jesenské Stiahnuté: 111x | 31.12.2012

VZN č. 15/2012 o určení výšky nájomného za nájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Stiahnuté: 455x | 19.06.2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 15/2012 o určení výšky nájomného za nájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Stiahnuté: 115x | 31.12.2012

Dodatok č. 2 k VZN Obce Jesenské č. 15/2012 o určení výšky nájomného za nájom nehnuteľnosti a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Stiahnuté: 123x | 31.12.2012

2011

VZN č. 5/2011 o povodňových plánoch záchranných prác Stiahnuté: 17x | 16.10.2019

VZN č.4/2011-Všeobecné záväzné nariadenie ochove,držaní a ochrane zvierat na území obce Jesenské Stiahnuté: 318x | 19.06.2018

VZN č.3/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Jesenské a Trhový poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 125x | 19.06.2018

VZN č.2/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o verejnom poriadku na území obce Jesenské Stiahnuté: 125x | 19.06.2018

Príloha k ÚPN - Zmena č. 1 k VZN č. 28/2005 Stiahnuté: 168x | 04.07.2018

2005

VZN č. 28/2005 – ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Jesenské Stiahnuté: 254x | 19.06.2018

Príloha k ÚPN - VZN č. 28/2005 Stiahnuté: 105x | 04.07.2018

2004

VZN č. 25/2004 o určení školského obvodu základných škôl na území obce Jesenské Stiahnuté: 123x | 19.06.2018

1993

VZN č. 08 Obecného zastupiteľstva v Jesenskom o postupe pri prevode bytov Stiahnuté: 144x | 19.06.2018

Stránka