Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2018

VZN č. 40/2018 o úhradách za služby poskytované obcou - zmena č. 1 Stiahnuté: 110x | 28.05.2018

VZN č. 41/2018 - Územný plán obce Jesenské - Zmena č. 2 Stiahnuté: 105x | 28.05.2018

Príloha k ÚPN - Zmena č. 2 k VZN 41/2018 Stiahnuté: 27x | 04.07.2018

Príloha č. 5 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 62x | 26.06.2018

2017

VZN č. 37/2017 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jesenské Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 250x | 19.06.2018

VZN č. 36/2017 – Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 316x | 19.06.2018

VZN č. 38/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z Stiahnuté: 218x | 02.01.2018

VZN č. 39/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 202x | 02.01.2018

Príloha č. 3 k VZN 35/2016 Stiahnuté: 114x | 22.11.2017

Príloha č. 4 k VZN 35/2016 Stiahnuté: 209x | 02.01.2018

2016

VZN č. 35/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení ( školský klub pri ZŠ slovenskej a školský klub detí pri ZŠ Viktora Szombathyho), školskej jedálni a na žiaka ZUŠ so sídlom na území obce Stiahnuté: 139x | 19.06.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 118x | 31.12.2016

VZN č.34/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 2×4 bytové jednotky na Ulici záhradnej Stiahnuté: 181x | 19.06.2018

VZN č.33/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 141x | 19.06.2018

VZN č. 32/2016 o úhradách za služby poskytované obcou Stiahnuté: 180x | 19.06.2018

VZN č. 31/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 115x | 19.06.2018

VZN č.30/2016 o poskytnutí príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 120x | 19.06.2018

VZN č. 29/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jesenské Stiahnuté: 179x | 19.06.2018

VZN č.28/2016 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jesenskom Stiahnuté: 111x | 19.06.2018

VZN č.27/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jesenské Stiahnuté: 163x | 19.06.2018

Stránka