Navigácia

Obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Zvyšovanie energetickej účinnosti telocvične v obci Jesenské“ .

Výzva

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Príloha 4

Príloha 5

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Jesenské"

Výzva

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Osvetlenie telocvične"

Výzva

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu v obci Jesenské".

Výzva

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky: "Asfaltovanie miestnych komunikácií - II. etapa"

Výzva

 

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky na projekt: Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb spoločnej úradovne so sídlom v Jesenskom - dodanie nábytkového vybavenia.

Výzva

 

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky na projekt: Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb spoločnej úradovne so sídlom v Jesenskom - vybudovanie počítačovej siete  a dodanie  PC.

Výzva

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na projetk: Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb spoločnej úradovne so sídlom v Jesenskom - rekonštrukcia budovy obecného úradu I. NP – I. etapa.

Výzva

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na projekt: Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb spoločnej úradovne so sídlom v Jesenskom - nákup služobného motorového vozidla

Výzva

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu javiska - MKS Jesenské

Výzva

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu telocvične - II. etapa

Výzva

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu strechy Základnej školy v Jesenskom

Výzva

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "OPRAVA A ÚDRŽBA VÝPOČTOVEJ TEVCHNIKY"

Výzva

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie ZŠ Viktora Szombathyho o ďalšie triedy v rozsahu pre stavebné konanie resp. pre stavebné povolenie - Výzva

Výzva - vypracovanie PD na rozšírenie ZŠ

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Jesenské, v rozsahu pre stavebné konanie resp. pre stavebné povolenie - Výzva

Výzva na vypracovanie PD

 

Sanácia nelegálne umiestneného odpadu v obci Jesenské

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č.1 Vo formáte Excel

Príloha č.2

Príloha č.3 Vo formáte Word

Modernizácia kúrenia v materskej škole - ul. Mieru 231

Vyzva

 

Rekonštrukcia telocvične - I. etapa - sociálne zariadenia

Vyzva

 

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Jesenské

Budova OcÚ Jesenské

 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Jesenské - Výzva

Požiarna zbrojmica

 

Stavebné práce – Zateplenie ZŠ slovenskej na ulici Školskej v Jesenskom - Výzva

ZŚ - fasáda

 

Asfaltovanie spevnených plôch v obci Jesenské - Výzva

Asfaltovanie

 

 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Jesenské - I. etapa - Výzva

Verejné osvetlenie