Navigácia

Obsah

Rozvojové aktivity

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

„Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské

Obci Jesenské bola dňa 12.10.2021 schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok
pre projekt „Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské“, kód projektu
v ITMS2014+: 312081BJF9, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 8
REACT-EU, Investičná priorita 13 Podpora obnovy po celý text

ostatné | 7. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Nové triedy v Materskej škole - Óvoda Jesenské

V Jesenskom sme mali dve budovy materskej školy, jednu hlavnú na Ulici školskej a druhú malú na Ulici mieru. Malá materská škola nevyhovovala kapacitne, bol problém so stravovaním, jedlo sa dovážalo z veľkej materskej školy. Starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva preto rozhodli o vybudovaní dvoch tried Materskej školy Óvoda Jesenské. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice / A tűzoltószertár felújítása

Júl 2020
2020 július celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Závlahový systém na futbalovom ihrisku

V mesiaci jún 2020 na základe úspešného projektu s finančnou podporou Slovenského futbalového zväzu sme na futbalovom ihrisku vybudovali závlahový systém. celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Práce KomPaS, s.r.o. v I. polroku 2020

V roku 2019 firma KomPaS, s.r.o. opravila jednu časť strechy na Základnej škole Janka Jesenského na Ulici školskej. Tento rok opravili druhú časť strechy, ktorá bola v havarijnom stave. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Kamerový systém v obci Jesenské

Obec Jesenské vypracovala už tretí projekt na kamerový systém. Bol zameraný na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

„ Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb spoločnej úradovne so sídlom v Jesenskom“

Ideový zámer projektu pripravil starosta obce Jesenské Mgr. Gabriel Mihályi, PhD. pre potreby Akčného plánu pre rozvoj okresu Rimavská Sobota pre získanie regionálneho príspevku Vlády SR na podporu najmenej rozvinutých regiónov. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Čo všetko sme spravili v druhom polroku 2019

V letných mesiacoch sa podarilo opraviť strechy na Základných školách Janka Jesenského na Ulici mieru a Ulici školskej ako i na materskej škole na Ulici školskej.


celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Sanácia nelegálneho odpadu na Dobre

Obecný pozemok Dobra, asi všetci dobre poznáme a vieme, že sa tam už roky nachádzala nelegálna skládka odpadu. celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia javiska v MKS

13. februára 2019 sa konalo v Jesenskom výjazdové zasadnutie vlády SR. Obec Jesenské dostala na obnovu domu kultúry a jeho interiérové úpravy 15 000,- eur. Obecný úrad tieto finančné prostriedky využil na obnovu javiska, ktorá prebehla koncom septembra a začiatkom októbra 2019. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Jesenskom

Budova obecného úradu po rekonštrukcii. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Niektoré ulice sa dočkali nového šatu

V prvej polovici tohto roku sa prevádzala oprava ciest z dôvodu výtlkov. Opravu už tradične vykonala obecná firma KomPaS s.r.o. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Modernizácia verejného osvetlenia

Obec Jesenské v rámci I. etapy previedla modernizáciu verejného osvetlenia po hlavnej ceste obce. Vo verejnom obstarávaní vyhrala firma O.S.V.O. comp, a.s. Prešov, ktorá zrealizovala projekt od júna do októbra 2018. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Zateplenie obvodového plášťa budovy, ZŠ slovenská Mieru 154, na Ulici školskej.

Základná škola slovenská na Ulici mieru 154 sídli v dvoch budovách. Budova sídliaca na Ulici školskej č.250 sa nachádzala v havarijnom stave , bolo tu nevyhnutne potrebné previesť rekonštrukciu, do ktorej spadala výmena okien, rekonštrukcia kúrenia, izolácia a zateplenie. celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Kamerový systém v Jesenskom

Dlhodobým zámerom obce Jesenské bolo vybudovanie kamerového systému v našej obci. Takáto požiadavka bola vznesená aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom správu o stave bezpečnostnej situácii v obci Jesenské predkladal riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Jesenskom. celý text

ostatné | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Práce obecnej firmy KomPaS, s.r.o.

