Offline ARCHÍV ZMLUV

    Účastníci zmluvy          
    1. zmluvná strana 2. zmluvná strana 3. zmluvná strana          
Názov zmluvy Č. zmluvy Sídlo Meno /
Priezvisko
Adresa IČO Sídlo Meno /
Priezvisko
Adresa IČO Sídlo Meno /
Priezvisko
Adresa IČO Hodnota
predmetu
Dátum
uzavretia
zmluvy
Dátum
nadobudnutia
účinnosti
Dátum
skončenia
platnosti
zmluvy
Dátum
zverejnenia
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín  516/2017 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1 00151513 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833                                01.08.2017 02.08.2017    
Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 eR STAR s.r.o. 974 01 Banská Bystrica, Trieda SNP 75 36648752          24.07.2017 25.07.2017   24.07.2017
Zmluva o poskytnutí peňažného daru Na-144-2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne Tomášiková 48, 83273 Bratislava 30856868 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833         20.07.2017  21.07.2017   20.07.2017
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10,980 02 Jesenské 00318833 Gyerpálová Monika Blhovce 5, 980 32 Blhovce           14.06.2017 15.06.2017   14.06.2017
Kúpna zmluva   Kišantal Oto 1. mája 378/64, 980 02 Jesenské   Erika Kišantalová 1. mája 378/64, 980 02 Jesenské    Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833   05.06.2017 06.06.2017   05.06.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 504/2017/ODDF Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23,97401 Banská Bystrica 37828100 Obec Jesenské Sobotská 10,980 02 Jesenské 00318833       1800,00 05.06.2017  06.06.2017   05.06.2017
 Zmluva o prevádzke webového sídla   Galileo Corporation s.r.o.  925 06 Čierna voda 468  47192941  Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          30.05.2017  31.05.2017    30.05.2017
Zmluva o vytvorení webového sídla   Galileo Corporation s.r.o. 925 06 Čierna voda 468 47192941 Obec Jesenské Sobotská 10,980 02 Jesenské 00318833         30.05.2017 31.05.2017   30.05.2017
Zmluva o vypracovanie žiadosti o dotáciu   Obec Jesenské Sobotská 10,980 02 Jesenské 00318833 FIBOS, s.r.o. Malohontská 3/23, 979 01 Rimavská Sobota  36369214         20.04.2017  21.04.2017   20.04.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100363219 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         10.04.2017 11.04.2017    10.04.2017
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 M.A.Company, s.r.o. Kurov 85, 086 04 Kružlov 44220316         29.03.2017 30.03.2017    29.03.2017
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10,980 02 Jesenské 00318833 Csala Attila Záhradná 671/23, 980 02 Jesenské           28.02.2017 01.03.2017  29.02.2020 28.02.2017
Zmluva o dielo   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves 36171948         28.03.2017 29.03.2017    28.03.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100361504 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         28.03.2017 29.03.2017    
Mandátna zmluva 4/2017 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Ing. Anna Hlaváčová Zakarpatská 20, 048 01 Rožňava 40416615         23.03.2017 24.03.2017    23.03.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov-chlad. zar. v dome smútku na cintoríne   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 EURODETEKTOR SLOVAKIA, s.r.o. Malohontská 1547/7,979 01 Rimavská Sobota 45330646         10.03.2017 11.03.2017   10.03.2017
Zmluva o poskytn. dotácie v obl.prevencie kriminality zo štát. rozp. SR na rok 2017 14/BB/2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica 00151866 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         10.03.2017 11.03.2017   10.03.2017
Zmluva o dodávke plynu   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         09.03.2017 10.03.2017    09.03.2017
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Halgašová Katarína Záhradná č.670/21, 980 02 Jesenské           28.02.2017 29.02.2017   28.02.2017
 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 28.09.2016   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Feledi Ladislav Janka Jesenského č.524/4, 980 02 Jesenské            28.02.2017  29.02.2017   28.02.2017
Zmluva o dielo   Obec Jesenské Sobotská10, 980 02 Jesenské 00318833 INT-EXT Internátna 18, 97404 B.Bystrica 32020350       3 500,00 24.02.2017 25.02.2017   24.02.2017
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 043BB050016 Poľnohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava1 30794323 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         13.02.2017 14.02.2017   13.02.2017
Zmluva o elektronických službách   Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 00151653 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          09.02.2017 10.02.2017   09.02.2017
Zmluva o bežnom účte SPORO business-fondy   Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašikova 48, 832 37 Bratislava 00151653 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833          09.02.2017 10.02.2017   09.02.2017
Kúpna zmluva   Monika Tóthová Športová 21, 980 32 Blhovce   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         03.02.2017  04.02.2017   03.02.2017
Dohoda   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Viktória Antalová Širkovce 141, 980 02 Jesenské 47029722         26.01.2017 27.01.2017   26.01.2017
Dexia Komunálny univerzálny úver, Zmluva o úvere

25/036/08

Dodatok č. 4

Prima banka Slovensko a.s. Hodžova11, 010 11 Žilina 31575951 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         18.01.2017  19.01.2017   18.01.2017
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní služieb č.1/2014 zo dňa 15.12.2014 a Dodatku č.1 ku zmluve o poskytovaní služieb č. 1/2014 zo dňa 10.03.2016   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Karman s.r.o. Mýtna 419, 985 53 Mýtna 46450955         09.01.2017  10.01.2017   09.01.2017
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness-dotácie   Slovenaká sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava 00151653 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské     00318833         04.01.2017 05.01.2017   04.01.2017
Zmluva o Elektronických službách   Slovenaká sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava 00151653 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          04.01.2017 05.01.2017   04.01.2017
