Navigácia

Obsah

Obec Jesenské bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.
 

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
- Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
- platným právnym poriadkom SR
- VZN obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)
Orgány obce, štruktúra obecného úradu:
- Orgánmi obce Jesenské sú obecné zastupiteľstvostarosta obce.
- Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské je zastupiteľský zbor obce zložený z deviatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
- Starosta obce Jesenské je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.
      
Informácie o mieste, čase a spôsobe získavania informácií:

o tom, kde možno podať

žiadosť,
návrh,
podnet,
sťažnosť
alebo iné podanie,

Obecný úrad, Sobotská 10, Jesenské

čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Jesenskom,

Spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom na čísle: 047/5698 283, elektronickou poštou: obec@jesenske.sk.

 
Informácie o mieste, lehote a spôsobe podávania opravného prostriedku:
Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:
1/ poštou na adresu obce :         Obecný úrad
                                                          Sobotská 10
                                                    980 02 Jesenské
2/ osobne v podateľni Obecného úradu  v Jesenskom v úradných hodinách.
 Obec Jesenské postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi.
Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.