Po prácach v prvom polroku obecná firma KomPaS,s.r.o. pokračovala vo svojich aktivitách. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Aktivity KomPaS s.r.o.

Multifunkčné ihrisko
Po dlhej a tuhej zime sa naši pracovníci KomPaS s.r.o. a zamestnanci obce pustili do prestavby bývalého tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko. Prevádzali tu výkopové práce, kde odstraňovali antuku až do hĺbky 30 cm, po vymeraní osádzali a zabetónovali obrubníky. Po týchto prípravných prácach navážali makadám a šotolinu. Prepravu materiálu zabezpečil bezplatne miestny podnikateľ Alexander Agócs. Tieto práce trvali skoro mesiac. celý text

ostatné | 20. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Šanca pre životné prostredie – základ zodpovedné rodiny

O prvej fáze prípravy na výstavbu kanalizácie a ČOV sme my ako bežní občania ani nevedeli , nakoľko išlo o vybavenie projektovej dokumentácie. Táto práca bola na pleciach nášho starostu. Po jej vybavení došlo 15. januára 2011 už k samotnej realizácii. Asi netreba nikomu pripomínať kedy to bolo, pretože na rozkopané ulice si všetci veľmi dobre spomíname. Stavba mala trvať 36 mesiacov a tak sa aj stalo, je tu rok 2014 a po stavbe a rozkopaných uliciach niet ani stopy. Čo nám dnes túto veľkú stavbu pripomína je už len budova čističky odpadových vôd a práce na prípojkách pri jednotlivých domoch. V našej obci bez pustatín je približne 520 obývaných domov. Ku koncu mája 2014 je evidovaných 134 žiadostí na pripojenie. Je to 25 %. Obec a jej obyvatelia už dlhé roky znečisťovali životné prostredie vrátane nelegálneho vypúšťania splaškov do dažďovej kanalizácie. Preto vyzývame každú domácnosť, aby sa napojila na verejnú kanalizačnú sieť do októbra 2014. Po tomto dátume Obecný úrad pristúpi ku kontrole nepripojených domov, bytov a objektov, následne sa bude tvoriť aj systém sankcionovania. Preto žiadame každého, aby k ochrane životného prostredia pristupoval zodpovedne. Veríme, že občania Jesenského svoju zodpovednosť cítia a splnia svoju povinnosť v stanovenom čase a kvalitne zvládnu pripojenie svojich obydlí k vybudovanej kanalizačnej sieti a ČOV. celý text

ostatné | 26. 6. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Kultúrne pamätihodnosti v našom okolí

V našom okolí sa nachádzajú tri múzeá a dve Pamätné izby ľudového umenia. Najstaršie múzeum je v Rimavskej Sobote. Je piate najstaršie múzeum na Slovensku. Jeho vznik sa datuje od 3. septembra 1882. Po usporiadaní veľkolepej umelecko-archeologickej výstave jej organizátori položili základy budúceho župného múzea. Od roku 1910 múzeum sídli na námestí Mihálya Tompu v budove ktorá pôvodne slúžila ako delostrelecké kasárne. Bola postavená v roku 1850. Jej priečelie dostalo novú podobu v roku 1910. Prvá expozícia bola sprístupnená 18.mája 1913. Vlastivedná expozícia múzea bola nainštalovaná v roku 1979 a člení sa na dva prírodovedné a ďalšie chronologicky usporiadané celky, ktoré dokumentujú historicko – spoločenský vývoj regiónu. Geologicko-minerálna časť je doplnená o nálezy z paleontologického výskumu v lokalite Hajnáčka. Pozoruhodné sú aj časti z archeologickej expozície nálezy z doby bronzovej, urny predstavujúce božskú trojicu zo Včeliniec zo zač. 2. tisícročia pr.Kr. vari najatraktívnejší exponát je kompletná múmia ženy so sargofágom z lokality Abusír el Melek z obdobia 21.-25. dynastia ( 1087-664 pred Kr.) celý text

ostatné | 9. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Zmluva o partnerskej spolupráci – „Pracuj doma-Dolgozz itthon“