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 27.10.2014 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Ladislav Szabó Rimavská č. 130,980 02 Jesenské           30.12.2016  31.12.2016   30.12.2016
Zmluva o poskytovaní služieb   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 KomPaS s.ro. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627         30.12.2016 31.12.2016    30.12.2016
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 01/12/2016 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 AQUAViTA PLUS spol.s.r.o Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica 36633461          28.12.2016 29.12.2016   28.12.2016
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore   TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava 46919805 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          23.12.2016 24.12.2016   23.12.2016
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 12.07.2016   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Ján Bikkeš 1. mája 371, 980 02 Jesenské   Melinda Bikkešová rod. Láziová       22.12.2016 23.12.2016 31.12.2017  22.12.2016
 Dodatok č. 1318/CC/16-D1 k zmluve o úvere č.1318/CC/16    Slovenská sporiteľňa,a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava  00151653 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833          22.12.2016 23.12.2016   22.12.2016
Dodatok č.1 k Nájomnej zlmuve zo dňa 31.08.2016   František Grulyo Družstevná 25, 980 02 Jesenské   Veronika Grulyová Sobotská 190, 980 02 Jesenské   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833   22.12.2016  23.12.2016 31.12.2017 22.12.2016
Rámcová zmluva o poskytnutí služby   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Brantner Gemer,s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211         21.12.2016  22.12.2016   21.12.2016
Kúpno-predajná umluva na auto   FOR REGION,s.r.o. Kósu Schoppera 8, 048 01 Rožňava 45972303 Obec Jesenské Sobotská 10,980 02 Jesenské  00318833        4 440,00  21.12.2016 22.12.2016   21.12.2016
Dodatok č.1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny   Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          20.12.2016 21.12.2016   20.12.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest   DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Kýčerského 5, 811 05 Bratislava 45736359 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         09.12.2016 10.12.2016    09.12.2016
Zmluva o aktivácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva tz2016-11-21dh2 POPSET SOLUTIONS s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava 46919805 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833          09.12.2016 10.12.2016   09.12.2016
Dodatok č.3 k zmluve o pôžičke zo dňa 26.10.2016   Combin Banská Štiavnica, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         29.11.2016 30.11.2016   29.11.2016
Kúpna zmluva   Monika Tóthová rodená Tóthová Športová 21, 980 32 Blhovce   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       3 857,00  09.11.2016 10.11.2016   09.11.2016
Kúpna zmluva   Mgr. Oliver Pelle rodený Pelle Nová č. 636/30, 980 02 Jesenské   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       358,52 31.10.2016 01.11.2016   31.10.2016
Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833         20.10.2016 21.10.2016   20.10.2016
Zmluva o inzercii 881160068 Region Press,s.r.o. Študentská 2, 91701 Trnava 36252417 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské    00318833          17.10.2016 18.10.2016   17.10.2016
Zmluva 02/2016 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Zuzana Baranyiová Dr.V. Clementisa 376/6, 979 01 Rimavská Sobota 48041556          10.10.2016 11.10.2016   10.10.2016
Záložná zmluva NCRZP, príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3 1318/CC/16-ZZ1 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašikova 48, 832 37 Bratislava 00151653 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         03.10.2016 04.10.2016   03.10.2016
Zmluva o úvere: príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3  1318/CC/16  Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  00151653  Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         03.10.2016  04.10.2016   03.10.2016
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve: príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3 1318/CC/16-Zm1 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 00151653 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         03.10.2016  04.10.2016   03.10.2016
Zmluva o  bežnom účte: príloha č. 1
príloha č. 2
príloha č.3
  Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 00151653 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         03.10.2016  04.10.2016   03.10.2016
Zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 DOMADENT Záhradná 598/12, 980 02 Jesenské 50213571         30.09.2016  01.10.2016   30.09.2016
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Ladislav Feledi Janka Jesenského 525/4, 980 02 Jesenské          150.-/mes. 28.09.2016 29.09.2016  30.09.2019 28.09.2016
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 24/2016 Ing. Katarína Karczagová č.licencie SKAU:469 980 21 Bátka 169 33546606 Obec Jesenské Sobotská 10,0980 02 Jesenské  00318833       1150.-  01.09.2016 02.09.2016   01.09.2016
 Nájomná zmluva   Obec Jesenské  Sobotská 10, 98002 Jesenské  00318833  František Grulyo Družstevná 25, 980 02 Jesenské    Veronika Grulyová  Sobotská 190, 980 02 Jesenské     31.08.2016  01.09.2016 31.12.2016 31.08.2016
Zmluva o dielo ZoD/20160818 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Energocom s.r.o. Ľanová 9, 04017 Košice- Barca 44303327       67565,70 26.08.2016  27.08.2016    26.08.2016
Dohoda o užívaní nebytového priestoru   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Priestor pre život Železničná ul. 1178/14, 986 01 Fiľakovo  42193931       5 €/ hod.  26.08.2016 27.08.2016 31.12.2016 26.08.2016
 Zmluva o dielo ZŠ  5/2016  Obec Jesenské  Sobotská 10, 98002 Jesenské  00318833  GEMERSTAV s.r.o.  Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota  44507356         18529,91  01.08.2016  02.08.2016    01.08.2016
