Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Rozvojové aktivity

Zobrazené 1-30 z 50
Opatrovanie doma

Opatrovanie doma

Dátum: 5. 12. 2023

Oznámenie o realizácii projektu

Revitalizácia časti centra - obce Jesenské - malá tržnica

Revitalizácia časti centra obce Jesenské - Malá tržnica

Dátum: 22. 11. 2023

Projekt bol podporovaný zo zdrojov Európskeho regionálneho rozvoja fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Informačno-navigačné tabule v našej obci

Informačno-navigačné tabule v našej obci

Dátum: 12. 10. 2023

Na deviatich miestach v Jesenskom , na hlavnom ťahu, na Uliciach Mieru, 1.mája a Námestí Slobody
tento rok pribudli informačno-navigačné tabule.

Riešenie migračných výziev v obci Jesenské

Riešenie migračných výziev v obci Jesenské

Dátum: 10. 10. 2023

Oznámenie o realizácii projektu

Maľovanie a renovácia v Zakladnej škole Janka Jesenského

Maľovanie a renovácia v Zakladnej škole Janka Jesenského

Dátum: 13. 9. 2023

Počas letných prázdnin vymaľovali a zrekonštruovali sedem tried v slovenskej škole zamestnanci firmy KomPaS s.r.o., r.s.p.
Staré steny boli vyčistené, opravené, omietnuté, natreté a obložené obkladom.

Rekonštrukcia Domu smútku v roku 2023 4

Rekonštrukcia Domu smútku v roku 2023

Dátum: 12. 9. 2023

V tomto roku 2023 prebehla štvrtá rekonštrukcia zameraná na vnútorné priestory.

inovatívne odborné učebne základnej školy

Inovatívne odborné učebne základnej školy Janka Jesenského a základnej školy Viktora Szombathyho s VJM

Dátum: 14. 6. 2023

Projekt bol podporovaný zo zdrojov Európskeho regionálneho rozvoja fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jesenské

Dátum: 24. 5. 2023

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Rozšírenie kapacity Základnej školy Viktora Szombathyho v VJM

Dátum: 29. 6. 2022

Zmluva na poskytnutie regionálneho príspevku na uvedenú stavbu bola podpísaná už v decembri 2018 a to vo výške 210 000,- eur a ďalších 97 000,- eur bolo poskytnutých v roku 2020

plagát

Rekonštrukcia verejného osvetlenia vedľajších ulíc v obci Jesenské

Dátum: 29. 6. 2022

Projekt bol podporovaný zo zdrojov Európskeho regionálneho rozvoja fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Asfaltovanie cesty Cifra pustatina

Dátum: 29. 6. 2022

V tomto roku sme urobili aj jednu z dlho očakávaných prác a to asfaltovanie cesty na Cifra pustatinu.

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jesenské

Dátum: 2. 2. 2022

Trvanie projektu: 01/2022 – 03/2023
Nenávratný finančný príspevok: 96 785,66 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Jesenské

„Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské

Dátum: 7. 12. 2021

Obci Jesenské bola dňa 12.10.2021 schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské“, kód projektu v ITMS2014+: 312081BJF9, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 8 REACT-EU, Investičná priorita 13 Podpora obnovy po

Nové triedy v Materskej škole - Óvoda Jesenské

Nové triedy v Materskej škole - Óvoda Jesenské

Dátum: 9. 11. 2020

V Jesenskom sme mali dve budovy materskej školy, jednu hlavnú na Ulici školskej a druhú malú na Ulici mieru. Malá materská škola nevyhovovala kapacitne, bol problém so stravovaním, jedlo sa dovážalo z veľkej materskej školy. Starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva preto rozhodli o vybudovaní dvoch tried Materskej školy Óvoda Jesenské.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice / A tűzoltószertár felújítása

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice / A tűzoltószertár felújítása

Dátum: 6. 8. 2020

Júl 2020
2020 július

Závlahový systém na futbalovom ihrisku

Závlahový systém na futbalovom ihrisku

Dátum: 24. 7. 2020

V mesiaci jún 2020 na základe úspešného projektu s finančnou podporou Slovenského futbalového zväzu sme na futbalovom ihrisku vybudovali závlahový systém.

Práce KomPaS, s.r.o. v I. polroku 2020

Práce KomPaS, s.r.o. v I. polroku 2020

Dátum: 10. 6. 2020

V roku 2019 firma KomPaS, s.r.o. opravila jednu časť strechy na Základnej škole Janka Jesenského na Ulici školskej. Tento rok opravili druhú časť strechy, ktorá bola v havarijnom stave.

Kamerový systém v obci Jesenské

Kamerový systém v obci Jesenské

Dátum: 3. 6. 2020

Obec Jesenské vypracovala už tretí projekt na kamerový systém. Bol zameraný na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

 „ Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb spoločnej úradovne so sídlom v Jesenskom“

„ Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb spoločnej úradovne so sídlom v Jesenskom“

Dátum: 23. 3. 2020

Ideový zámer projektu pripravil starosta obce Jesenské Mgr. Gabriel Mihályi, PhD. pre potreby Akčného plánu pre rozvoj okresu Rimavská Sobota pre získanie regionálneho príspevku Vlády SR na podporu najmenej rozvinutých regiónov.

Čo všetko sme spravili v druhom polroku 2019

Čo všetko sme spravili v druhom polroku 2019

Dátum: 22. 11. 2019

V letných mesiacoch sa podarilo opraviť strechy na Základných školách Janka Jesenského na Ulici mieru a Ulici školskej ako i na materskej škole na Ulici školskej.


