Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č. 45/2019 o zmene a doplnení VZN č. 36/2017 - Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 30x | 29.01.2019

2018

VZN č. 40/2018 o úhradách za služby poskytované obcou - zmena č. 1 Stiahnuté: 267x | 28.05.2018

VZN č. 41/2018 - Územný plán obce Jesenské - Zmena č. 2 Stiahnuté: 256x | 28.05.2018

Príloha k ÚPN - Zmena č. 2 k VZN 41/2018 Stiahnuté: 74x | 04.07.2018

Príloha č. 5 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 208x | 26.06.2018

VZN č. 42/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 38/2017 Stiahnuté: 53x | 23.09.2018

VZN č. 43/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 Stiahnuté: 156x | 27.09.2018

VZN č. 44/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jesenské Stiahnuté: 68x | 21.12.2018

Príloha č. 6 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 28x | 20.12.2018

Príloha č. 7 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 28x | 20.12.2018

2017

VZN č. 37/2017 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jesenské Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 323x | 19.06.2018

VZN č. 36/2017 – Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 397x | 19.06.2018

VZN č. 38/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z Stiahnuté: 349x | 27.09.2018

VZN č. 39/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 282x | 27.09.2018

Príloha č. 3 k VZN 35/2016 Stiahnuté: 164x | 22.11.2017

Príloha č. 4 k VZN 35/2016 Stiahnuté: 318x | 02.01.2018

2016

VZN č. 35/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení ( školský klub pri ZŠ slovenskej a školský klub detí pri ZŠ Viktora Szombathyho), školskej jedálni a na žiaka ZUŠ so sídlom na území obce Stiahnuté: 203x | 19.06.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 166x | 31.12.2016

VZN č.34/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 2×4 bytové jednotky na Ulici záhradnej Stiahnuté: 238x | 19.06.2018

VZN č.33/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 209x | 19.06.2018

Stránka