Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Zo života obce

Zobrazené 121-150 z 191
#

Brigáda seniorov

Dátum: 30. 5. 2012

Na výročných členských schôdzach sa naši seniori dohodli na zorganizovaní brigády . Táto sa uskutočnila 12. mája 2012 a bola zameraná na skrášľovanie okolia kostola. Zúčastnilo sa je 20 dôchodcov. S entuziazmom sa pustili do úprav chodníkov, záhonov kvetov, kosenia trávy a tí zdatnejší sa popasovali aj s vysekávaním krovín.

#

Športový deň seniorov

Dátum: 30. 5. 2012

Spoločný športový deň sa konal 25.mája 2012 v MKS. Otvoril ho pán predseda Štefan Gabmayer. Privítal všetkých prítomných a hostí medzi nimi pána starostu a pána farára ako i nových členov klubov. Všetkým prítomným poprial veľa zdaru pri športovom zápolení, šťastnú ruku pri ťahaní tomboly a dobrú náladu počas celej akcie.

#

Fašiangový sprievod

Dátum: 19. 4. 2012

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude. Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa popasiem. Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy. Tuto nám nedali, tuto nám dajú, tu koňa zabili, tu rebrá majú. A my žiaci, neboráci, nemáme čo jesti, musíme sa z domu, do domu po dedine pliesti.

#

Vynášanie Moreny

Dátum: 12. 4. 2012

K významným zvykom jarného obdobia patrilo vynášanie slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat (Morena). Bola symbolom zimy a smrti. Jej zničením sa malo z ľudí aj z dediny odstrániť všetko zlo a choroby.

#

Výročná členská schôdza ZO ZTP

Dátum: 20. 3. 2012

Výročná členská schôdza ZO SZTP v Jesenskom sa v roku 2012 konala 14. marca v reštaurácii Nostalgia .
Schôdzu zahájila a viedla pani Eva Medveďová, ktorá privítala všetkých prítomných , zvlášť pána starostu Gabriela Mihályia.

#

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

Dátum: 8. 3. 2012

Dňa 29. februára 2012 sa konala výročná členská schôdza základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom.
Táto schôdza sa líšila od predchádzajúcej tým, že členovia organizácie volili nový 6 členný výbor a dvojčlennú revíznu komisiu na obdobie 2012 – 2015. Predsedom organizácie bola zvolená výborom znova Margita Feledyová, ktorá zahájila a viedla schôdzu, informovala členstvo o činnosti organizácie za rok 2011 a s projektovým plánom na rok 2012. Na výročnej členskej schôdzi z 58 členov bolo prítomných 48 členov. Napriek tomu, že v organizácii sú členovia prestárlí, zdravotne postihnutí, zapájajú sa aj do náročných programov, ako napr.: súťaž v športových disciplínach na športovom dni, účasť na vlakovo- kultúrnom zájazde vo Zvolene, kde si pozreli hrad, vybudované námestie a iné pamätné miesta. Za účelom starostlivosti o zdravie a udržanie vitality členov, výbor zabezpečil záujemcom masáž tela a pedikúru. O tento program členovia prejavili veľký záujem.

#

Pohostinstvo Nostalgia

Dátum: 9. 12. 2011

Dňa 29. februára 2012 sa konala výročná členská schôdza základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom.
Táto schôdza sa líšila od predchádzajúcej tým, že členovia organizácie volili nový 6 členný výbor a dvojčlennú revíznu komisiu na obdobie 2012 – 2015. Predsedom organizácie bola zvolená výborom znova Margita Feledyová, ktorá zahájila a viedla schôdzu, informovala členstvo o činnosti organizácie za rok 2011 a s projektovým plánom na rok 2012. Na výročnej členskej schôdzi z 58 členov bolo prítomných 48 členov. Napriek tomu, že v organizácii sú členovia prestárlí, zdravotne postihnutí, zapájajú sa aj do náročných programov, ako napr.: súťaž v športových disciplínach na športovom dni, účasť na vlakovo- kultúrnom zájazde vo Zvolene, kde si pozreli hrad, vybudované námestie a iné pamätné miesta. Za účelom starostlivosti o zdravie a udržanie vitality členov, výbor zabezpečil záujemcom masáž tela a pedikúru. O tento program členovia prejavili veľký záujem.

#

Október – mesiac úcty k starším

Dátum: 27. 10. 2011

Staroba Vstupuje bez zaklopania, pomaly plazivo. Driape vankúše mladosti a biele páperie z nich sype ľuďom na hlavu. Do tváre vyrýva roky radosti a starostí, až si napokon ustelie na perách v geste zmierenia.

