Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č. 45/2019 o zmene a doplnení VZN č. 36/2017 - Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 263x | 29.01.2019

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 127x | 10.03.2019

VZN č. 46/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 296x | 28.03.2019

VZN č. 47/2019 o pravidlách poskytovania sociálnej pomoci Stiahnuté: 190x | 21.06.2019

VZN č. 48/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 166x | 16.08.2019

Príloha č. 8 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 41x | 16.10.2019

Príloha č. 9 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 62x | 23.08.2019

Príloha č. 10 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 22x | 05.12.2019

VZN č. 49/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 44/2018 o miestnych daniach Stiahnuté: 54x | 17.12.2019

Príloha č. 11 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 28x | 17.12.2019

Príloha č. 12 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 26x | 17.12.2019

2018

VZN č. 40/2018 o úhradách za služby poskytované obcou - zmena č. 1 Stiahnuté: 465x | 28.05.2018

VZN č. 41/2018 - Územný plán obce Jesenské - Zmena č. 2 Stiahnuté: 529x | 28.05.2018

Príloha k ÚPN - Zmena č. 2 k VZN 41/2018 Stiahnuté: 187x | 04.07.2018

Príloha č. 5 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 509x | 26.06.2018

VZN č. 42/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 38/2017 Stiahnuté: 157x | 23.09.2018

VZN č. 43/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 Stiahnuté: 361x | 27.09.2018

VZN č. 44/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jesenské Stiahnuté: 372x | 21.12.2018

Príloha č. 6 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 140x | 20.12.2018

Príloha č. 7 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 129x | 20.12.2018

Stránka