Partneri medzinárodného projektu „Pracuj doma /Dolgozz itthon“ Obchodná a priemyselná komora župy Heveš, Banskobystrická regionálna komora SOPK, Obec Jesenské, Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, uskutočnili akciu Burza vzdelávania, pod názvom „Burza informácii o trhu práce , ktorá sa uskutočnila v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej sobote, dňa 28.októbra. celý text

ostatné | 31. 10. 2013 | Autor: Správce Webu
#

PRACUJ DOMA! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania

Obec Jesenské od 1.11.2012 v rámci cezhraničnej spolupráce, spoločne s partnermi ako sú Obchodná a priemyselná komora župy Heveš, Slovenská obchodná a priemyselná komora – Banskobystrická regionálna komora SOPK , Centrum prvého kontaktu v Poltári a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota spolupracuje v rámci projektu PRACUJ DOMA! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je znížiť negatívne vplyvy migračných procesov v prihraničnej oblasti zastaviť klesajúcu ekonomiku a zabezpečiť hospodársky rozvoj pomocou aplikácii efektívnych nástrojov trhu práce. Hlavným zámerom a cieľom projektu je vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovanie zamestnanosti v Severomaďarskom a Stredoslovenskom regióne. celý text

ostatné | 28. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Protipovodňové opatrenia

Druhý realizačný projekt (ďalej 2. RP) Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011 je naplnením bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 744/2010 zo dňa 27.10. 2010. Financovanie druhého realizačného projektu je zabezpečené v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR a Európskeho sociálneho fondu, spravovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Revitalizácia poškodených častí krajiny v rámci 2. RP vytvára príležitosť zamestnať viac ako 3500 uchádzačov o zamestnanie priamo z obcí. celý text

ostatné | 5. 1. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Realizované projekty v roku 2011

Obec Jesenské od 1.11.2012 v rámci cezhraničnej spolupráce, spoločne s partnermi ako sú Obchodná a priemyselná komora župy Heveš, Slovenská obchodná a priemyselná komora – Banskobystrická regionálna komora SOPK , Centrum prvého kontaktu v Poltári a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota spolupracuje v rámci projektu PRACUJ DOMA! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je znížiť negatívne vplyvy migračných procesov v prihraničnej oblasti zastaviť klesajúcu ekonomiku a zabezpečiť hospodársky rozvoj pomocou aplikácii efektívnych nástrojov trhu práce. Hlavným zámerom a cieľom projektu je vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovanie zamestnanosti v Severomaďarskom a Stredoslovenskom regióne. celý text

ostatné | 5. 1. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Práca Komunitného centra

V komunitnom centre pracuje štvorčlenný tím a to menovite Hedviga Trifontyová, Mária Danyiová, Alexander Berki a Margita Hroncová. V súčasnosti pokračujeme v práci ktorú sme začali pred dvoma rokmi. Robíme aktivity pre každú vekovú skupinu. celý text

ostatné | 6. 10. 2011 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia centrálnej zóny v obci Jesenské

Rekonštrukcia centrálnej zóny v obci Jesenské ja naplánovaná od roku 2009 – príprava projektov. Samotné práce sú naplánované na jar v roku 2011. Rekonštrukcia sa bude prevádzať od Malej zastávky ŽSR na ulici Sobotskej, Námestie Slobody a pokračovať bude na ulicu Pekárenskú a Mieru až po MKS. celý text

ostatné | 18. 10. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Výstavba bytov v obci Jesenské

So začatím výstavby štandardných nájomných bytov sa plánuje ešte v roku 2010. Jedná sa o 2 x 4-bytové jednotky (trojizbové byty). Byty sa budú stavať pre pracujúcich, mladé a vzdelané rodiny, aby neodchádzali z našej obce. celý text

ostatné | 18. 10. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Úspešné Európske projekty