#

Posedenie pri guľáši

Dátum: 21. 10. 2011

Na výročných členských schôdzach Jednoty dôchodcov a Zväzu telesne postihnutých sa členovia uzniesli aj na zorganizovaní akcie Posedenie pri guľáši.
Toto posedenie malo byť zorganizované 29. augusta na počesť Slovenského národného povstania. Vzhľadom na to, že v tomto období bolo veľmi horúce počasie, akcia sa preložila na 14.10.2011.

#

Kúpalisko Bükkszék

Dátum: 18. 10. 2011

Koncom júna Jednota dôchodcov zorganizovala zájazd na termálne kúpalisko Bükkszék. Zúčastnilo sa ho 35 členov z Jednoty dôchodcov a Zväzu telesne postihnutých. Zájazd sa vydaril, nakoľko počasie našim výletníkom prialo.

#

Vlakový zájazd do Zvolena

Dátum: 18. 10. 2011

Dňa 05.10.2011 sa konal vlakový zájazd do Zvolena, ktorého sa zúčastnilo 13 ľudí z Jednoty dôchodcov a Zväzu telesne postihnutých. Podujatie zahŕňalo prehliadku mesta, zámku a spoločný obed. Náklady spojené s podujatím boli hradené z peňazí organizácie. Prehliadka zámku bola aj so sprievodcom od ktorého sa dozvedeli zaujímavé veci o hrade.

#

Súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku – vyhodnotenie

Dátum: 14. 10. 2011

Komisia v zložení zamestnancov infocentra a OcÚ boli na obhliadke kvetinových záhradiek a dvorov v našej obci.
Z vybratých záhradiek sa najviac páčila záhradka pred činžiakom na ulici Mieru 345 o ktorú sa starajú pani Anna Petrincová a Erika Visnyaiová. Na druhom mieste sa umiestnila záhradka rodiny Gaálovej na ulici 1. mája 348. Tretie miesto získala záhradka rodiny Šinglárovej na ulici Školskej 267.

#

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a dvor

Dátum: 7. 10. 2011

Obecný úrad v Jesenskom za účelom zlepšenia vzhľadu obce vyhlásil : Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a dvor. Do súťaže sa zapojili nasledovné rodiny:

#

Milé stretnutie po 50 rokoch

Dátum: 24. 8. 2011

Budova obecného úradu bola v piatok 1. júla miestom nezvyčajného stretnutia. Po mnohých rokoch sa tu zišli bývalí absolventi, ktorí navštevovali Základnú školu na ulici Mieru v našej obci. Výnimočnosť stretnutia spočívala v tom, že išlo o stretnutie po 50. rokoch.

#

X ročník Dňa obce Jesenské

Dátum: 17. 7. 2011

9.júla 2011 sa konal už X. ročník Dňa obce Jesenské. Pre návštevníkov bol pripravený rôznorodý program spojený s kontaktnou výstavou a veľtrhom podnikateľov z Ceroviny zo SR a Pétervására a jeho okolia z MR. Podnikatelia tu prezentovali a predávali svoje výrobky a služby. Akcia slúžila aj na vybudovanie kontaktov a rozvoj podnikateľských aktivít.

#

Výročná členská schôdza ZO SZTP

Dátum: 23. 3. 2011

Po dlhej zime k nám konečne zavítala jar. Hrejivé slnečné lúče prebúdzajú nielen prírodu ale aj ľudí. Toto pekné obdobie privítali aj naši členovia ZO SZTP výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 18. marca 2011 v reštaurácii Nostalgia.

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

Dátum: 17. 3. 2011

Po dlhom zimnom období nám mesiac marec zvyčajne prináša jar. Naši dôchodcovia toto pekné ročné obdobie s prebúdzajúcou sa prírodou privítali Výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 1. marca 2011. Z 50 členov sa jaj zúčastnilo 45.

#

163 výročie protihabsburgskej revolúcie

Dátum: 17. 3. 2011

Aj v Jesenskom si spomienkovými oslavami maďarskí spoluobčania pripomenuli 163. výročie protihabsburgskej revolúcie. 15. marca v roku 1848 vypukla v Budapešti revolúcia, ktorej cieľom bolo vymaniť Uhorsko spod nadvlády Viedne. Tú však Habsburgovci neskôr krvavo potlačili. Spomienková oslava bola v miestnom cintoríne pri pomníku Vécseyho. Žiaci so Základnej školy Viktora Szombathyho s VJM pripravili bohatý program, potom pokračovali kladením vencov. Na záver všetci prítomní zaspievali maďarskú hymnu.