 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke    Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Pribinova 2, 81272 Bratislava  00151866  Obec Jesenské  Sobotská 10, 98002 Jesenské  00318833         1541,16  08.08.2016                                09.08.2016    08.08.2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na opravu rodinného domu pre rodinu Grulyovej   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Verein Direkthilfe :Roma Matzinger strase 4B/9/14, 1140 Wien, Rakúsko         5 200,00  29.07.2016 30.07.2016 31.12.2016 29.07.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 525/2016/ODDF Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 37828100 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       1 800,00  15.07.2016 16.07.2016   15.07.2016
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10,0 980 02 Jesenské 00318833 Ján Bikkeš 1. mája 371, 980 02 Jesenské           12.07.2016  13.07.2016   12.07.2016
Zmluva o dielo   Karol Kovács s.r.o. L. Svobodu 8, 97901 Rimavská Sobota 45969124 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833       10499,00 01.07.2016 02.07.2016   01.07.2016
Zmluva o dielo   Karol Kovács s.r.o. L. Svobodu 8, 97901 Rimavská Sobota 45969124 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833       7999,00 01.07.2016 02.07.2016    01.07.2016
Zmluva o dielo   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Kapar s.r.o. Budovateľská 50, 080 01 Prešov 36505994         01.07.2016  02.07.2016   01.07.2016
Dodatok č. 2 k zmuve o pôžičke zo dňa 26.10.2015   COMBIN Banská Štiavnica,s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          30.06.2016 01.07.2016   30.06.2016
Kúpna zmluva   Jozef Bőd  980 02 Jesenské   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       4750,00 01.06.2016 02.06.2016    01.06.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov   NATUR-PACK Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 35979798 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          30.05.2016 31.05.2016   30.05.2016
Dodatok č.1 k zmluve o pôžičke zo dňa 26.10.2015   COMBIN Banská Štiavnica,s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         27.05.2016  28.05.2016   27.05.2016
Dohoda o skončení nájmu   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02Jesenské 00318833 PaedDr. Visnyaiová Beata Školská 250, 980 02 Jesenské            09.05.2016 10.05.2016   09.05.2016
Zmluva o inzercii 88 116 0034 region Press,s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava 36252417 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       22,00 04.05.2016  05.05.2016   04.05.2016
Zmluva o odbornej poradenskej činnosti   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Td Consult,s.r.o. Vajanská 98/D, 831 04 Bratislava 36364622          28.04.2016 29.04.2016 31.12.2016 28.04.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany   Ing. Jozef Nosáľ NCRC Ul. Š.Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833       20,00/mesačne 27.04.2016 28.04.2016 02.05.2017 27.04.2016
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833 Mgr. Gombošová Jana Janka Jesenského 288/29, 98002 Jesenské           27.04.2016 28.04.2016  01.05.2019  27.04.2016
Zmluva 1610791 Slovgram Jakubovo námestie 14,81348 Bratislava 17310598 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833          14.04.2016 15.04.2016   14.04.2016
Zmluva o likvidácii odpadových vôd zo žúmp   Obec Hodejov č. 141, 980 31 Hodejov 00318752 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         01.04.2016  02.04.2016   01.04.2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100296033 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská ulica 10, 98002 Jesenské 00318833         24.03.2016  25.03.2015   24.03.2016
Zmluva o dielo ZoD 08/2016-CS Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 6, 042 45 Košice 31651402         14.03.2016 15.03.2016   14.03.2016
Zmluva o dodávke plynu   Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         01.03.2016 02.03.2016    01.03.2016
 Zmluva o poskytnutí služby, dodatok č. 1  02/2015-dodatok č.1 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833 INPER,s.r.o. Rádayho 16, 984 01 Lučenec  45339694       8760,00  07.02.2016  08.02.2016    07.02.2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100289314 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          18.01.2016 19.01.2016   18.01.2016
Zmluva o združenej dodávke plynu   RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava 44291809 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         13.01.2016  14.01.2016   13.01.2016
Dodatok č.1 ku kúpnopredajnej zmluve zo dňa 18.10.2012   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Kučáková Anna MUDr. rodená Makovská Novosadská 1383/36, 979 01 Rimavská Sobota           31.12.2015 01.01.2016   31.12.2015
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti separovaného zberu
str.1, str.2
  Fura s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         22.12.2015  01.01.2016   22.12.2015
Zmluva o poskytovaní služby   Technické služby mesta Rimavská Sobota UL. športová č.16, 979 01 Rimavská Sobota 00410365 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833          15.12.2015 16.12.2015   15.12.2015
Kúpna zmluva   Peter Vincze, Janka Jesenského č.525/4, 980 02 Jesenské   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské  00318833       529,65  14.12.2015 15.12.2015   14.12.2015
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest ZLP-2016-1195 CataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Kýčerského 5, 81105 Bratislava 45736359 Jesenské Obecný úrad Jesenské, Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833          14.12.2015 15.12.2015   14.12.2015
Kúpna zmluva   PaedDr. Beata Visnyaiová Školská 250/6, 980 02 jesenské   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       399,04  26.10.2015 27.10.2015   26.10.2015
Zmluva o pôžičke   COMBIN Banská Štiavnica,s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          26.10.2015 27.10.2015   26.10.2015
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest ZLP-2015-0931/OPIS Data centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Kýčerského 5, 811 05 Bratislava 45736359 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          28.09.2015 29.09.2015 31.12.2015 28.09.2015
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. PNZ-P40450/09.00 02251/2015-PNZ-40450/09.01 Slovenský pozemkový fond 817 15 Bratislava, Búdková č. 36 17335345 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          22.09.2015 23.09.2015   22.09.2015
