Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN 52/2021 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jesenskom Stiahnuté: 27x | 01.10.2021

Príloha č. 15 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 9x | 22.12.2021

Príloha č. 16 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 6x | 22.12.2021

VZN 53/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a VZN obce Jesenské č. 51/2020 Stiahnuté: 4x | 17.01.2022

2020

VZN č. 50/2020 o zásadách postupu obce pri riešení sporov Stiahnuté: 80x | 28.09.2020

VZN č. 51/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Jesenské č. 48/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 74x | 28.09.2020

Príloha č. 13 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 77x | 28.09.2020

Príloha č. 14 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 147x | 18.12.2020

2019

VZN č. 45/2019 o zmene a doplnení VZN č. 36/2017 - Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 460x | 29.01.2019

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 204x | 10.03.2019

VZN č. 46/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 787x | 28.03.2019

VZN č. 47/2019 o pravidlách poskytovania sociálnej pomoci Stiahnuté: 436x | 21.06.2019

VZN č. 48/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 407x | 16.08.2019

Príloha č. 8 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 98x | 16.10.2019

Príloha č. 9 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 124x | 23.08.2019

Príloha č. 10 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 74x | 05.12.2019

VZN č. 49/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 44/2018 o miestnych daniach Stiahnuté: 180x | 17.12.2019

Príloha č. 11 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 96x | 17.12.2019

Príloha č. 12 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 89x | 17.12.2019

2018

VZN č. 40/2018 o úhradách za služby poskytované obcou - zmena č. 1 Stiahnuté: 573x | 28.05.2018

Stránka