Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

č. 37/2017 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jesenské Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 92x | 19.09.2017

č. 36/2017 – Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 82x | 19.09.2017

Príloha č. 3 k VZN 35/2016 Stiahnuté: 20x | 22.11.2017

VZN č. 38/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z Stiahnuté: 26x | 02.01.2018

VZN č. 39/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 24x | 02.01.2018

Príloha č. 4 k VZN 35/2016 Stiahnuté: 22x | 02.01.2018

2016

Príloha č. 2 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 31x | 31.12.2016

č. 35/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení ( školský klub pri ZŠ slovenskej a školský klub detí pri ZŠ Viktora Szombathyho), školskej jedálni a na žiaka Základnej umeleckej školy so sídlom na území ob Stiahnuté: 28x | 31.12.2016

č.34/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 2×4 bytové jednotky na Ulici záhradnej Stiahnuté: 32x | 31.12.2016

č.33/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 24x | 31.12.2016

č. 32/2016 o úhradách za služby poskytované obcou Stiahnuté: 73x | 19.09.2017

č. 31/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 23x | 31.12.2016

č.30/2016 o poskytnutí príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 23x | 31.12.2016

č. 29/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jesenské Stiahnuté: 82x | 19.09.2017

č.28/2016 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jesenskom Stiahnuté: 17x | 31.12.2016

č.27/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jesenské Stiahnuté: 54x | 31.12.2016

č.26/2016 o nakladaní a zneškodňovaní odpadových vôd Stiahnuté: 91x | 29.11.2017

2015

č.25/2015 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 17x | 31.12.2015

2014

č.23/2014 O zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov Stiahnuté: 49x | 31.12.2014

2013

č.22/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 26x | 31.12.2013

Stránka