Zmluva o termínovanom úvere 25/028/10 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Obec Jesenské Obecný úrad, Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         17.09.2015  18.09.2015   17.09.2015
Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere 25/036/08 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 31575951 Obec Jesenské Obecný úrad, Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         17.09.2015  18.09.2015   17.09.2015
Zmluva o poskytnutí služby 02/2015 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 INPER,s.r.o. Rádayho 16, 984 01 Lučenec  45339694       11 760 €  07.09.2015 08.09.2015   07.09.2015
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest ZLP-2015-0931/OPIS data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska(DEUS) Kýčerského 5, 81105 Bratislava 45736359 Obec Jesenské Sobotaská 10, 98002 Jesenské 00318833          04.09.2015 05.09.2015 30.09.2015 04.09.2015
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Ultima Ratio,s.r.o. UL. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš  46862439          03.09.2015 04.09.2015 31.12.2018 03.09.2015
 Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 P4You, s.r.o. Brťatislava Dúbravka 841 02 48253804                02.09.2015 03.09.2015   02.09.2015
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 28/2015 Ing. Katarína Karczaková č.licencie SKAU:469 980 21 Bátka č.169 33546606 Obec Jesenské Sobotská10, 980 02 Jesenské 00318833       1150,00 01.09.2015 02.09.2015    01.09.2015
Dodatok č. 5 k zmluve o posk. nenávrat.finančného príspevku 076/1.2 MP/2010 Minihisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         25.08.2015 26.08.2015   25.08.2015
Poistná zmluva, kanalizáci a ČOV 9127000957 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833 UNIQA poisťovaňa,a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava27 00653501       3551,04  31.08.2015 01.09.2015   31.08.2015
Zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833 Patrícia Luptáková Rimavská 182/10, 98002 Jesenské 43778500       77,14 €/rok 13.08.2015 14.08.2015   13.08.2015
Kúpna zmluva   Karol kisantal Ing. Gemerček 15, 98031 Hodejov   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       445,00 31.07.2015 01.08.2015   31.07.2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia   Sociálna poisťovňa UL. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 30807484 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833          23.07.2015 24.07.2015   23.07.2015
Zmluva o poskytnutí projektu pozemkových úprav na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 357/2015-430/MPRV SR Slovenská republika Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 00156621 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833          13.07.2015 14.07.2015 30.12.2016 13.07.2015
 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015 500/2015/ODDF Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 37828100 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         06.07.2015 07.07.2015   06.07.2015
Zmluva o dielo 01072015 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833       6 000,00€  01.07.2015 02.07.2015   01.07.2015
Mandátna zmluva 07/2015 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 FD Management s.r.o. Obchodná 1, 955 01 Topoľčany 46366105       1 198,80 30.06.2015 01.07.2015 2020 30.06.2015
Zmluva o využívaní dátovej siete RSNET s.r.o.na dobu neurčitú   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota 36631221         19.06.2015 20.06.2015   19.06.2015
Zmluva o dielo   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 LOWEL,s.r.o. Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava           16.06.2015 17.06.2015 31.12.2015  16.06.2015
Zmluva o poskytnutí služby   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Ing. Jaroslav Špaček Nábrežie mládeže 33, 949 01 Nitra 41644387       900,00 09.06.2015 10.06.2015   09.06.2015
 Zmluva o využívaní dátovej siete RSNET  s.r.o. na dobu neurčitú 20150602/7586 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota 36631221         05.06.2015 06.06.2015   05.06.2015
Zmluva o využívaní dátovej siete RSNET s.r.o. na dobu neurčitú 20150522/7470 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota 36631221         02.06.2015 03.06.2015   02.05.2015
 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb   Geosense SK s.r.o. Michalovská 346/3, 040 01 Košice 46812342 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833          01.06.2015  02.06.2015   01.06.2015
 Dohoda o skončení nájmu   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 MDA Economy, s.r.o. Jánošíkova 1574/8, 979 01 Rimavská Sobota 47353023         25.05.2015 26.05.2015   25.05.2015
Kúpna zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 upc broadband Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967       5000.-€ 22.05.2015 23.05.2015   22.05.2015
Zmluva o odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice   Sloboda zvierat Mlynské Nivy 37, 82109 Bratislava 31948201 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         22.05.2015 23.05.2015   22.05.2015
Zmluva o nájme nehnuteľnosti   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 318833 Juraj Juhaniak – SHR Jánošíky 366, 980 01 Rimavské Janovce 31100147       60,00 €/rok 15.05.2015 16.05.2015   15.05.2015
Zmluva o termínovanom úvere 25/028/10 dodatok č.3 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       200,00 11.05.2015 12.05.2015   11.05.2015
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská10, 980 02 Jesenské 318833 Michal Rácz Družstevná 118/27, 980 02 Jesenské           30.04.2015 01.05.2015 30.04.2016 30.04.2015
Zmluva o spolupráci   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 P4U,s.r.o. Trnavského 55, 841 02 Bratislava IV 46391100       999,00 28.04.2015 01.05.2015   28.04.2015
Zmluva o výpožičke SITB-002-2015/000041-129 Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       1.258,80 € 27.03.2015 28.03.2015   27.03.2015
Dodatok č. 4 k zml o poskytn. nenávratného finančného príspevku 076/1.2 MP/2010 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava Slovenská republika 42181810 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         23.02.2015 24.02.2015   23.02.2015
Zmluva o poskytovaní služieb reklamy   Databanka firiem, s.r.o. Ventúrska 16, 81101 Bratislava 44601549 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833       240,00€/rok 03.02.2015 04.02.2015 03.02.2016 03.02.2015