Sanácia nelegálneho odpadu na Dobre

Sanácia nelegálneho odpadu na Dobre

Dátum: 12. 11. 2019

Obecný pozemok Dobra, asi všetci dobre poznáme a vieme, že sa tam už roky nachádzala nelegálna skládka odpadu.

Rekonštrukcia javiska v MKS

Rekonštrukcia javiska v MKS

Dátum: 11. 11. 2019

13. februára 2019 sa konalo v Jesenskom výjazdové zasadnutie vlády SR. Obec Jesenské dostala na obnovu domu kultúry a jeho interiérové úpravy 15 000,- eur. Obecný úrad tieto finančné prostriedky využil na obnovu javiska, ktorá prebehla koncom septembra a začiatkom októbra 2019.

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Jesenskom

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Jesenskom

Dátum: 16. 5. 2019

Budova obecného úradu po rekonštrukcii.

Niektoré ulice sa dočkali nového šatu

Niektoré ulice sa dočkali nového šatu

Dátum: 6. 11. 2018

V prvej polovici tohto roku sa prevádzala oprava ciest z dôvodu výtlkov. Opravu už tradične vykonala obecná firma KomPaS s.r.o.

Modernizácia verejného osvetlenia

Dátum: 29. 10. 2018

Obec Jesenské v rámci I. etapy previedla modernizáciu verejného osvetlenia po hlavnej ceste obce. Vo verejnom obstarávaní vyhrala firma O.S.V.O. comp, a.s. Prešov, ktorá zrealizovala projekt od júna do októbra 2018.

Zateplenie obvodového plášťa budovy, ZŠ slovenská Mieru 154, na Ulici školskej.

Zateplenie obvodového plášťa budovy, ZŠ slovenská Mieru 154, na Ulici školskej.

Dátum: 17. 1. 2018

Základná škola slovenská na Ulici mieru 154 sídli v dvoch budovách. Budova sídliaca na Ulici školskej č.250 sa nachádzala v havarijnom stave , bolo tu nevyhnutne potrebné previesť rekonštrukciu, do ktorej spadala výmena okien, rekonštrukcia kúrenia, izolácia a zateplenie.

Kamerový systém v Jesenskom

Dátum: 13. 12. 2017

Dlhodobým zámerom obce Jesenské bolo vybudovanie kamerového systému v našej obci. Takáto požiadavka bola vznesená aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom správu o stave bezpečnostnej situácii v obci Jesenské predkladal riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Jesenskom.

Práce obecnej firmy KomPaS, s.r.o.

Práce obecnej firmy KomPaS, s.r.o.

Dátum: 7. 12. 2017

Po prácach v prvom polroku obecná firma KomPaS,s.r.o. pokračovala vo svojich aktivitách.

Aktivity KomPaS s.r.o.

Aktivity KomPaS s.r.o.

Dátum: 20. 6. 2017

Multifunkčné ihrisko
Po dlhej a tuhej zime sa naši pracovníci KomPaS s.r.o. a zamestnanci obce pustili do prestavby bývalého tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko. Prevádzali tu výkopové práce, kde odstraňovali antuku až do hĺbky 30 cm, po vymeraní osádzali a zabetónovali obrubníky. Po týchto prípravných prácach navážali makadám a šotolinu. Prepravu materiálu zabezpečil bezplatne miestny podnikateľ Alexander Agócs. Tieto práce trvali skoro mesiac.

Šanca pre životné prostredie – základ zodpovedné rodiny

Šanca pre životné prostredie – základ zodpovedné rodiny

Dátum: 26. 6. 2014

O prvej fáze prípravy na výstavbu kanalizácie a ČOV sme my ako bežní občania ani nevedeli , nakoľko išlo o vybavenie projektovej dokumentácie. Táto práca bola na pleciach nášho starostu. Po jej vybavení došlo 15. januára 2011 už k samotnej realizácii. Asi netreba nikomu pripomínať kedy to bolo, pretože na rozkopané ulice si všetci veľmi dobre spomíname. Stavba mala trvať 36 mesiacov a tak sa aj stalo, je tu rok 2014 a po stavbe a rozkopaných uliciach niet ani stopy. Čo nám dnes túto veľkú stavbu pripomína je už len budova čističky odpadových vôd a práce na prípojkách pri jednotlivých domoch. V našej obci bez pustatín je približne 520 obývaných domov. Ku koncu mája 2014 je evidovaných 134 žiadostí na pripojenie. Je to 25 %. Obec a jej obyvatelia už dlhé roky znečisťovali životné prostredie vrátane nelegálneho vypúšťania splaškov do dažďovej kanalizácie. Preto vyzývame každú domácnosť, aby sa napojila na verejnú kanalizačnú sieť do októbra 2014. Po tomto dátume Obecný úrad pristúpi ku kontrole nepripojených domov, bytov a objektov, následne sa bude tvoriť aj systém sankcionovania. Preto žiadame každého, aby k ochrane životného prostredia pristupoval zodpovedne. Veríme, že občania Jesenského svoju zodpovednosť cítia a splnia svoju povinnosť v stanovenom čase a kvalitne zvládnu pripojenie svojich obydlí k vybudovanej kanalizačnej sieti a ČOV.

Zobrazené 1-30 z 50

Udalosti v obci

  KomPaS s.r.o.,r.s.p.

KomPaS s.r.o., r.s.p.

Komunálny Podnik a Služby
Obec Jesenské

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
1
29 30
1
1 2 3
4 5 6
1
7 8
1
9 10
11 12 13 14
1
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa

mapa

Jesenské mapa 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, utorok 5. 12. 2023
slabé sneženie 0 °C -3 °C
streda 6. 12. rain and snow 2/-1 °C
štvrtok 7. 12. sneženie 1/0 °C
piatok 8. 12. zamračené 1/-1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.