Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN 52/2021 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jesenskom Stiahnuté: 5x | 01.10.2021

2020

VZN č. 50/2020 o zásadách postupu obce pri riešení sporov Stiahnuté: 68x | 28.09.2020

VZN č. 51/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Jesenské č. 48/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 55x | 28.09.2020

Príloha č. 13 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 63x | 28.09.2020

Príloha č. 14 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 112x | 18.12.2020

2019

VZN č. 45/2019 o zmene a doplnení VZN č. 36/2017 - Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 430x | 29.01.2019

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 192x | 10.03.2019

VZN č. 46/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 709x | 28.03.2019

VZN č. 47/2019 o pravidlách poskytovania sociálnej pomoci Stiahnuté: 385x | 21.06.2019

VZN č. 48/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 366x | 16.08.2019

Príloha č. 8 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 88x | 16.10.2019

Príloha č. 9 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 115x | 23.08.2019

Príloha č. 10 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 65x | 05.12.2019

VZN č. 49/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 44/2018 o miestnych daniach Stiahnuté: 159x | 17.12.2019

Príloha č. 11 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 85x | 17.12.2019

Príloha č. 12 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 79x | 17.12.2019

2018

VZN č. 40/2018 o úhradách za služby poskytované obcou - zmena č. 1 Stiahnuté: 562x | 28.05.2018

VZN č. 41/2018 - Územný plán obce Jesenské - Zmena č. 2 Stiahnuté: 728x | 28.05.2018

Príloha k ÚPN - Zmena č. 2 k VZN 41/2018 Stiahnuté: 253x | 04.07.2018

Príloha č. 5 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 668x | 26.06.2018

Stránka