Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č. 45/2019 o zmene a doplnení VZN č. 36/2017 - Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 190x | 29.01.2019

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 99x | 10.03.2019

VZN č. 46/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 168x | 28.03.2019

VZN č. 47/2019 o pravidlách poskytovania sociálnej pomoci Stiahnuté: 111x | 21.06.2019

VZN č. 48/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 61x | 16.08.2019

Príloha č. 8 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 7x | 16.10.2019

Príloha č. 9 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 31x | 23.08.2019

2018

VZN č. 40/2018 o úhradách za služby poskytované obcou - zmena č. 1 Stiahnuté: 402x | 28.05.2018

VZN č. 41/2018 - Územný plán obce Jesenské - Zmena č. 2 Stiahnuté: 421x | 28.05.2018

Príloha k ÚPN - Zmena č. 2 k VZN 41/2018 Stiahnuté: 159x | 04.07.2018

Príloha č. 5 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 474x | 26.06.2018

VZN č. 42/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 38/2017 Stiahnuté: 131x | 23.09.2018

VZN č. 43/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 Stiahnuté: 282x | 27.09.2018

VZN č. 44/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jesenské Stiahnuté: 217x | 21.12.2018

Príloha č. 6 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 108x | 20.12.2018

Príloha č. 7 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 109x | 20.12.2018

2017

Príloha č. 3 k VZN 35/2016 Stiahnuté: 249x | 22.11.2017

VZN č. 36/2017 – Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 529x | 19.06.2018

VZN č. 37/2017 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jesenské Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 485x | 19.06.2018

VZN č. 39/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 415x | 27.09.2018

Stránka