Prehľad úspešných Európskych projektov, ktoré sa za posledné roky uskutočnili v obci Jesenské. celý text

ostatné | 7. 10. 2010 | Autor: Správce Webu
#

I. Kontaktná výstava a veľtrh

Obec Jesenské v rámci projektu „Spoločný slovensko-maďarský marketingový info-kanál“ dňa 10.7.2010 organizoval I. Kontaktnú výstavu a veľtrh v obci Jesenské, kde sa prezentovali slovenskí a maďarskí podnikatelia so svojimi produktmi a službami. Na veľtrhu sa prezentovalo celkovo 25 podnikateľov – z toho 15 podnikateľov zo Slovenska a 10 podnikateľov z Maďarska. Veľtrh otvoril starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi spoločne s partnermi projektu s Panyik Anitou – riaditeľkou združenia Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása a s primátorom mesta Pétervására s Pál Lászlom, ktorý je zároveň predsedom združenia . Program sa začínal úvodným workshopom pre hostí, kde pán starosta obce Jesenské predstavil dosiahnuté výsledky z projektu. Pozvanie prijali ako hostia miestne samosprávy zo SR a MR, rozvojové agentúry a jednotlivé inštitúcie a organizácie zo SR a MR. Hlavným cieľom veľtrhu bolo prispieť k posilneniu hospodárskej konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v prihraničnej vidieckej oblasti, ďalej umožniť aktívnejšie nadviazať kontakty a vybudovať partnerské vzťahy pre jednotlivé podnikateľské subjekty. V neposlednom rade obnoviť tradičné slovensko-maďarské vidiecke trhy, ktoré boli v Jesenskom historicky známe. U našich projektových partnerov v meste Pétervására sa konala I. Kontaktná výstava a veľtrh 22.mája 2010, kde sa podnikatelia tiež mohli prezentovať spoločne. Pri prijímaní prihlášok my ako organizátori sme mali iba jednu podmienku a to, aby podnikatelia v rámci veľtrhu propagovali svoje vlastné slovenské a maďarské produkty a služby pre návštevníkov. celý text

ostatné | 23. 8. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Inovácie a nové metódy v oblasti cezhraničnej spolupráci – MARKETINFOCHANNEL

Dňa 15.04.2010 v rámci projektu SPOLOČNÝ SLOVENSKO-MAĎARSKÝ MARKETINGOVÝ INFO-KANÁL, KÖZÖS SZLOVÁK-MAGYAR MARKETING INFO-CSATORNA (Zmluva č. HUSK/0801/1.1.2/0039) sa uskutočnil pracovný workhop v Obci Jesenské, kde boli pozvaní podnikateľské subjekty z regiónu Cerovina (t.j.: 28 obcí od Rimavské Janovce až po Tachty), podnikateľské subjekty z Mikroregiónu Pétervásársko odborníci z jednotlivých inštitúcií a starostovia z daného územia. celý text

ostatné | 26. 4. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Spoločný slovensko – maďarský marketingový info – kanál v Jesenskom

Na základe zmluvy č. HUSK/0801/1.1.2/0039 sa dňa 14.decembra 2009 vo veľkej sále MKS v Jesenskom o 15,00 hodine uskutočnilo stretnutie podnikateľov so SR a MR ohľadne spoločného slovensko – maďarského marketingového infokanálu. Pilotnou spoluprácou obce Jesenské a Združením Pétervasárai Kisterség Többcélú Társulása, Pétervására je vytvárať podporné podmienky pre podnikateľské subjekty pre cezhraničnú spoluprácu. Jedná sa o cezhraničnú spoluprácu na spoločno slovensko – maďarských hraniciach na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja konkrétne sa jedná o Okres Rimavská Sobota v SR a Župu Heveš z MR. Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie zámerov a cieľov projektu v prospech spolupráce verejného a súkromného sektora. Ďalej tu bolo predstavenie úspešných projektov spoločných slovensko – maďarských skúseností. Išlo tu taktiež o identifikáciu potrieb zainteresovaných strán. Všetky aktivity projektu smerujú k tomu, aby podnikateľské subjekty našich regiónov medzi sebou viac komunikovali a viac sa zviditeľňovali. Cieľom projektu je umožniť nadväzovať nové kontakty, podporovať regionálne produkty a propagovať podnikateľov doma i v zahraničí pomocou info-kanálu. To, že zúčastnených projekt zaujal sa odzrkadlil aj v bujnej diskusii a prísľubu ďalšej spolupráce oboch zúčastnených strán. Celá akcia sa skončila slávnostnou recepciou. celý text

ostatné | 10. 1. 2010 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná