Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Rozvojové aktivity

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jesenské

Dátum: 24. 5. 2023

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Rozšírenie kapacity Základnej školy Viktora Szombathyho v VJM

Dátum: 29. 6. 2022

Zmluva na poskytnutie regionálneho príspevku na uvedenú stavbu bola podpísaná už v decembri 2018 a to vo výške 210 000,- eur a ďalších 97 000,- eur bolo poskytnutých v roku 2020

plagát

Rekonštrukcia verejného osvetlenia vedľajších ulíc v obci Jesenské

Dátum: 29. 6. 2022

Projekt bol podporovaný zo zdrojov Európskeho regionálneho rozvoja fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Asfaltovanie cesty Cifra pustatina

Dátum: 29. 6. 2022

V tomto roku sme urobili aj jednu z dlho očakávaných prác a to asfaltovanie cesty na Cifra pustatinu.

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jesenské

Dátum: 2. 2. 2022

Trvanie projektu: 01/2022 – 03/2023
Nenávratný finančný príspevok: 96 785,66 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Jesenské

„Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské

Dátum: 7. 12. 2021

Obci Jesenské bola dňa 12.10.2021 schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok
pre projekt „Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské“, kód projektu
v ITMS2014+: 312081BJF9, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 8
REACT-EU, Investičná priorita 13 Podpora obnovy po

#

Nové triedy v Materskej škole - Óvoda Jesenské

Dátum: 9. 11. 2020

V Jesenskom sme mali dve budovy materskej školy, jednu hlavnú na Ulici školskej a druhú malú na Ulici mieru. Malá materská škola nevyhovovala kapacitne, bol problém so stravovaním, jedlo sa dovážalo z veľkej materskej školy. Starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva preto rozhodli o vybudovaní dvoch tried Materskej školy Óvoda Jesenské.

#

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice / A tűzoltószertár felújítása

Dátum: 6. 8. 2020

Júl 2020
2020 július

#

Závlahový systém na futbalovom ihrisku

Dátum: 24. 7. 2020

V mesiaci jún 2020 na základe úspešného projektu s finančnou podporou Slovenského futbalového zväzu sme na futbalovom ihrisku vybudovali závlahový systém.

#

Práce KomPaS, s.r.o. v I. polroku 2020

Dátum: 10. 6. 2020

V roku 2019 firma KomPaS, s.r.o. opravila jednu časť strechy na Základnej škole Janka Jesenského na Ulici školskej. Tento rok opravili druhú časť strechy, ktorá bola v havarijnom stave.

#

Kamerový systém v obci Jesenské

Dátum: 3. 6. 2020

Obec Jesenské vypracovala už tretí projekt na kamerový systém. Bol zameraný na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

#

„ Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb spoločnej úradovne so sídlom v Jesenskom“

Dátum: 23. 3. 2020

Ideový zámer projektu pripravil starosta obce Jesenské Mgr. Gabriel Mihályi, PhD. pre potreby Akčného plánu pre rozvoj okresu Rimavská Sobota pre získanie regionálneho príspevku Vlády SR na podporu najmenej rozvinutých regiónov.

#

Čo všetko sme spravili v druhom polroku 2019

Dátum: 22. 11. 2019

V letných mesiacoch sa podarilo opraviť strechy na Základných školách Janka Jesenského na Ulici mieru a Ulici školskej ako i na materskej škole na Ulici školskej.


#

Sanácia nelegálneho odpadu na Dobre

Dátum: 12. 11. 2019

Obecný pozemok Dobra, asi všetci dobre poznáme a vieme, že sa tam už roky nachádzala nelegálna skládka odpadu.

#

Rekonštrukcia javiska v MKS

Dátum: 11. 11. 2019

13. februára 2019 sa konalo v Jesenskom výjazdové zasadnutie vlády SR. Obec Jesenské dostala na obnovu domu kultúry a jeho interiérové úpravy 15 000,- eur. Obecný úrad tieto finančné prostriedky využil na obnovu javiska, ktorá prebehla koncom septembra a začiatkom októbra 2019.

#

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Jesenskom

Dátum: 16. 5. 2019

Budova obecného úradu po rekonštrukcii.

#

Niektoré ulice sa dočkali nového šatu

Dátum: 6. 11. 2018

V prvej polovici tohto roku sa prevádzala oprava ciest z dôvodu výtlkov. Opravu už tradične vykonala obecná firma KomPaS s.r.o.

Modernizácia verejného osvetlenia

Dátum: 29. 10. 2018

Obec Jesenské v rámci I. etapy previedla modernizáciu verejného osvetlenia po hlavnej ceste obce. Vo verejnom obstarávaní vyhrala firma O.S.V.O. comp, a.s. Prešov, ktorá zrealizovala projekt od júna do októbra 2018.

#

Zateplenie obvodového plášťa budovy, ZŠ slovenská Mieru 154, na Ulici školskej.

Dátum: 17. 1. 2018

Základná škola slovenská na Ulici mieru 154 sídli v dvoch budovách. Budova sídliaca na Ulici školskej č.250 sa nachádzala v havarijnom stave , bolo tu nevyhnutne potrebné previesť rekonštrukciu, do ktorej spadala výmena okien, rekonštrukcia kúrenia, izolácia a zateplenie.

Kamerový systém v Jesenskom

Dátum: 13. 12. 2017

Dlhodobým zámerom obce Jesenské bolo vybudovanie kamerového systému v našej obci. Takáto požiadavka bola vznesená aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom správu o stave bezpečnostnej situácii v obci Jesenské predkladal riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Jesenskom.

#

Práce obecnej firmy KomPaS, s.r.o.

Dátum: 7. 12. 2017

Po prácach v prvom polroku obecná firma KomPaS,s.r.o. pokračovala vo svojich aktivitách.

#

Aktivity KomPaS s.r.o.

Dátum: 20. 6. 2017

Multifunkčné ihrisko
Po dlhej a tuhej zime sa naši pracovníci KomPaS s.r.o. a zamestnanci obce pustili do prestavby bývalého tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko. Prevádzali tu výkopové práce, kde odstraňovali antuku až do hĺbky 30 cm, po vymeraní osádzali a zabetónovali obrubníky. Po týchto prípravných prácach navážali makadám a šotolinu. Prepravu materiálu zabezpečil bezplatne miestny podnikateľ Alexander Agócs. Tieto práce trvali skoro mesiac.

#

Šanca pre životné prostredie – základ zodpovedné rodiny

Dátum: 26. 6. 2014

O prvej fáze prípravy na výstavbu kanalizácie a ČOV sme my ako bežní občania ani nevedeli , nakoľko išlo o vybavenie projektovej dokumentácie. Táto práca bola na pleciach nášho starostu. Po jej vybavení došlo 15. januára 2011 už k samotnej realizácii. Asi netreba nikomu pripomínať kedy to bolo, pretože na rozkopané ulice si všetci veľmi dobre spomíname. Stavba mala trvať 36 mesiacov a tak sa aj stalo, je tu rok 2014 a po stavbe a rozkopaných uliciach niet ani stopy. Čo nám dnes túto veľkú stavbu pripomína je už len budova čističky odpadových vôd a práce na prípojkách pri jednotlivých domoch. V našej obci bez pustatín je približne 520 obývaných domov. Ku koncu mája 2014 je evidovaných 134 žiadostí na pripojenie. Je to 25 %. Obec a jej obyvatelia už dlhé roky znečisťovali životné prostredie vrátane nelegálneho vypúšťania splaškov do dažďovej kanalizácie. Preto vyzývame každú domácnosť, aby sa napojila na verejnú kanalizačnú sieť do októbra 2014. Po tomto dátume Obecný úrad pristúpi ku kontrole nepripojených domov, bytov a objektov, následne sa bude tvoriť aj systém sankcionovania. Preto žiadame každého, aby k ochrane životného prostredia pristupoval zodpovedne. Veríme, že občania Jesenského svoju zodpovednosť cítia a splnia svoju povinnosť v stanovenom čase a kvalitne zvládnu pripojenie svojich obydlí k vybudovanej kanalizačnej sieti a ČOV.

#

Kultúrne pamätihodnosti v našom okolí

Dátum: 9. 12. 2013

V našom okolí sa nachádzajú tri múzeá a dve Pamätné izby ľudového umenia. Najstaršie múzeum je v Rimavskej Sobote. Je piate najstaršie múzeum na Slovensku. Jeho vznik sa datuje od 3. septembra 1882. Po usporiadaní veľkolepej umelecko-archeologickej výstave jej organizátori položili základy budúceho župného múzea. Od roku 1910 múzeum sídli na námestí Mihálya Tompu v budove ktorá pôvodne slúžila ako delostrelecké kasárne. Bola postavená v roku 1850. Jej priečelie dostalo novú podobu v roku 1910. Prvá expozícia bola sprístupnená 18.mája 1913. Vlastivedná expozícia múzea bola nainštalovaná v roku 1979 a člení sa na dva prírodovedné a ďalšie chronologicky usporiadané celky, ktoré dokumentujú historicko – spoločenský vývoj regiónu. Geologicko-minerálna časť je doplnená o nálezy z paleontologického výskumu v lokalite Hajnáčka. Pozoruhodné sú aj časti z archeologickej expozície nálezy z doby bronzovej, urny predstavujúce božskú trojicu zo Včeliniec zo zač. 2. tisícročia pr.Kr. vari najatraktívnejší exponát je kompletná múmia ženy so sargofágom z lokality Abusír el Melek z obdobia 21.-25. dynastia ( 1087-664 pred Kr.)