Zmluva o nájme   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833 Attila Bencs SHR Janka Jesenského č.294, 98002 Jesenské 37831658       471,05€/rok 23.01.2015 01.02.2015 31.01.2020 23.01.2015
Zmluva o nájme   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Pigagro s.r.o. Ipeľský Sokolec 360, 953 75 Ipeľský Sokolec 36046272        265,71 €/rok 23.01.2015 01.02.2015 31.01.2020 23.01.2015
Dodatok č.2 k Zmluve o vzáj. spolupráci pri implementácii pedagog. modelu školy OPV/24/2011 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 85005 Bratislava 00164348 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Základná škola Viktora Szombathyho s VJM Nám. Slobody č, 141, 980 02 Jesenské 37888625   14.01.2015 15.01.2015   14.01.2015
Zmluva o poskytovaní služieb   Eva Wáhleová, EWA BOZP a PO ul. Miru 147, 98002 Jesenské 41305833 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         02.01.2015 03.01.2015   02.01.2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100221456 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         02.01.2015 03.01.2015   02.01.2015
R1-Rámcová zmluva o inzercii 881150005 Region PRESS,s.r.o. Študenská 2, 91701 Trnava 26252417 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         02.01.2015 03.01.2015   02.01.2015
Zmluva o poskytovaní služieb č../3012314/   Obec Jesenské Sobotaská 10, 98002 Jesenské 00318833 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627         30.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 30.12.2014
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2014 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 KARMAN s.r.o. Nýtna 419, 985 53 Mýtna 46450955         15.12.2014 01.01.2015 31.12.2020 16.12.2014
Zmluva o združenej dodávke plynu   RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         15.12.2014 16.12.2014   15.12.2014
Kúpna zmluva   Július Balog a Eva Balogová Nová 632/7, 98002 Jesenské   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833       52,50 12.11.2014 13.11.2014   12.11.2014
Kúpna zmluva   MUDr. Anna Kučáková Novosadská 1383/36, 97901 Rimavská Sobota   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833       1,-€ 28.10.2014 29.10.2014   28.10.2014
Zmluva o nájme   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Ladislav Szabó Rimavská č. 130, Jesenské         15 €/rok 27.10.2014 01.01.2015 31.12.2016 27.10.2014
Zmluva o nájme   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Vincze Peter Janka Jesenského č. 525, 98002 Jesenské         12,50 €/rok 27.10.2014 28.10.2014   27.10.2014
Kúpna zmluva   Ladislav Barta Záhradná 601, 98002 Jesenské   Tibor Barta Družstevná 107, 98002 Jesenské   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833 1,- € 27.10.2014 28.10.2014   27.10.2014
Kúpnopredajná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833 Štefan Karczag Školská č. 252/12, 98002 Jesenské   Edita Karczagová, rod. Bódyová Školská č. 252/12, 98002 Jesenské   3 243,00 27.10.2014 28.10.2014   27.10.2014
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Végh Ladislav č. 50, 980 03 Šimonovce         150,-€/mesiac 26.09.2014 27.09.2014 25.09.2017 26.09.2014
Kúpnopredajná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833 Tibor Feledy L.Novomestského 1735/6, 97901 Rimavská Sobota         1 648,70 18.09.2014 22.09.2014   21.09.2014
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Sendreiová Alexandra 1. mája 357/22, 980 02 Jesenské         15,-€/mesiac 08.09.2014 15.09.2014 15.09.2017 12.09.2014
Zmluva o dodávke plynu   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 31823998         04.09.2014 05.09.2014   04.09.2014
Zmluva uzatvorená v zmysle článku 215 predpisu ŽSR   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské   Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen SMSÚ ŽST TO Jesenské           28.08.2014 29.08.2014   28.08.2014
Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu 2203/14/20RZO Recyklačný fond Nobelova 18, 831 02 Bratislava 36062090 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 31823998         15.08.2014 16.08.2014   15.08.2014
 Kúpna zmluva    –      Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské  00318833        3 979,80  15.08.2014 16.08.2014    15.08.2014
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“   Ing. Jozef Nosáľ NCRC Ul. Š.Malika 591/3, 050 01 Revúca 46199004 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       24,-€/mesiac 31.07.2014 01.08.2014   31.07.2014
Dodatok č.1 k Zmluve  o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy č.2012 _MRK_PO_BB_215 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 00164348 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Viktora Szombathyho Námestie slobody č.141, 980 02 Jesenské 37888625   30.06.2014 01.07.2014 30.06.2015 30.06.2014
Zmluva o dielo 30062014 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 318833         30.06.2014 01.07.2014   30.06.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100175640 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 318833         30.06.2014 01.07.2014   30.06.2014
 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu  414019811  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  36644030 Obec Jesenské  Sobotská 10, 980 02 Jesenské  318833          20.06.2014 21.06.2014    20.06.2014
Zmluva o dodávke plynu   SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Obec Jesenské Sobotaská 10, 98002 Jesenské 318833         06.06.2014 07.06.2014   06.06.2014
Zmluva 091200P60435/14 ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         22.05.2014 23.05.2014   22.05.2014
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 10/2014 Ing. Katarína Karczagová č. licencie SKAU: 469 98021 Bátka č.169 33546606 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         21.05.2014 22.05.2014   21.05.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny   Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotský 10, 980 02 Jesenské 00318833         14.05.2014 15.05.2014   14.05.2014
Dodatok č. 7 A/891/06/2007 TOPSET Solutions s.r.o. Holého č. 2366/25B, 900 31 Stupava 46919805 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 318833       120€/rok
70€/rok
65€/rok
65€/rok
07.04.2014 08.04.2014   07.04.2014
