Navigácia

Obsah

„Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské

Typ: ostatné
Obci Jesenské bola dňa 12.10.2021 schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok
pre projekt „Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské“, kód projektu
v ITMS2014+: 312081BJF9, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 8
REACT-EU, Investičná priorita 13 Podpora obnovy po

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pre
opatrovateľky v obci Jesenské, okres Rimavská Sobota, zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnej
infraštruktúry za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení podporou domácej
opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba v obci bude výpomocou rodinám a obec tak
vytvorí podmienky na starostlivosť o seniorov a zdravotne postihnutých občanov v domácom
prostredí nesebestačného človeka.
Stanovený cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity:
„Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb
odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí“.
Realizácia projektu je nastavená na obdobie 24 mesiacov od 12/2021 do 11/2023.
Realizáciou tohto projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:
- počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie
služieb sociálneho začlenenia – 8 osôb;
- počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby - 6 pracovných
miest na plný pracovný úväzok.
Výška oprávnených výdavkov projektu: 97 920,00 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 97 920,00 EUR.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.

Europsky socialny fond

Operčný program Ľudské zdroje

Ministerstvo UPSVaR


Vytvorené: 7. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2021 08:04
Autor: Správce Webu