#

Zmluva o partnerskej spolupráci – „Pracuj doma-Dolgozz itthon“

Dátum: 31. 10. 2013

Partneri medzinárodného projektu „Pracuj doma /Dolgozz itthon“ Obchodná a priemyselná komora župy Heveš, Banskobystrická regionálna komora SOPK, Obec Jesenské, Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, uskutočnili akciu Burza vzdelávania, pod názvom „Burza informácii o trhu práce , ktorá sa uskutočnila v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej sobote, dňa 28.októbra.

#

PRACUJ DOMA! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania

Dátum: 28. 2. 2013

Obec Jesenské od 1.11.2012 v rámci cezhraničnej spolupráce, spoločne s partnermi ako sú Obchodná a priemyselná komora župy Heveš, Slovenská obchodná a priemyselná komora – Banskobystrická regionálna komora SOPK , Centrum prvého kontaktu v Poltári a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota spolupracuje v rámci projektu PRACUJ DOMA! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je znížiť negatívne vplyvy migračných procesov v prihraničnej oblasti zastaviť klesajúcu ekonomiku a zabezpečiť hospodársky rozvoj pomocou aplikácii efektívnych nástrojov trhu práce. Hlavným zámerom a cieľom projektu je vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovanie zamestnanosti v Severomaďarskom a Stredoslovenskom regióne.

#

Protipovodňové opatrenia

Dátum: 5. 1. 2012

Druhý realizačný projekt (ďalej 2. RP) Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011 je naplnením bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 744/2010 zo dňa 27.10. 2010. Financovanie druhého realizačného projektu je zabezpečené v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR a Európskeho sociálneho fondu, spravovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Revitalizácia poškodených častí krajiny v rámci 2. RP vytvára príležitosť zamestnať viac ako 3500 uchádzačov o zamestnanie priamo z obcí.

#

Realizované projekty v roku 2011

Dátum: 5. 1. 2012

Obec Jesenské od 1.11.2012 v rámci cezhraničnej spolupráce, spoločne s partnermi ako sú Obchodná a priemyselná komora župy Heveš, Slovenská obchodná a priemyselná komora – Banskobystrická regionálna komora SOPK , Centrum prvého kontaktu v Poltári a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota spolupracuje v rámci projektu PRACUJ DOMA! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je znížiť negatívne vplyvy migračných procesov v prihraničnej oblasti zastaviť klesajúcu ekonomiku a zabezpečiť hospodársky rozvoj pomocou aplikácii efektívnych nástrojov trhu práce. Hlavným zámerom a cieľom projektu je vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovanie zamestnanosti v Severomaďarskom a Stredoslovenskom regióne.

#

Práca Komunitného centra

Dátum: 6. 10. 2011

V komunitnom centre pracuje štvorčlenný tím a to menovite Hedviga Trifontyová, Mária Danyiová, Alexander Berki a Margita Hroncová. V súčasnosti pokračujeme v práci ktorú sme začali pred dvoma rokmi. Robíme aktivity pre každú vekovú skupinu.

#

Rekonštrukcia centrálnej zóny v obci Jesenské

Dátum: 18. 10. 2010

Rekonštrukcia centrálnej zóny v obci Jesenské ja naplánovaná od roku 2009 – príprava projektov. Samotné práce sú naplánované na jar v roku 2011. Rekonštrukcia sa bude prevádzať od Malej zastávky ŽSR na ulici Sobotskej, Námestie Slobody a pokračovať bude na ulicu Pekárenskú a Mieru až po MKS.

#

Výstavba bytov v obci Jesenské

Dátum: 18. 10. 2010

So začatím výstavby štandardných nájomných bytov sa plánuje ešte v roku 2010. Jedná sa o 2 x 4-bytové jednotky (trojizbové byty). Byty sa budú stavať pre pracujúcich, mladé a vzdelané rodiny, aby neodchádzali z našej obce.