Kúpno-predajná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Királyová Nikoleta Gemer 239, 982 01 Tornaľa         1500,00 25.02.2014 26.02.2014   25.02.2014
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Halgašová Katarína Hodejov 380, 980 31 Hodejov         150,-€/mes 24.02.2014 25.02.2014 28.02.2017 24.02.2014
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10. 980 02 Jesenské 00318833 Királyová Nikoleta, Gemer 139, 982 01 Tornaľa         150,-€/mes. 24.02.2014 25.02.2014 28.02.2017 24.02.2014
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu   Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské niv/a, 82511 Bratislava 35815256 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         11.02.2014 12.02.2014 doba neurčitá 11.02.2014
Nájomná zmluva 822795019-3/2014 ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       7,72€/rok 10.02.2014 11.02.2014 doba neurčitá 10.02.2014
Nájomná zmluva 822795020-3/2014 ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       398,20€/rok 10.02.2014 11.02.2014 doba neurčitá 10.02.2014
Kúpna zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Šípošová Judita Školská 15, 982 01 Tornaľa         2800,- € 27.01.2014 28.01.2014   27.01.2014
Zámenná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833               15.01.2014 16.01.2014   15.01.2014
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb   Komunálna poisťovňa Viena insurance group Štefániková 17, 811 05 Bratislava 31595545 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         14.01.2014 15.01.2014   14.01.2014
Zámenná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Jozef Šóter Vécsey 603/4, 980 02 Jesenské   Flóra Šóterová Vécsey 603/4, 980 02 Jesenské     10.01.2014 11.01.2014   10.01.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny   Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         31.12.2013 01.01.2014 31.12.2014 31.12.2013
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Vladimír Kuna Mieru 238, 980 02 Jesenské         38,73€/mes. 31.12.2013 01.01.2014 doba neurčitá 31.12.2013
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 PaedDr. Visnyaiová Beáta Školská 250, 980 02 Jesenské         70,97€/mes. 31.12.2013 01.01.2014 doba neurčitá 31.12.2013
Nájomná zmluva 1/2014 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627       16,-€ 31.12.2013 01.01.2014 31.12.2014 31.12.2014
Dodatok č. 1 zmluva zo dňa 24.04.2007 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 OLIVER-MED s.r.o. MUDr. Jana Babíková, Malohonská 7/13, 979 01 Rimavská Sobota         24,67€/mes 30.12.2013 01.01.2014   30.12.2013
 Dodatok č.2 zmluva zo dňa 01.11.2000  Obec Jesenské  Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833  MUDr. Brumovská Eva Záhradná 598, 980 02 Jesenské          132,72€/mes. 30.12.2013 01.01.2014    30.12.2013
 Dodatok č.1 zmluva zo dňa 30.12.2008  Obec Jesenské  Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833  Medi-Cif. s.r.o. P.Dobšinského 1092/30, 979 01 Rim.Sobota  44471173        112,00€/mes. 30.12.2013  01.01.2014    30.12.2013
 Dodatok č.2 zmluva zo dňa 01.11.2000  Obec Jesenské  Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833  EDAMED s.r.o. Mieru 246, 980 02 Jesenské 36647896        221,20€/mes. 30.12.2013  01.01.2014    30.12.2013
 Dodatok č.2 zmluva zo dňa 01.03.2006  Obec Jesenské  Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833  MEDICOMED s.r.o. Mieru 246, 980 02 jesenské  36644897        186,70€/mes. 30.12.2013 01.01.2014    30.12.2013
 Dodatok č.3 zmluva zo dňa 01.11.2000  Obec Jesenské  Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833  Mgr. Petr. Niklíček  Dr.Klementisa 9/24, 979 01 Rim.Sobota 35988681        477,65€/mes. 30.12.2013  01.01.2014    30.12.2013
 Dodatok č.2  zmluva zo dňa 01.11.2000  Obec Jesenské  Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833  MUDr.Hasarová Zlatica Lieskovská č.1, 979 01 Rimavská Sobota 31915418        182,00€/mes. 30.12.2013  01.01.2014   30.12.2013
 Dodatok č.3 zmluva zo dňa 01.11.2000  Obec Jesenské  Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833  MUDr.Illéšová Judita Hajnáčka 492 35646161       123,00€/mes. 30.12.2013 01.01.2014   30.12.2013
 Dodatok č.2 zmluva zo dňa 02.11.2005  Obec Jesenské  Sobotská 10, 980 02 Jesenské  00318833  MUDr.Pančík Marian Mieru 247, 980 02 Jesenské 31915396        165,20€/mes. 30.12.2013  01.01.2014    30.12.2014
Dodatok č.2 zmluva zo dňa 02.11.2005 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 DARINAMED s.r.o. Mieru 246, 980 02 Jesenské 36647608       252,00€/mes. 30.12.2013 01.01.2014   30.12.2013
Zmluva o nájme nehnuteľnosti   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833 Jolana Mihályiová Jesenské 40728251       240€/rok 30.12.2013 01.01.2014   30.12.2013
Zmluva o poskytovaní služieb 301213 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627         30.12.2013 01.01.2014 31.12.2014 30.12.2013
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 4300007100 Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s. Pri Rajčianke 292/8, 010 47 Žilina 36442151 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         20.12.2013 21.12.2013   20.12.2013
Zmluva o dodávke plynu   Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 Obec Jesenské Sobotská 10980 02 Jesenské 318833         19.12.2013 20.12.2013   19.12.2013
 Zmluva o zbere, preprave , zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 SRBT Slovak recyklinng battery transport, s.r.o.  1. mája 462, Jesenské  47186097          16.12.2013 17.12.2013 16.12.2014  16.12.2013
Zmluva na poskytnutie služby   Sloboda zvierat Mlynské Nivy 37, 821 09 Bratislava 31948201 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         13.11.2013 14.11.2013 13.11.2014 13.11.2013
Zmluva 01/2013 Obec jesenské Sobotská 10, Jesenské 00318833 MDA Economy, s.r.o. Jánošíková 1574/8 Rimavská Sobota 47353023       77,14 Eur/rok 22.11.2013 23.11.2013 doba neurčitá 22.11.2013