#

Mr. & Mrs. Dokonalý pár

Dátum: 10. 3. 2011

Dňa 26. februára Miestne kultúrne stredisko zorganizovalo zábavnú hru pre páry. Tieto mali za úlohu odpovedať na rôzne otázky ako napr. koľko zaplombovaných zubov má manželka/priateľka, aké má číslo topánok. Pre pánov to boli úlohy ako čo najtenšie očistiť zemiaky alebo spoznať manželku podľa nôh. Ako prvý skončil manželský pár Szitaiovcov. Našu súťaž sponzorovali : Číž kúpele, Pizzéria Haly – Galy a Ascona club. Všetkým srdečne ďakujem za účasť a tešíme sa na ďalšie podujatie.

#

Obec si uctila jubilantov

Dátum: 18. 10. 2010

Životné jubileum je príležitosťou na krátke zastavenie sa v kolobehu starostí všedného dňa. Je to možnosť v kruhu svojich najbližších, priateľov a vrstovníkov zaspomínať si na uplynulé roky života, na chvíle radostné, ale i chvíle starostí a trápenia tak, ako sme ich v živote prežili. Pri tejto milej príležitosti sa ku gratulantom našich milých jubilantov pána Kovács Barnabáša -90 rokov a pani Helene Bartovej – 80, Jolane Ulickej – 85 a pani Márii Váradiovej – 80 rokov pripojili i predstavitelia našej obce. Popriali im ešte mnoho krásnych rokov do ďalšieho života a odovzdali malé upomienkové darčeky.

#

Súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku

Dátum: 1. 10. 2010

Komisia v zložení zamestnancov infocentra a OcÚ boli na obhliadke kvetinových záhradiek a dvorov v našej obci.
Z vybratých záhradiek sa najviac páčila záhradka rodiny Seleczovej na ulici 1.mája č.d.387. Na druhom mieste sa umiestnila záhradka rodiny Pálovej na ulici Školskej č.d.259. Tretie miesto získala záhradka pani Margity Feledyovej č.d. 237.

#

Deň obce

Dátum: 30. 7. 2010

10.júla 2010 sa konal už IX. ročník Dňa obce Jesenské. Pre návštevníkov bol pripravený rôznorodý program spojený s kontaktnou výstavou a veľtrhom podnikateľov z Ceroviny zo SR a Pétervására a jeho okolia z MR. Podnikatelia tu prezentovali a predávali svoje výrobky a služby. Akcia slúžila aj na budovanie kontaktov a rozvoj podnikateľských aktivít.

#

Športový deň seniorov

Dátum: 13. 7. 2010

Spoločný športový deň našich seniorov sa konal 16.06.2010 v Jesenskom. Teraz ho zorganizovali členovia Zväzu invalidov pod vedením pani Evy Medveďovej
Otvoril ho predseda Štefan Gabmayer, ktorý srdečne privítal všetkých prítomných a medzi nimi i starostu Gabriela Mihályia a starostu z Konrádoviec Jozefa Tankina.

#

Obec si uctila jubilantov

Dátum: 13. 7. 2010

Životné jubileum je príležitosťou na krátke zastavenie sa v kolobehu starostí všedného dňa. Je to možnosť v kruhu svojich najbližších, priateľov a vrstovníkov zaspomínať si na uplynulé roky života, na chvíle radostné, ale i chvíle starostí a trápenia tak, ako sme ich v živote prežili. Pri tejto milej príležitosti sa ku gratulantom našich milých jubilantov pani Priške Tomovej- 80 rokov a pánovi Štefanovi Križovi – 85 rokov pripojili i predstavitelia našej obce. Popriali im ešte mnoho krásnych rokov do ďalšieho života a odovzdali malé upomienkové darčeky.

#

Obvodové kolo dobrovoľných hasičských zborov

Dátum: 28. 5. 2010

Obvodné kolo dobrovoľných hasičských zborov sa konalo 15.mája 2010 v Gemerskom Jablonci. Súťažilo sa v dvoch disciplínach. V štafete 8×50 m súťažili požiarne družstvá s pripraveným náradím, ktoré zabezpečil OV DPO, umiestnenie sa počítalo z najlepšieho času.

Slovenský zväz sclerosis multiplex

Dátum: 26. 5. 2010

SZSM je dobrovoľné, samostatné, apolitické občianske združenie. Združuje občanov s diagnózou SM, ich rodinných príslušníkov a sympatizantov.
Sclerosis multiplex (roztrúsená mozgomiechová skleróza ) je závažné chronické ochorenie, ktoré je veľmi variabilné príznakmi, formou, priebehom. Je liečiteľné, ale špecifický liek na vyliečenie dnes ešte nepoznáme.