#

Úspešné Európske projekty

Dátum: 7. 10. 2010

Prehľad úspešných Európskych projektov, ktoré sa za posledné roky uskutočnili v obci Jesenské.

#

I. Kontaktná výstava a veľtrh

Dátum: 23. 8. 2010

Obec Jesenské v rámci projektu „Spoločný slovensko-maďarský marketingový info-kanál“ dňa 10.7.2010 organizoval I. Kontaktnú výstavu a veľtrh v obci Jesenské, kde sa prezentovali slovenskí a maďarskí podnikatelia so svojimi produktmi a službami. Na veľtrhu sa prezentovalo celkovo 25 podnikateľov – z toho 15 podnikateľov zo Slovenska a 10 podnikateľov z Maďarska. Veľtrh otvoril starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi spoločne s partnermi projektu s Panyik Anitou – riaditeľkou združenia Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása a s primátorom mesta Pétervására s Pál Lászlom, ktorý je zároveň predsedom združenia . Program sa začínal úvodným workshopom pre hostí, kde pán starosta obce Jesenské predstavil dosiahnuté výsledky z projektu. Pozvanie prijali ako hostia miestne samosprávy zo SR a MR, rozvojové agentúry a jednotlivé inštitúcie a organizácie zo SR a MR. Hlavným cieľom veľtrhu bolo prispieť k posilneniu hospodárskej konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v prihraničnej vidieckej oblasti, ďalej umožniť aktívnejšie nadviazať kontakty a vybudovať partnerské vzťahy pre jednotlivé podnikateľské subjekty. V neposlednom rade obnoviť tradičné slovensko-maďarské vidiecke trhy, ktoré boli v Jesenskom historicky známe. U našich projektových partnerov v meste Pétervására sa konala I. Kontaktná výstava a veľtrh 22.mája 2010, kde sa podnikatelia tiež mohli prezentovať spoločne. Pri prijímaní prihlášok my ako organizátori sme mali iba jednu podmienku a to, aby podnikatelia v rámci veľtrhu propagovali svoje vlastné slovenské a maďarské produkty a služby pre návštevníkov.

#

Inovácie a nové metódy v oblasti cezhraničnej spolupráci – MARKETINFOCHANNEL

Dátum: 26. 4. 2010

Dňa 15.04.2010 v rámci projektu SPOLOČNÝ SLOVENSKO-MAĎARSKÝ MARKETINGOVÝ INFO-KANÁL, KÖZÖS SZLOVÁK-MAGYAR MARKETING INFO-CSATORNA (Zmluva č. HUSK/0801/1.1.2/0039) sa uskutočnil pracovný workhop v Obci Jesenské, kde boli pozvaní podnikateľské subjekty z regiónu Cerovina (t.j.: 28 obcí od Rimavské Janovce až po Tachty), podnikateľské subjekty z Mikroregiónu Pétervásársko odborníci z jednotlivých inštitúcií a starostovia z daného územia.

#

Spoločný slovensko – maďarský marketingový info – kanál v Jesenskom

Dátum: 10. 1. 2010

Na základe zmluvy č. HUSK/0801/1.1.2/0039 sa dňa 14.decembra 2009 vo veľkej sále MKS v Jesenskom o 15,00 hodine uskutočnilo stretnutie podnikateľov so SR a MR ohľadne spoločného slovensko – maďarského marketingového infokanálu. Pilotnou spoluprácou obce Jesenské a Združením Pétervasárai Kisterség Többcélú Társulása, Pétervására je vytvárať podporné podmienky pre podnikateľské subjekty pre cezhraničnú spoluprácu. Jedná sa o cezhraničnú spoluprácu na spoločno slovensko – maďarských hraniciach na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja konkrétne sa jedná o Okres Rimavská Sobota v SR a Župu Heveš z MR. Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie zámerov a cieľov projektu v prospech spolupráce verejného a súkromného sektora. Ďalej tu bolo predstavenie úspešných projektov spoločných slovensko – maďarských skúseností. Išlo tu taktiež o identifikáciu potrieb zainteresovaných strán. Všetky aktivity projektu smerujú k tomu, aby podnikateľské subjekty našich regiónov medzi sebou viac komunikovali a viac sa zviditeľňovali. Cieľom projektu je umožniť nadväzovať nové kontakty, podporovať regionálne produkty a propagovať podnikateľov doma i v zahraničí pomocou info-kanálu. To, že zúčastnených projekt zaujal sa odzrkadlil aj v bujnej diskusii a prísľubu ďalšej spolupráce oboch zúčastnených strán. Celá akcia sa skončila slávnostnou recepciou.