Zmluva o nájme nebytového priestoru   Základná škola s VJM V. Szombathyho Nám. Slobody 141, Jesenské 37888625 Monika Demková Šimonovce 86         50,00 Eur/mesiac 21.09.2013 22.09.2013   21.09.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100116053 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         10.09.2013 11.09.2013   10.09.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100116047 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         10.09.2013 11.09.2013   10.09.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100115998 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         10.09.2013 11.09.2013   10.09.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100115980 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         10.09.2013 11.09.2013   10.09.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100115975 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         10.09.2013 11.09.2013   10.09.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9100115974 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         10.09.2013 11.09.2013   10.09.2013
Zmluva o poskytnutí služby 3636-122 Obec Jesenské, ŠJ pri MŠ Školská ulica, 980 02  Jesenské 318833 Ekronn, s.r.o. Cukrovarská 12, 979 01  Rimavská Sobota 46615946         01.09.2013 02.09.2013   08.10.2013
Zmluva o poskytnutí služby 3636-121 Obec Jesenské, ŠJ Mieru 99, 980 02  Jesenské 318833 Ekronn, s.r.o. Cukrovarská 12, 979 01  Rimavská Sobota 46615946         01.09.2013 02.09.2013   08.10.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 258/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie Slobody 1, 813 70  Bratislava 1 00151513 Obec Jesenské Sobotská č. 10, 980 02  Jesenské 00318833       1500,00 09.08.2013 10.08.2013   08.10.2013
Zmluva o spolupráci   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Ing. Marianna Tomková – Lyevick Šrobárova 19, 979 01 Rimavská Sobota 33542473       420,00 03.06.2013 04.06.2013   24.09.2013
Zmluva o poskytovaní služieb /120713/ KomPas. s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       250,00 12.07.2013 13.07.2013   24.09.2013
Zmluva o overení účtovej závierky obce   Ing. Katarína Karczagová, nezávislá audítorka 980 21 Bátka č. 169 33546606 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       1300,00 20.02.2013 21.02.2013   24.09.2013
Dodatok č. 6 k zmluve č. A/891/06/2007   TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava 46919805 Obec Jesenské Sobotská 10,
98002 Jesenské
00318833       12,50 a 50,00 na päť rokov 13.09.2013 14.09.2013   19.09.2013
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu 040/2013-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Špitálska 6, 814 55 Bratislava 30854687 Obec Jesenské Sobotská 10,
98002 Jesenské
00318833         09.04.2013 10.04.2013   19.08.2013
Zmluva o dielo 07/2013 Ing. Ladislav Várady, autorizovaný stavebný inžinier Sama Tomášika 19, 97901 Rimavská Sobota 10903674 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       3 600,-€ 09.07.2013 10.07.2013   09.07.2013
Dodatok č.2 k Zmluve č. 162/2006/04   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030 Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         01.07.2013 02.07.2013   01.07.2013
Dodatok č.3 kzmluve o dielo č. SAP10000059977zo dňa 28.6.2011  č.dodatku v SPA: 10000092505/3489 Obec Jesenské Obecný úrad Jesenské,Sobotská 10 00318833 Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava 31611788       871 049,15 28.05.2013  29.05.2013    28.05.2013
Kúpna zmluva   JánDrdoľ, Martin Drdoľ, Milan Drdoľ, Eva Šťavinová rod. Drdoľová
Anna Kovalčíková rod. Drdoľová
JUDr Irena Husztiová rod. Drdoľová
Jesenské
TornaľaRimavská Sobota
  Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833         30.04.2013 01.05.2013   30.04.2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“   Ing. JOzef Nosáľ NCRC Ul. M.Ušiaka 591/3 46199004 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 0318833       20.-€/mesiac 15.04.2013 16.04.2013   15.04.2013
Zmluva o spolupráci 040/2013-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Špitálska 6, 814 55 Bratislava 30854687 Obec Jesenské Sobotská 10,
98002 Jesenské
00318833         09.04.2013 10.04.2013   09.04.2013
Kúpna zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské 00318833 Ladislav Csomai Širkovce, Petreš 260           05.04.2013 06.04.2013   05.04.2013
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Betteš Tibor 1. mája 453/29, 980 02 Jesenské           15.03.2013 16.03.2013 14.03.2016 15.03.2013
Zmluva o nájme   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Matilda Horváthová Družstevná 35/86, 980 02 Jesenské           23.01.2013 24.01.2013   23.01.2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. A/891/06/2007   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Topset Solutions, s. r. o. Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava 46919805         04.02.2013 05.02.2013   04.02.2013
Dodatok č. 1 k nájmu pozemku   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Pigagro, s. r. o. 360, 935 75 Ipeľský Sokolec 36046272         10.01.2013 01.01.2013   10.01.2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 200/2007/SRP   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Patrol and Guard, s. r. o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548         29.01.2013 30.01.2013   29.01.2013
Dodatok č. 11 k Rámcovej zmluve č. 30/2005   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Brantner Gemer, s. r. o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211         28.12.2012 29.12.2012   28.12.2012
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Margita Šárkoziová Pekárenská 669/13, 980 02 Jesenské           31.12.2012 02.01.2013   31.12.2012
Zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Viktória Antalová Širkovce 141 47029722           20.02.2013   19.02.2013
Kúpna zmluva   Daniel Mihályi 980 02 Jesenské   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833       1855,62 09.01.2013 10.01.2013   09.01.2013
Zmluva o nájme   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Štefan Mihályi Družstevná 66, 980 02 Jesenské 411126108       88,74/r 09.11.2012 10.11.2012   09.11.2012
Kúpnopredajná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Daniel Mihályi Nová 650/2, 980 02 Jesenské         2,44 €/m2 20.12.2012 21.12.2012   20.12.2012
Kúpnopredajná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Kučáková Anna, MUDr 979 01 Rimavská Sobota         2,32 €/m2 18.10.2012 19.10.2012   18.10.2012
 Kúpnopredajná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833  Hutáš Ladislav a Elena Hutášová 980 02 Jesenské          264,92  15.10.2012 16.10.2012    15.10.2012
Garantová zmluva
Podpora pre financovanie projektov
SSCIT-082012-3 Róbert Lux S.S.C.I.T. Novomestského 1752, 97901 Rimavská Sobota 37953800 Obec Jesenské, Mgr. Gabriel Mihályi, starosta Sobotská 10.
