Navigácia

Obsah

História obce

Jesenské, leží v Banskobystrickom kraji v Rimavskej kotline, 11 km na JV od Rimavskej Soboty. Prvá písomná zmienka je z roku 1274, kde je obec uvádzaná pod názvom Feled. Postupne sa názov menil v r. 1773 na Feledincze, r. 1920 Feled, Veledín, r. 1927 Feledince až do roku 1948, kedy bol zmenený na Jesenské, podľa slovenského básnika a spisovateľa Janka Jesenského.  A v maďarskom jazyku sa dodnes používa názov obce „Feled“. Viac tu

Základné informácie 

Samosprávný kraj Banskobystrický
Okres Rimavská Sobota  
Prvá písomná zmienka 1274 
IČO 00318833  
Rozloha 1,714 ha
Starosta Mgr. Gabriel Mihályi, PhD.  
E-mail:  obec@jesenske.sk

 

23.03.2020

Oznam pre rodičov - Materská škola – Óvoda Jesenské 1

Oznam pre rodičov - Materská škola – Óvoda Jesenské

Vážení rodičia, v súčasnosti prežívame ťažké obdobie - to, čo sme si ešte donedávna nevedeli ani predstaviť, je náhle realita.

Detail

20.03.2020

V šťastnej záhradke

Oznam pre rodičov / Felhívás a Szülőknek

Materská škola – Óvoda Jesenské

Detail

16.03.2020

KORONAVÍRUS

Prijaté opatrenia / Megelőző intézkedések

Detail

10.03.2020

Tvorivá dielňa v materskej škole – výroba mydla

Tvorivá dielňa v materskej škole – výroba mydla

V rámci tematického týždňa „Čím budem“ sa deti zoznamovali s niekoľkými druhmi povolaní a remesiel a uvedomovali si ich význam pre spoločnosť.

Detail

17.02.2020

Otvorenie - Megnyitó

Halový turnaj U-19 / Az U-19-esek teremtornája

V sobotu 15.2.2020 sa uskutočnil halový turnaj U-19. Szombaton az U-19-es korcsoport teremtornájára került sor.

Detail

14.01.2020

Futbalový turnaj U-11 v Jesenskom dňa 11.1.2020

Futbalový turnaj U-11 v Jesenskom dňa 11.1.2020

U-11-es teremtorna - Feled, 2020.1.11.

Detail

05.11.2019

Rekonštrukcia telocvične - II. etapa / A tornaterem felújítása - II. szakasz

Rekonštrukcia telocvične - II. etapa / A tornaterem felújítása - II. szakasz

V letných mesiacoch tohto roka sa nám z dotácie Úradu vlády SR podarilo obnoviť ďalšie časti telocvične za viac ako 19.000,- eur. A Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának támogatásával idén nyáron sikerült a tornaterem további részeit felújítani több mint 19.000,- euró értékben.

Detail

31.10.2019

Nové javisko kultúrneho domu / A kultúrház új pódiuma

Nové javisko kultúrneho domu / A kultúrház új pódiuma

Obecná firma KomPaS s.r.o. obnovila javisko kultúrneho domu za 15.000,- €. A községi KomPaS kft 15.000,- euró értékben újította fel a kultúrház pódiumát.

Detail

16.10.2019

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Jesenské / Illegális hulladéklerakó felszámolása Feled község területén

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Jesenské / Illegális hulladéklerakó felszámolása Feled község területén

V mesiaci august 2019 na Dobre sa uskutočnila sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom. Celkové náklady presiahli sumu 57.000,- €. 2019 augusztusában a Dobra-i illegális hulladéklerakó felszámolására került sor. Az összköltség meghaladta az 57.000,- eurót.

Detail

16.10.2019

Oprava strechy na budovách ZŠ / A szlovák alapiskola épületeinek javítása

Oprava strechy na budovách ZŠ / A szlovák alapiskola épületeinek javítása

V letných mesiacoch sa nám podarilo opraviť strechy na budovách ZŠ v celkovej sume 22.000,- €. A nyári hónapoknak a szlovák alapiskola két épületének tetőszerkezetét sikerült kijavítani 22.000,- € értékben.

Detail

30.10.2019

Uznesenia OZ za október 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jesenskom za mesiac október 2019

Stiahnuť