Projekt „Podpora spolupráce samosprávy a bezpečnostných zložiek zo SR a MR v Gemeri“

Dátum: 3. 9. 2009

Projekt je pokračovaním úspešného projektu z roku 2008 – „Budovanie kooperácie verejných inštitúcií zo SR a MR v Gemeri“, ktorá vznikla na základe iniciatívy zapojených inštitúcií zo SR a MR.
Partnerstvo samospráv sa najviac prejavuje v konkrétnych aktivitách a preto tento projekt má zámer podporovať spoluprácu samosprávy a bezpečnostných zložiek zo SR a MR v Gemeri, vytvárať a rozvoj partnerstiev medzi zainteresovanými stranami projektu a propagácia regiónu vo vnútri a navonok.

#

Viditeľné a neviditeľné veci v obci Jesenské v prvom polroku 2009

Dátum: 25. 6. 2009

Viditeľné a neviditeľné veci v obci Jesenské v prvom polroku 2009
Obec

#

Neopísateľná krása zručných ľudí CEROVINY

Dátum: 11. 6. 2009

Slávnostné otvorenie výstavy pod názvom „Zruční ľudia CEROVINY“ sa uskutočnilo v pondelok 8. júna 2009 o 14.00 hod. v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Jesenskom.
Výstavu otvoril predseda Miestnej akčnej skupiny Cerovina, o.z. Gabriel Mihályi – starosta obce Jesenské. Výstava, ktorá trvá od 8. – 19. júna 2009, okrem soboty a nedele, je súčasťou projektu „Začnime od seba CEROVINA“ – Vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia, ktorý bol podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 z Opatrenia 3.5. Pán starosta srdečne privítal všetkých prítomných, zástupcov jednotlivých obcí – členov Miestnej akčnej skupiny CEROVINA, ktorá spája 28 obcí južnej časti okresu Rimavská Sobota, autorov vystavovaných diel i obyvateľov územia Cerovina.

#

Viditeľné a neviditeľné veci v obci Jesenské

Dátum: 22. 1. 2009

Občania Jesenského mohli v druhom polroku 2008 spozorovať viacero zmien smerujúcich k zlepšeniu kvality života v obci. Uvádzame niektoré príklady: Obec

Rákoczi únia z Budapešti

Dátum: 10. 11. 2008

27. októbra Základná škola V. Szombatyho v Jesenskom zorganizovala už štvrtýkrát stretnutie prvákov a ich rodičov, ktorí navštevujú Maďarské školy s predstaviteľmi Rákoczi únie z Maďarska. Táto organizácia poskytuje prvákom z Jesenského a 31 okolitých obcí štipendium vo výške 10 000,- forintov ako pomoc pri prvom vstupe detí do školy. Tento peňažný dar pre deti, respektíve ich rodičov odovzdali osobne predstavitelia únie z Maďarska pán Halcs József- predseda Rákoczi únie, pán Surian Lászlo- poslanec Európskeho parlamentu a pán Kis Péter pracovník únie.

#

Miestna akčná skupina CEROVINA občianske združenie.

Dátum: 12. 8. 2008

27. októbra Základná škola V. Szombatyho v Jesenskom zorganizovala už štvrtýkrát stretnutie prvákov a ich rodičov, ktorí navštevujú Maďarské školy s predstaviteľmi Rákoczi únie z Maďarska. Táto organizácia poskytuje prvákom z Jesenského a 31 okolitých obcí štipendium vo výške 10 000,- forintov ako pomoc pri prvom vstupe detí do školy. Tento peňažný dar pre deti, respektíve ich rodičov odovzdali osobne predstavitelia únie z Maďarska pán Halcs József- predseda Rákoczi únie, pán Surian Lászlo- poslanec Európskeho parlamentu a pán Kis Péter pracovník únie.

#

Viditeľné a neviditeľné zmeny v obci Jesenské

Dátum: 22. 7. 2008

Viditeľné a neviditeľné zmeny v obci Jesenské

#

Študijná cesta v rámci projektu POD

Dátum: 20. 5. 2008

Študijná cesta v rámci projektu POD

Udalosti v obci

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
1
14 15 16 17 18
19 20 21 22
1
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mapa

mapa

Jesenské mapa 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, pondelok 5. 6. 2023
zamračené 24 °C 12 °C
utorok 6. 6. mierny dážď 16/14 °C
streda 7. 6. slabý dážď 20/15 °C
štvrtok 8. 6. mierny dážď 22/13 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.