Kontakt

Obecný úrad Jesenské
Sobotská 10
980 02 Jesenské

E-mail: obec@jesenske.sk
Telefón : +421 47 56 98 283

IČO: 00318833

Číslo účtu: 0068943646/0900
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,a.s. pobočka Jesenské

Starosta obce: Mgr. Gabriel Mihályi
Zástupca starostu obce: Ladislav Barta

Zamestnanci OcÚ kontakty

 • Bc. Daniela Bödová – odborný referent, dane
  047/5698102
  Fax: 047/5698102
  Mobil: 0911 202 112
  E-mail: daniela.bodova@jesenske.sk

Informácie o kompetenciách

Obec Jesenské je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Obec Jesenské spravuje

 • Obecný úrad
 • matriku
 • materskú školu
 • školskú jedáleň
 • infocentrum
 • miestne kultúrne stredisko

Obec Jesenské  je zriaďovateľom :

 • Základnej školy Ulica mieru 154
 • Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským
 • Základnej umeleckej školy
 • obec je vlastníkom obchodnej spoločnosti KomPaS, s.r.o.