Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Samospráva

Územná samospráva

Obec a   je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Financovanie vykonáva predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií. Obec má právo združovať sa s inými obcami na zabezpečenie vecí spoločného záujmu. Vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne. Povinnosti a obmedzenia mu možno ukladať len zákonom. Územie obce tvorí jeho katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území, ak sa obec delí na časti, ktoré majú vlastné katastrálne územia. Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (VZN), čo je nariaďovacia právomoc obce.

Obyvateľ obce

Obyvateľom obce je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt.

Obyvateľ má právo:

 • Voliť orgány samosprávy
 • Hlasovať o dôležitých otázkach samosprávy
 • Zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach
 • Obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
 • Používať obecný majetok slúžiaci na verejné účely
 • Požadovať súčinnosť pri ochrane
 • Požadovať pomoc v čase núdze

Obyvateľ má povinnosť:

 • Ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce
 • Podieľať sa na ochrane životného prostredia
 • Napomáhať udržiavať poriadok
 • Poskytovať pomoc pri likvidácii živelnej pohromy

Orgány obce 

Orgánmi obce sú:

 • Obecné zastupiteľstvo, ktoré tvoria poslanci volení tajným hlasovaním v komunálnych voľbách
 • Starosta obce, ktorého volia občania obce tajným hlasovaním. Starosta obce vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok.

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť:

 • Obecnú radu, ktorá je iniciatívnym výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu obce
 • Komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
 • Občianske výbory v obecných častiach ako svoje poradné iniciatívne a kontrolné orgány.

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zložený z pracovníkov obce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. V obciach s väčším počtom pracovníkov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu, ktorý organizuje prácu obecného úradu. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva najmä kontrolu úloh obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť ako svoj poriadkový útvar obecnú políciu.

Decentaralizácia štátnej správy na samosprávu

V súvislosti s decentralizáciou kompetencií zo štátu na samosprávu v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, pod obce a mestá postupne od roku 2002 prešli kompetencie v oblasti školstva, sociálnych služieb, stavebného úradu, regionálneho rozvoja.

Organizačná štruktúra samosprávy

struktura

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

zásah v Jesenskom - 29.07.2021

Počasie

dnes, pondelok 5. 6. 2023
zamračené 24 °C 12 °C
utorok 6. 6. mierny dážď 16/14 °C
streda 7. 6. slabý dážď 20/15 °C
štvrtok 8. 6. mierny dážď 22/13 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.