Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

KORONAVÍRUS

Na tejto stránke uverejňujeme aktuálne informácie o  pandémii ochorenia COVID-19  - KORONAVÍRUS.

Ezen az oldalon a COVID-19 fertőző megbetegedés megjelenésének és terjedésének a megelőzése érdekében  kiadott aktuális információkat közöljük.

Uznesenie Vlády SR

Obec Jesenské oznamuje občanom, že od 15. 04. 2020 zriadila telefónne číslo, kde môžu objednať potraviny. Svoje objednávky  môžete nahlásiť na telefónnom čísle 047 58 11 277 a to každý pracovný deň, v časovom rozmedzí od 8.00 – do 11.00 hod. Rozvoz potravín zabezpečí obec prostredníctvom svojich zamestnancov.

Feled Község értesíti a lakosokat, hogy 2020.04.15–től telefonvonalat létesített, amelyen  élelmiszert rendelhetnek. A megrendeléseiket a 047 58 11 277-es telefonszámon adhatják le, munkanapokon 8 órától 11 óráig. Az élelmiszer kihordását a községi hivatal alkalmazottjai biztosítják.

Prehľad najdôležitejších zmien od 18.12.2020

 • od 18.12.2020 – zvyšuje sa veková hranica detí zo 7 na 10 rokov pri povinnosti otestovať sa alebo preukazovať sa negatívnym výsledkom testu po príchode z rizikovej krajiny,
 • pre osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenska z ČR alebo Rakúska je k dispozícii vzor dokladov (príloha č. 5 vyhášky), ktorými môžu preukázať negatívny výsledok antigénového testu vykonaného na území ČR alebo Rakúska nie starším ako 72 hodín, 
 • osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/,
 • od 19.12.2020 – zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb, taktiež aj prevádzky, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok (divadlá, kaderníctva, autoškoly, umelé kúpaliská či fitness centrá),
 • medzi prevádzky a služby, ktoré majú výnimku zo zatvorenia, nájdete len tie, ktoré sú nevyhnuté pre uspokojenie životných potrieb (lekárne, drogérie, potraviny a iné) ale aj tie, kde su môžete zakúpiť napríklad vianočný stromček,
 • menia sa “ hodiny pre seniorov“ a to konkrétne v dňoch 24. 12. 2020 a 31. 12. 2020 sa hodiny vyhradené pre ľudí nad 65 rokov skracujú na 9:00 – 10:00,
 • zakazujú sa všetky hromadné podujatia, teda aj s menej ako šiestimi účastníkmi,
 • od 21.12.2020 – bude možné navštevovať svojich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb po predložení negatívneho výsledku RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín a po schválení vedenia zariadenia.

NOVÉ UZNESENIE VLÁDY SR - platné od 2.11.2020

Dňa 29.10.2020, 15:00 Vláda SR prijala nové uznesenie, ktorým obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 02. novembra do 08. novembra 2020 v čase od 05:00 hod do 01:00 hod. nasledujúceho dňa. Z tohto obmedzenia sú ustanovené výnimky, ktoré sú zhrnuté nižšie.

Zákaz vychádzania neplatí (to znamená, že tieto osoby sa môžu voľne pohybovať) pre:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
 2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
 3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia (čiže od 02.11 do 08.11. 2020).

Osoby, ktoré nebudú mať certifikát o negatívnom teste alebo negatívny PCR test na ochorenie Covid-19, nebudú môcť vychádzať zo svojich domovov od 05:00 hod. do 01:00 hod nasledujúceho dňa.

Platí pre nich niekoľko výnimiek a to:

 1. cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 2. cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 3. cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 4. cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 5. cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 6. prechádzka so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá,
 7. cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,
 8. cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 9. cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Uznesenie vlády ustanovilo aj okruh osôb, na ktoré sa nevzťahuje ani zákaz vychádzania, a ani nemusia mať negatívny test na ochorenie Covid-19:

 1. dieťa do desiatich rokov veku,
 2. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 3. osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 4. osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 5. osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra,
 6. osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 7. onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom,
 8. osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Opatrenia hlavného hygienika platné od 15. októbra 2020 ostávajú však aj naďalej v platnosti. To znamená, že ostávajú stále zatvorené fitness centrá, reštaurácie stále nemôžu podávať jedlo v interiéri, platí zákaz hromadných podujatí, obmedzený počet ľudí v obchodných centrách, zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb atď.
Vláda odporučila hlavnému hygienikovi vydať nariadenie na základe ktorého si budú môcť prevádzky pýtať pri vstupe potvrdenia o negatívnom teste na ochorenie Covid-19.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 16/2020-as számú rendelete - 2020.11.02.:

Vyhláška ÚVZ SR

Opatrenia  Vlády SR od 24.10.2020

Uznesenie Vlády SR

Zasadnutie krízového štábu obce Jesenské - 22.10.2020

Zápisnica

Nové opatrenia 15.10.2020 (12.10.2020, 13.10.2020)

 1. RÚŠKO AJ V EXTERIÉRI
 2. ZÁKAZ HROMADNÝCH PODUJATÍ
 3. ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA SA (od 6 osôb) od 13.10.2020
 4. JEDLO LEN ZABALENÉ A SO SEBOU ALEBO V EXTERIÉRI
 5. UZAVRETIE FITNESS, WELLNESS, KÚPALISKÁ, AKVAPARKY, SAUNY
 6. STREDNÉ ŠKOLY - DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (OD 12.10.2020)
 7. OBCHODY A NÁKUPNÉ CENTRÁ 1 OSOBA NA 15 M2
 8. VYHRADENÉ HODINY POTRAVÍN A DROGÉRIE PRE SENIOROV NAD 64 ROKOV 9:00-11:00

Zákaz

Nové opatrenia platné od 1.10.2020

Új intézkedések 2020.10.1-től:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
 • osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, - deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7189/2020 z 14.09.2020.

Opatrenia_1_10_2020

Opatrenia na hraniciach

Opatrenia ÚVZ - 1.10.2020

Dôležité telefónne čísla pre seniorov / Fontos telefonszámok időseknek

PRVÁ POMOC zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom:

ELSŐSEGÉLY alkalmazottaknak, vállalkozóknak és kisiparosoknak:

http://pomahameludom.sk

Obec Jesenské oznamuje dôchodcom, že od 15. 04. 2020 zriadila telefónne číslo, kde môžu objednať potraviny. Svoje objednávky  môžete nahlásiť na telefónnom čísle 047 58 11 277 a to každý pracovný deň, v časovom rozmedzí od 8.00 – do 11.00 hod. Rozvoz potravín zabezpečí obec prostredníctvom svojich zamestnancov.

Feled Község értesíti a nyugdíjasokat, hogy 2020.04.15–től telefonvonalat létesített, amelyen  élelmiszert rendelhetnek. A megrendeléseiket a 047 58 11 277-es telefonszámon adhatják le, munkanapokon 8 órától 11 óráig. Az élelmiszer kihordását a községi hivatal alkalmazottjai biztosítják.

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

0961 699 555

048/4306 555

Usmernenie hlavného hygienika SR - 1.9.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR

Odporúčania

COVID-19 - Čo robiť?

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Pomoc sebe a druhým COVID - 19

Rozhodnutie HH - karantena

Usmernenie HH

Uzatvorenie prevádzok

Úradné hodiny - Sociálna poisťovňa

Režimové opatrenia - zmena

Uzatvorenie prevádzok

Cestovný poriadok 1.4.2020

Cestovný poriadok 1.4.2020 - 2

Cestovný poriadok 1.4.2020 - 3

Cestovný poriadok 1.4.2020 - 4

 https://www.youtube.com/watch?v=mM5psu9IJgg 

Uznesenie Vlády SR 207_6_4_2020

Opatrenia Vlády SR č. 174/2020

Otvorenie prevádzok

Informácie v maďarskom jazyku / Magyar nyelvű információk:

Segítségnyújtás

Javaslatok

Értékelő lap

Tájékoztatás - SZKH

Magasabb kockázatnak kitett személyek

Felvilágosítás

Intézkedés - SZKH

Hirdetmény 1 - SZKH

Hirdetmény 2 - SZKH

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, nedeľa 3. 12. 2023
oblačno 0 °C -6 °C
pondelok 4. 12. jasná obloha -2/-7 °C
utorok 5. 12. slabé sneženie 0/-3 °C
streda 6. 12. zamračené 2/-2 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.