Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Matrika

Úradné hodiny matriky

 • Pondelok 8,00 – 11,30; 12,30 – 15,30
 • Utorok Nestránkový deň
 • Streda 8,00 – 11,30; 12,30 – 17,30
 • Štvrtok 8,00 – 11,30; Nestránkové hod.
 • Piatok 8,00 – 11,30; Nestránkové hod.

Zodpovedný pracovník

PavelkováKatarína Pavelková
Matrikárka – Evidencia obyvateľov
Tel.: 047/56 98 102
matrika@jesenske.sk

Služby

 • Zápis narodenia dieťaťa do matriky
 • Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva dieťaťa
 • Uzavretie manželstva
 • Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine
 • Zápis úmrtia do matriky
 • Vedenie osobitnej matriky
 • Vydanie duplikátu matričného dokladu
 • Vydanie rodného listu
 • Prihlásenie k trvalému pobytu
 • Výpis z registra trestov

Osvedčovanie listín a podpisov obcou

V niektorých prípadoch môže osvedčiť zhodu odpisu alebo kópie listiny, ako aj pravosť podpisu na listine aj obec (uvedené platí aj pre obvodné úrady).

Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť. Za osvedčenie sa vyberá správny poplatok (1,50 EUR za osvedčenie odpisu (fotokópie) a 0,50 EUR za osvedčenie podpisu na listine). Správny poplatok vyberaný obcou sa platí v hotovosti do pokladnice obce.

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.
Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca; skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Obec nevykonáva osvedčovanie

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Obec osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou alebo pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom starostu obce alebo osoby, ktorá osvedčenie vykonala.

Osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obsahuje

 • údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou,
 • počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje,
 • poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
 • miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.

Osvedčovacia doložka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
 • rodné číslo fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (sa nevyžaduje, ak ide o cudzinca, ktorý ho nemá zapísané v doklade, ktorým preukazuje svoju totožnosť),
 • adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
 • údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený,
 • poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
 • údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania),
 • miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, štvrtok 29. 9. 2022
silný dážď 13 °C 11 °C
piatok 30. 9. silný dážď 16/11 °C
sobota 1. 10. mierny dážď 15/12 °C
nedeľa 2. 10. jasná obloha 18/10 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.