98002 Jesenské
00318833 Základná škola JesenskéMgr. Alena Vontorčíková Mieru 154, 98002 Jesenské 37888684 15 540,76 16.8.2012 17.08.2012 1.08.2014 16.08.2012
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833 Bánová Angelika Rakytník 46, 980 21 Bátka         150,-€/mes. 03.07.2012 04.07.2012 30.06.2015 03.07.2012
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10
98002 Jesenské
00318833 Strelecký klub TRITON Rimavská 184,9802
Jesenské
42197082       14,70€/rok 24.07.2012 25.07.2012 24.07.2027 24.07.2012
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10,98002
Jesenské
00318833 Murányiová Ružena Slobody 207
98022Veľký Blh
          31.05.2012 01.06.2012 31.05.2015 31.05.2012
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu OPV/24/2011 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11 850 05Bratislava 00164348 Obec Jesenské Sobotská 10980 02Jesenské 00318833 Základná škola s vyuč. jazykom maďarským Viktora Szombathyho Nám.Slobody 141980 02Jesenské 37888625   28.05.2012 29.05.2012 31.10.2014 28.05.2012
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti „civilnej ochrany“   Ing. Jozef NOSÁĽ, NCRC Ul.Š.Maliaka 591/3950 01 Revúca 46199004 Obec Jesenské Sobotská 10980 02Jesenské 00318833         02.05.2012 02.05.2012 30.04.2013 02.05.2012
Zmluva o poskytovaní služieb „civilnej  Ochrany“   Ing. Jozef Nosáľ, NCRC Ul. Š.Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833         02.05.2012 03.05.2012   02.05.2012
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10,98002 Jesenské 00318833 Jozef Kováč Nová 645
Jesenské
          30.04.2012 01.05.2012 30.04.2014 30.04.2012
Zmluva o prenájme nebytových priestorov   Obec Jesenské Sobotská 10,980 02 Jesenské 00318833 Skanska SK a.s. Krajná 29,
821 04 Bratislava
31611788         10.04.2012 10.04.2012 30.11.2012 10.04.2012
Zmluva o vzájomnej spolupráci   Obec Jesenské Sobotská 10,980 02
Jesenské
00318833 Strelecký klub TRITON,o.z. Rimavská č.184,98002 Jesenské 42197082         12.03.2012 12.03.2012 12.03.2027 12.03.2012
Nájomná zmluva BBRSC/00037
/2012RS
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP č.23
974 01 Banská
Bystrica
36836567 Obec Jesenské Sobotská 10, 980 02
Jesenské
00318833       3168,00 09.03.2012 09.03.2012   09.03.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov   Obec Jesenské Sobotská 10,980 02
Jesenské
00318833 Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
36631124         27.02.2012 27.02.2012   27.02.2012
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti 8002080112 SPP-distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b,825 11 Bratislava 35910739 Obec Jesenské Sobotská 10 980 02Jesenské 00318833         23.01.2012 23.01.2012   23.01.2012
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti 8001080112 SPP-distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b825 11Bratislava 35910739 Obec Jesenské Sobotská 10980 02Jesenské 00318833         23.01.2012 23.01.2012   23.01.2012
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ06/2012/RCJ Obec Jesenské Sobotská 10,98002 Jesenské 00318833 SPP-
distribúcia,a.s.
Mlynské nivy44/b 825 11 Bratislava 35910739         09.01.2012 09.01.2012   09.01.2012
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10,98002 Jesenské 00318833 Klamo Jozef Gemerský Jablonec 60         28.12.2011 01.01.2012 31.12.2014 28.12.2011
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10,98002
Jesenské
00318833 Bódiová Andreja Hajnáčka 484           01.01.2012 31.12.2014 28.12.2011
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10,98002 Jesenské 00318833 Czene Norbert Gemerský Jablonec 258           01.01.2012 31.12.2014 28.12.2011
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10,98002 Jesenské 00318833 Golian Štefan Pavla Dobšinského 1544/26
Rimavská Sobota
          01.01.2012 31.12.2014 28.12.2011
Nájomná zmluva   Obec Jesenské Sobotská 10,98002
Jesenské
00318833 Kmeťová Miroslava Vécsey 522/3
980 02 Jesenské
          01.01.2012 31.12.2014 28.12.2011