#

Medzinárodný deň Rómov

Dátum: 21. 4. 2010

8. apríl si Rómovia na celom svete pripomínajú ako svoj sviatok – Medzinárodný deň Rómov. Tento dátum určili účastníci IV. Kongresu International Romani Union ( IRU) vo Varšave ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov, ktoré sa konalo 8.-12. apríla 1971 v Oringtone pri Londýne.

#

Deň učiteľov

Dátum: 21. 4. 2010

V pondelok 29.marca bolo Miestne kultúrne stredisko v Jesenskom dejiskom oslavy Dňa učiteľov. Túto milú udalosť spestril ochotnícky divadelný súbor DIVOSUD z Rimavskej Soboty.
Starosta Gabriel Mihályi privítal všetkých pedagogických pracovníkov . V príhovore sa im poďakoval za ich neľahkú prácu, za prípravu mládeže pre život a pri tejto príležitosti im odovzdal i ďakovný list za „obetavú a tvorivú pedagogickú prácu, ktorou prispievate k všestrannému rozvoju osobnosti našich detí.“ Jednalo sa o nasledovných pracovníkov: Základná škola: Auxtová Janka, Miroslav Obročník, Ladislav Lakatoš, Mgr. Vontorčíková Alena a Ing. Struhár Milan, ZŠ Viktora Szombatyho: Mgr. Ondrejcsák Diana, Palcso Klára, Mgr. Veres Márta, Mgr. Pál Dezso, Mgr. Ziman Ágnes a Mgr. Bódi Katalin, MŠ: Andrea Nagyová, Katarína Csomósová a Helena Sekelská zo ZUŠ to boli : Pólos Anikó, Fiľo Zsuzsa a Babušová Ildikó z SŠÚ pani Sebóková Valéria.

#

Výročná členská schôdza SZŤP

Dátum: 25. 3. 2010

Výročná členská schôdza telesne postihnutých sa konala 22. marca 2010 v reštaurácii Oáza.
Schôdzu zahájila a viedla pani Božena Mojžišová. Na úvod všetkých prítomných srdečne privítala, zvlášť hostí pána Jána Juhásza z Okresného centra Rimavská Sobota a pána starostu z Jesenského Gabriela Mihályia. Po tomto srdečnom privítaní sa ujal slova pán Štefan Gabmayer, ktorý zhodnotil predchádzajúci rok, či sa to už týkalo priamo zväzu invalidov alebo celkovej situácii v štáte a hlavne dopadu krízy na život občanov. A samozrejme že nemohol opomenúť ani nečakanú smrť dlhodobej členky zväzu pani Toriakovej, ktorú si prítomní uctili minútou ticha. V ďalšom bode sa už venoval programu týkajúceho sa roku 2010. Akcie o ktorých sa hovorilo a to športový deň v máji, kúpele Číž v júni, kúpalisko Buksék júl-august a počítačový kurz podľa záujmu niekedy v máji alebo v júni. Všetky tieto akcie sa konajú pre oba zväzy spoločne, pre zväz invalidov tak ako i pre členov Jednoty dôchodcov. Tu ešte vyzdvihol dobrú spoluprácu medzi obidvoma organizáciami.

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

Dátum: 25. 3. 2010

Starnutie je nepríjemné, ale je to jediný spôsob jak žít dlho. Výročnú členskú schôdzu konanú 2.marca 2010 zahájila a viedla pani Margita Feledyiová. Po prečítaní správy o činnosti klubu a o akciách ktoré sa konali v uplynulom roku a ktoré sa pripravujú na tento rok a o stave pokladni sa výbor v mene všetkých členov poďakoval pánovi starostovi obce za dotáciu na akcie organizované klubom. Bez nich by sa tieto nemohli konať, nakoľko vlastné zdroje by na to nestačili. Všetky akcie konané Jednotou dôchodcov sú v článku Výročná členská schôdza SZŤP, nakoľko všetky aktivity sa konajú spoločne. V diskusii výbor oznámil svojim členom, že klub dôchodcov má v úmysle obnoviť klubovú činnosť. Tieto stretnutia sa budú konať každú prvú nedeľu v mesiaci v Miestnom kultúrnom stredisku .

Zobrazené 121-150 z 191

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, utorok 31. 1. 2023
jasná obloha 5 °C 0 °C
streda 1. 2. oblačno 5/0 °C
štvrtok 2. 2. zamračené 5/0 °C
piatok 3. 2. rain and snow 4/0 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.